Metro Branding AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Metro Branding bygger sterke merkevarer og digitale vinnere. Vi ønsker å skape de beste digitale kundeopplevelsene gjennom strategi, kreativitet, design og teknologi. Vår visjon er å være førstevalget både for kunder, ansatte og nye talenter. Kulturen vår preges av høy kompetanse og godt lagspill. Vi er alltid sultne på å prestere og lekenhet er viktig. Det skal vær gøy å jobbe både i og med Metro Branding.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 21 sep., 2021
Utløper: 21 sep., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-13% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-10% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

-52% fra 2019

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Vi har færre leverandører enn tidligere og derfor færre som er miljøsertifiserte. Fra 2021 kommer vi til å rapportere i prosentandel for å gi et bedre bilde.

Energi

Energiforbruk

-9% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-9% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-36% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

5% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

4% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

-78% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-31% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Energi utgjør den vesentlige direkte klimapåvirkningen - 54,77 %.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi har ikke satt noe spesielle mål for 2021 da vi er usikker på det som vil skje, derfor bestemte vi å oppretteholde målene satt opp for 2020.
Metro Branding ønsker å arbeide med å ta ansvar for miljøet igjennom vårt samfunns- og påvirkningsarbeid og gjennom vår daglige drift
Metro Branding forplikter seg til:
• Kontinuerlig forbedring innen HMS-området
• At virksomhetens drift er i samsvar med gjeldende myndighetskrav
• At våre prosjekter og tjenester medfører minst mulig miljøbelastnin
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
30 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
VI har ikke noe spesielt nye leverandør utenfor prosjektene.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,4 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi forventer mindre kjøring fremover vs digital møter
Avfall: Mål og restavfall
40 kg
Avfall: Mål og kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Det vil ta tid før vi kan tilby buffé til lunsj, derfor reduserer vi restavfall mål.
Annet
Kompetanseheving: Metro Branding har satt i gang en tiltak for å øke kompetanse til ansatte i løpet av 2021
Kontorlokalet: Metro Branding setter i gang søk av et ny kontorlokale i Oslo og Sandefjord som tilpasser bedre behovet til ansatte