Ammerud skole

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 okt., 2021
Utløper: 30 okt., 2024

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

-1% fra 2019

Antall elever og ansatte

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-16% fra 2019

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Kommentarer

Forbruket inkluderer også idrettshallen

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Covid-19

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

-11% fra 2019

Kommentarer

Forbruket inkluderer også idrettshallen. Noe mindre forbruk på grunn av covid-19. Stengt skole, hjemmeundervisning, ikke matservering etc.

Vannforbruk

Vannforbruk

-27% fra 2019

Kommentar

Forbruket inkluderer også idrettshallen

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-33% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Etterlever eksisterende samkjøpsavtaler.
Avfall
Omfattende kildesortering, mat, plast, papir og restavfall i alle rom. Har også egne avfallsbeholdere for glass, metall, farlig avfall og elektrisk avfall. Annet avfall leveres direkte til avfallsanlegg/kildesortering ved behov.
Transport
Etterlever overordnet reisepolicy i etaten

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidsplassen skal preges av samarbeid og solidaritet. Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for alle ansatte
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Etterlever eksisterende samkjøpsavtale
Redusere innkjøp av papir, engangsbøker og annet papirmateriale
Energi: Mål
110 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Slå av lys, pc og prosjektorer etter endt bruk i alle rom. Sørge for at fellesrom forlates likedan. Redusere bruken av strøm i alle rom så langt det lar seg gjøre.
Videreføre samarbeid med huseier når det gjelder effektiv drift av teknisk anlegg.
Transport: Tiltak
Etterstreber overordnet reisepolicy. Oppfordrer ansatte til å reise kollektivt, gå eller sykle til jobb, Det er installert sykkelstativ som ansatte og elever kan parkere sykkelen sin,
Avfall: Mål og restavfall
15000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
40 %
Avfall: Tiltak
Det er lagt til rette kildesortering i alle rom. Det er planlagt å sette opp kompostbinge i forbindelse med skolehage, der man kan kompostere matavfall. I tillegg skal elever ta med seg matrester og mat som ikke er spist hjem, for bedre kontroll/tilpasning av mengde mat. Dermed blir det mindre matsvinn.