Kringsjå skole (Oslo)

Innrapportering for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 apr., 2021
Utløper: 30 apr., 2024

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

15% fra 2019

Antall elever og ansatte

2% fra 2019

Kommentarer

AKS har økt bemanningen noe, samt at ordinærskolen har økt bemanning grunnet elever med ASF som mottar ordinært tilbud.

Innkjøp

Prosentandel økologiske varer

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

7% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-21% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

-14% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

-10% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Vannforbruk

Vannforbruk

69% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

132% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Mindre innkjøp av bøker da vi benytter mer og mer ikt, ipad 1:1 for våre elever.
I større sammenkomster benyttes det ikke serveringsdeler av plast.
Avfall og ombruk
kildesortering av plast, glass, mat, restavfall i alle klasserom og personalrom.
"Cleen and green", egen miljøkampanje med vandrepokal for elever i regi av elevrådet.
Stadig fokus på å få ned papirbruk, restavfall på skolen.
Energi
Det benyttes svært lite bil, transport i skolehverdagen. noen unntak med kjøring til møter

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Kringsjå skole skal være en energibesparende og lavtutslipps arbeidsplass som fremmer helse, miljø og sikkerhet.
Skolen kildesortere minst 75% av sitt avfall ved at alle skolens brukere benytter kildesortering i sitt miljøarbeid.
Vi har re-design bruk og bærekraftig materiale i kunst -og formingsfagene. Gjenbruk av ulike materialer som feks klær, sko, papir
Vi oppfordrer våre ansatte, elever og foresatte til å gå eller sykle til og fra skolen.
Vi har følgegrupper hvor foresatte følger elevene til fots.
Skolehageprosjekt med kortreist mat til bruk for elever i mat og helsefaget er under opparbeidelse etter at vi har fått innvilget dette.
Egne beholdere for innsamling og retur av panteflasker på skolen.
Elevmedvirkning i skolens miljøarbeid, elevdeltagelse i miljøgruppe satt sammen av lærere og elever, Skolehageprosjekt
Egen miljøpris " Cleen and Green" , deles ut årlig vandrepokal til best klasse for kildesortering, orden og system i klasserom. Det gis motivasjonspriser ukentlig for å oppnå vandrepokalen. Miljøinnsats måles bland annet på bakgrunn av kildesortering/kontroll på restavfallet i klasserommet.
Arranger en tverrfaglig uke med fokus på bærekraft for hele skolen med aktiviteter og undervisningsopplegg relatert til bærekraftig utvikling, Ha fokus på gjenbruk, redesign og miljøvennlig materialbruk i programfag, kunstfag og liknende.
Arranger en søppelplukkedugnad med elever og lærere vår og høst i regi av Rusken.
Foreslå for FAU at de arranger byttemarked for elever med f.eks. klær og sportsutstyr.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Reduksjon av kopipapir. Vi benytter mer og mer ikt i undervisning.
Mindre innkjøp av bøker
Unngå engangs plast
2 ganger årlig avholde byttedager, gjenbruk av klær og ski utstyr for ansatte
Motivere FAU for å avholde byttedager for elever, og 7.trinn er ansvarlige for gjennomføring i samarbeid med FAU.
Redusere vannforbruk når systemet fungerer
Transport: Tiltak
Oppfordre foresatte, elever og alle ansatte til å sykle eller gå til jobben,. Delta i sykkelkampanjen til Oslo kommunes.
Oppfordre til å benytte kollektiv transport.
Avfall: Mål og restavfall
11000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
40 %
Avfall: Tiltak
Minske papirforbruket ved å øke bevissthet rundt kopiering og bruk av papir på begge sider der det er hensiktsmessig.
Oppfordre til å lese dokumenter på skjerm.
Skolen kopierer ikke ut til foresatte klasselister, ukentlige brev i papirform. Alt sendes digitalt.