Ulsrud videregående skole

Innrapportering for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 mar., 2021
Utløper: 15 mar., 2024

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

7% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

3% fra 2019

Antall elever og ansatte

10% fra 2019

Innkjøp

Prosentandel økologiske varer

50% fra 2019

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-2% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

19% fra 2019

Kommentarer

Vi har et nærvarmeanlegg som her er ført opp under fjernvarme.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

48% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

1150% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

-88% fra 2019

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Skolens drivstoff-forbruk og antall kjørte kilometer er redusert under korona-perioden. Brorparten av bilbruk hos oss er oppsøkende virksomhet for elever som er i praksis i barnehage og på sykehjem. Under koronaperioden har det vært bortimot umulig å gjennomføre praksis.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

-20% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Restavfall inkluderer grovavfall og restavfall (møbler ol, 7970).

Vannforbruk

Vannforbruk

-4% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-18% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Avfall og ombruk
Av avfall sorters mat-, papp/papir., plast- og restavfall. Egne tomflaske-tønner er tilgjengelige (pant).

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Ulsrud vgs er i en prosess hvor vi skal videreutvikle tilbudet vårt og oppgradere skolebygget. I denne prosessen er ønsker om grønne valg inkludert, som for eksempel skolehage, drivhus og økt bruk av Østmarka i undervisningen. I tillegg bygges det garderober, parkering og lademulighet for elsykler for å stimulere til grønn transport.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Energi: Tiltak
Vi regner med å klare energimålet så snart varmepumpen er i gang (denne har vært i ombygging siste 2 år).
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Avfall: Mål og restavfall
34500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
20 %