Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Cultura Bank

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bank og Finans, Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 jun., 2020
Utløper: 01 jun., 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

6% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

Omsetning er ikke aktuelt for banker

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

2% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra miljøsertifiserte leverandører

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

17% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

17% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

30% fra 2019

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

88% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

31% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
• Cultura Bank er blitt resertifisert som Miljøfyrtårn etter de nye reglene for bank og finans. Vi har i forbindelse med resertifisering tatt en gjennomgang av alle leverandørene og sjekket om de er miljøsertifiserte.
Avfall
Startet med sortering av matavfall
Energi
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Transport
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Utslipp til luft og vann
Ikke funnet flere forbedringstiltak

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Se bankens nettsider https://www.cultura.no/verdigrunnlag?fane=Brekraftspolicy
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
55 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
-Sjekke hvilke som er sertifisert og oppfordre flere leverandører til å sertifisere seg
Energi: Tiltak
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Tiltak
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Avfall: Mål, Restavfall
100 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
-Oppfordre til bedre sortering av avfall
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke funnet flere forbedringstiltak