Cultura Bank

Innrapportering for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bank og Finans, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 jun., 2020
Utløper: 01 jun., 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

6% fra 2019

Kommentarer

Omsetning er ikke aktuelt for banker

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

2% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Vi velger miljøvennlige produkter og miljøsertifiserte leverandører der det er mulig. Andel av innkjøpsvolum er basert på våre største leverandører (de som har fakturert kr 40 000 eller mer i år)

Energi

Energiforbruk

17% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

17% fra 2019

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

88% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

31% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Restavfall er kraftig redusert da vi har begynt å sortere matavfall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

31% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
• Cultura Bank er blitt resertifisert som Miljøfyrtårn etter de nye reglene for bank og finans. Vi har i forbindelse med resertifisering tatt en gjennomgang av alle leverandørene og sjekket om de er miljøsertifiserte.
Avfall og ombruk
Startet med sortering av matavfall
Energi
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Transport
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Utslipp til luft og vann
Ikke funnet flere forbedringstiltak

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Se bankens nettsider https://www.cultura.no/verdigrunnlag?fane=Brekraftspolicy
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
55 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
-Sjekke hvilke som er sertifisert og oppfordre flere leverandører til å sertifisere seg
Energi: Tiltak
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Tiltak
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Avfall: Mål og restavfall
100 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
-Oppfordre til bedre sortering av avfall
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke funnet flere forbedringstiltak