Trippel Bedriftsservice AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Trippel Bedriftsservice er et vedlikeholdsfirma etablert i Oslo i 2000, som kan tilby et bredt spekter av tjenester innen renhold/vedlikehold. Vår målsetning er at Trippel Bedriftsservice skal være et av de ledende firmaene i Norge innen vårt fagområde. For oss er det viktig med relevant kompetanse innen miljø og sørge for at våre medarbeidere til enhver tid er oppdatert på miljøvennlige løsninger i vår bransje. Miljøledelse i Trippel Bedriftsservice handler om å ta kontroll på ressurser på egen drift, og hele tiden måle og evaluere for å gi et mindre fotavtrykk.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Renholdsbedrift

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 jan., 2022
Utløper: 09 jan., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

42% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

9% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

25% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Forespurt forbruksrapport fra utleier, ikke fått svar i år heller.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

-40% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-42% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Vi er usikre på hvilke kjemikalier og hvordan dette skal rapporteres. Tar gjerne er dialog med konsulent.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Målet er gjennomført, selv om kostnad og tilgang har variert veldig pga covid-19.
Avfall og ombruk
Målet er gjennomført og nådd. Vi står fortsatt ved vårt forrige mål om å være plastfrie innen 2025.
Energi
Uendret størrelse på kontorer. Men kontorer har vært svært lite brukt pga covid-19. Målet er nådd og vel så det, med et mye lavere energiforbruk enn forventet.
Transport
Pga av covid-19 har utvidelsen av bilparken blitt satt på vent mtp usikkerheten i markedet.
Utslipp til luft og vann
Ingen flyreiser, mål innfridd. Ingen utslipp utover bilkjøring.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår policy er å være så miljøvennlige som overhodet mulig. Dette gjøres ved stadig økning i bruk av nye el biler og miljømerkede produkter som sikrer våre ansattes og kunders helse og miljø. Vi samarbeider også godt med våre leverandører om utvikling av bedre og flere miljømerkede produkter.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
9 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Alle midler så langt det lar seg gjøre skal være miljømerket.
Energi: Tiltak
Ikke mulig å endre noe der, da gårdeier styrer dette.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Flere el og hybrid bilder, samt mindre flyreiser.
Avfall: Mål og restavfall
18 kg
Avfall: Mål og kildesortering
100 %
Avfall: Tiltak
Begrense innkjøp av rekvisita og mat med mye emballasje.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
El bil og mindre fly