Minel TeleData Øst Gjøvik

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Svakstrømsentreprenør

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 jul., 2021
Utløper: 13 jul., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-22% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-4% fra 2019

Kommentarer

Korrigert kvadratmeter etter tegning, Montert LED belysning lager og vaskehall
Det er montert 4 El bil ladere på bygget, 2 av våre saksbehandlere benytter til lading av sine elbil og hybrid bil som benyttes ved befaringer

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Jobbet i Oslo i lengre periode, 2-3 mann kjører sammen, men har da overnattet på hotell

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-9% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

38% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-1% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Vi har felles kontainer med Minel Gjøvik Installasjon AS

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Jobber aktivt med at leveranse på materiell til prosjekter levers direkte på atedet for å slippe dobbel transport
Avfall og ombruk
Vi har felles kontainer med Gjøvik inst og fordeler avfall i rapport etter antall ansatte, alt avfall kildesorteres
Energi
Det er montert ny LED belysning i vaskehall og lager i 2020
Transport
Kjører 2-3 i hver bil på prosjekter
Utslipp til luft og vann
Ingen biler skal stå å gå på tomgang, kjører mest mulig miljøvennlig

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi har gjennomført HMS plan på alle bygg og følger lover og forskrifter som gjelder. Alle ansatte har gjennomført helseundersøkelse og blir fulgt opp av bedrifthelsetjenesten. Aviks app benytter benyttes ved behov.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Bli mere beviste på å kjøpe inn miljøsertifiserte produkter fra leverandører
Energi: Tiltak
Tilse at lagerport er lukket for å slippe kulderas, se om mulig forbedre styring av varme i bygget
Avfall: Mål og restavfall
1000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
65 %
Avfall: Tiltak
Få ned avfallsmengde og bli flinkere på kildesortering
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi har som mål å holde vår bilpark moderne med lite utstlipp,
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
gå til innkjøp ev el/hybrid når dette er mulig