Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Minel TeleData Øst Gjøvik

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Svakstrømsentreprenør

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 jul., 2021
Utløper: 13 jul., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-22% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-4% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

-1% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Vi har felles kontainer med Minel Gjøvik Installasjon AS

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

-2% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

Antall kjørte kilometer

-2% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

38% fra 2019

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

-9% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Jobber aktivt med at leveranse på materiell til prosjekter levers direkte på atedet for å slippe dobbel transport
Avfall
Vi har felles kontainer med Gjøvik inst og fordeler avfall i rapport etter antall ansatte, alt avfall kildesorteres
Energi
Det er montert ny LED belysning i vaskehall og lager i 2020
Transport
Kjører 2-3 i hver bil på prosjekter
Utslipp til luft og vann
Ingen biler skal stå å gå på tomgang, kjører mest mulig miljøvennlig

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi har gjennomført HMS plan på alle bygg og følger lover og forskrifter som gjelder. Alle ansatte har gjennomført helseundersøkelse og blir fulgt opp av bedrifthelsetjenesten. Aviks app benytter benyttes ved behov.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Bli mere beviste på å kjøpe inn miljøsertifiserte produkter fra leverandører
Energi: Mål
140 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Tilse at lagerport er lukket for å slippe kulderas, se om mulig forbedre styring av varme i bygget
Avfall: Mål, Restavfall
1000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
65 %
Avfall: Tiltak
Få ned avfallsmengde og bli flinkere på kildesortering
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi har som mål å holde vår bilpark moderne med lite utstlipp,
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
gå til innkjøp ev el/hybrid når dette er mulig