Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Oslo Voksenopplæring Skullerud

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 mai, 2021
Utløper: 09 mai, 2024

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

17% fra 2019

Antall elever og ansatte

-8% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Vi har foreløpig ikke en totaloversikt over forbrukt papir.

Energi

Energiforbruk

-7% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-7% fra 2019

Kommentarer til Energi

Skolen er en del av et stort næringsbygg hvor gårdeier er ansvarlig for oppvarmingen av våre lokaler. Kostnadene knyttet til dette er en del av husleien.
Det er vanskelig å skille ut vår del av forbruket.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-7% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Det ble ikke gjennomført flyreiser i skolens regi i 2020.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Skolen benytter Utdanningsetatens system for kildesortering. Avfallet kastes i gårdeiers kildesorteringssystem. Systemet fungerer godt, men det er vanskelig å estimere antall kilo på de ulike punktene over.
I forbindelse med smittevern det siste året, ble vi våren 2020 nødt til å stenge beholderne for kildesortering midlertidig.
Vi planlegge å ta systemet i bruk igjen så fort det er forsvarlig.

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentarer til Vannforbruk

Som nevnt tidligere i rapporten er skolen en del av et stort næringsbygg.
Vannforbruket er tidligere estimert av gårdeier.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Skolen har to innkjøpere som er kurset i regelverket rundt innkjøpsrutiner for Oslo kommune. Disse to sørger for at regelverket overholdes, både når det gjelder rammeavtaler og anbudsordninger.
Avfall
Oslo VO Skullerud er en del av et stort næringsbygg hvor gårdeier har fått på plass gode systemer for kildesortering. Skolen har innført Utdanningsetatens system for kildesortering, og sorterer papir, matavfall, plast, restavfall, EL-avfall og metall.
En del av systemet har vært nede store deler av 2020 på grunn av smittevernsituasjonen.
Transport
Før det gjennomføres reiser i skolens regi skal det vurderes om reisen er nødvendig. De reisene som gjennomføres skal foregå på en minst mulig miljøbelastende måte. Ansatte ved Oslo VO Skullerud anbefales å reise til og fra jobb på en miljøvennlig måte. Skolen har tilbud om sykkelparkering og ligger ved et kollektivknutepunkt. Mange av de ansatte benytter vanligvis kollektivtransport, men i 2020 har flere enn normalt benyttet egen bil på grunn av smittesituasjonen i Oslo.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mål for arbeidsmiljøet;
-læring, trivsel og tilhørighet for alle ansatte
-arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø
-arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
-arbeidsplassen skal ha en god kultur for ytringsfrihet
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
I 2020 hadde vi planlagt å få ned bruken av plast i skolens kantine. Prisen på plast skulle økes, slik at flere ville velge å benytte servise som kan vaskes.
På grunn av smittesituasjonen har vi ikke klart å redusere forbruket av plast engangsbestikk. Vi ta opp dette satsingsområdet når situasjonen tilsier at det er mulig.
Når det gjelder miljømerkede produkter forsøker vi å kjøpe inn dette når utdanningsetatens innkjøpsordninger tilsier det.
Transport: Tiltak
Vi vil fortsatt vurdere bruken av tjenestereiser med fly, og forsøke å finne alternative løsninger.
Alle arrangementer skolen er ansvarlig for holdes på steder i nærheten av eller i Oslo.
Avfall: Tiltak
Ta opp igjen systemet for kildesortering så fort situasjonen tilsier det.
Annet
2020 har vært et svært spesielt år og dette har fått konsekvenser for flere av skolens miljøtiltak. Smittevern har blitt prioritert på bekostning av kildesortering, bruk av engangsbestikk og miljøvennlig transport. Skolen har måttet utarbeide et omfattende system for renhold, dette har medført et stort forbruk av tørkeruller, desinfiseringsmidler og lignende. Vi vil gjenoppta rutiner med kildesortering så raskt som mulig.
i 2020 opprettet vi en "Byttebod" hvor både ansatte og deltakere kunne legge bøker, klær og utstyr de ikke hadde bruk for selv lenger og andre kunne ta med seg utstyr gratis. En av de ansatte tok på seg ansvaret for å drifte boden.
Tilbudet var populært, men på grunn av smittevern måtte vi stenge boden. Vi åpner den igjen så for det er forsvarlig.