Sergel Norge AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Sergel Group er en av de ledende leverandører av kreditt og fordringsadministrative tjenester i Norden og Baltikum. Sergel Group er heleid av Marginalen AB.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 des., 2019
Utløper: 25 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-25% fra 2019

Kommentarer

Sergel har i i 2020 nedbemannet som følge av snarlig kutt i purregebyr og inkassosalær.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-30% fra 2019

Kommentarer

Vi har fortsatt god fokus på å redusere papirforbruket. Ytterligere nedgang i utsendelse av brevpost. Grunnet hjemmekontor løsning for de fleste ansatte, så har vi sendt mer pr epost enn via brevpost.

Energi

Energiforbruk

-31% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-31% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

184% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

1233% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-4% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

-50% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

113% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Avfall og ombruk
- Februar:100% resirkulering av plastflasker på kontoret og 100% sortering av plast på kontoret
- Mars: Kildesortering av alt av avfall på kontoret

Energi
- Vi oppfordrer til gjenbruk og vask av egen kopp istedet for å sette til vask hver dag.
Transport
Det er fokus på å benytte offentlig transport ved møtevirksomhet utenfor huset
Det oppfordres til å ha digitale møter der et er mulig.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I Sergel ønsker vi at "We care" skal fortsatt være førende for hvordan vi opptrer ovenfor kunder, skyldnere og hverandre. Vi skal sammen finne de beste løsningene for våre kunder, samt skyldnere og vise at vi bryr oss på en god måte .
- Ha en helhetlig tilnærming til sykefravær der vi setter oss mål og jobber på flere nivåer og fra flere vinkler
- Jobbe videre for å være en helsefremmende arbeidsplass basert på tillit, samarbeid, ansvar og dialog.
- Fortsette å jobbe for clean desk
- Ivareta det ytre miljøet gjennom å fortsatt tilfredstille kravene som settes til oss som Miljøfyrtårn.
- Ivareta våre ansattes fysiske sikkerhet og helse, ved å gjennomføre årlige vernerunder, brannrunder, tilbud om sunn mat , ergonomiske tilpassede arbeidsplasser som stimulerer til fysisk aktivitet.
-
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
10 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Sergel jobber videre med å digitalisere deler av virksomheten for å redusere bruk av material
Det er fokus på å velge miljømerkede produkter.
Transport: Tiltak
Fortsatt fokus på å benytte offentlig transport eller samkjøre ved møtevirksomhet utenfor huset.
Oppfordre til digitale møter der det er mulig for å unngå unødvendig reising.
Mer bruk av hjemmekontor
Vurdere videre behov for kontor i Oslo, inkludert transport til/fra og bruk av leide parkeringsplasser
Avfall: Mål og restavfall
250 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
- Fortsette å redusert bruk av engangs bestikk, kopper og tallerkner.
- Rydde dokumentarkiv, makulere og kaste mengder med papiravfall