Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Sergel Norge AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Sergel Group er en av de ledende leverandører av kreditt og fordringsadministrative tjenester i Norden og Baltikum. Sergel Group er heleid av Marginalen AB.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 des, 2019
Utløper: 25 des, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-25% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

Sergel har i i 2020 nedbemannet som følge av snarlig kutt i purregebyr og inkassosalær.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Vi har fortsatt god fokus på å redusere papirforbruket. Ytterligere nedgang i utsendelse av brevpost. Grunnet hjemmekontor løsning for de fleste ansatte, så har vi sendt mer pr epost enn via brevpost.

Energi

Energiforbruk

-31% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-31% fra 2019

Klimaregnskap

CO2 totalt

59% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

184% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

1233% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-4% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Avfall
- Februar:100% resirkulering av plastflasker på kontoret og 100% sortering av plast på kontoret
- Mars: Kildesortering av alt av avfall på kontoret

Energi
- Vi oppfordrer til gjenbruk og vask av egen kopp istedet for å sette til vask hver dag.
Transport
Det er fokus på å benytte offentlig transport ved møtevirksomhet utenfor huset
Det oppfordres til å ha digitale møter der et er mulig.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I Sergel ønsker vi at "We care" skal fortsatt være førende for hvordan vi opptrer ovenfor kunder, skyldnere og hverandre. Vi skal sammen finne de beste løsningene for våre kunder, samt skyldnere og vise at vi bryr oss på en god måte .
- Ha en helhetlig tilnærming til sykefravær der vi setter oss mål og jobber på flere nivåer og fra flere vinkler
- Jobbe videre for å være en helsefremmende arbeidsplass basert på tillit, samarbeid, ansvar og dialog.
- Fortsette å jobbe for clean desk
- Ivareta det ytre miljøet gjennom å fortsatt tilfredstille kravene som settes til oss som Miljøfyrtårn.
- Ivareta våre ansattes fysiske sikkerhet og helse, ved å gjennomføre årlige vernerunder, brannrunder, tilbud om sunn mat , ergonomiske tilpassede arbeidsplasser som stimulerer til fysisk aktivitet.
-
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
10 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Sergel jobber videre med å digitalisere deler av virksomheten for å redusere bruk av material
Det er fokus på å velge miljømerkede produkter.
Transport: Tiltak
Fortsatt fokus på å benytte offentlig transport eller samkjøre ved møtevirksomhet utenfor huset.
Oppfordre til digitale møter der det er mulig for å unngå unødvendig reising.
Mer bruk av hjemmekontor
Vurdere videre behov for kontor i Oslo, inkludert transport til/fra og bruk av leide parkeringsplasser
Avfall: Mål, Restavfall
250 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
- Fortsette å redusert bruk av engangs bestikk, kopper og tallerkner.
- Rydde dokumentarkiv, makulere og kaste mengder med papiravfall