Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Karlsen & Nordseth AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Karlsen & Nordseth AS er et administrasjons selskap. Deres arbeidsoppgaver er regnskap og lønn/personal, og administrering av felles eiendom med fordeling av utgifter. I tillegg kjøper de inn rekvisita og annet felles forbruks materiell. De er samtidig moderselskap for bedriftene Roald Larsen AS og Karlsen & Nordseth Entreprenør AS som begge ligger i samme lokale. Alle fire bedrifter skal her sertifiseres under samme sertifikat. De 2 datterselskaper er begge håndverksbedrifter, men med forskjellige kundegrupper, og forskjellige faggrupper som spesiale. Roald Larsen AS jobber med service oppdrag og mindre prosjekter på blikk, tømmer, murer og rør. Karlsen & Nordseth Entreprenør AS konsentrerer seg om større tverrfaglige byggeprosjekter.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Murmester, Byggeier, Byggentreprenør

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 12 jan, 2020
Utløper: 12 jan, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

69% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

8% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

40% fra 2019

Kommentarer til Innkjøp

Konsernet gikk over til nytt skybasert regnskap, prosjekt- og timeregistreringssystem fom januar i 2020. Dette sammen med utvidet bruk av digitale verktøy har medført halvering av papirforbruket.

Energi

Energiforbruk

-12% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-12% fra 2019

Klimaregnskap

CO2 totalt

-17% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk, totalt

-9% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-6% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-1% fra 2019

Vannforbruk

Vannforbruk

-20% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
I den grad det har vært mulig, har miljøvennlige produkter og løsninger blitt valgt. Hovedleverandør av byggevarer har sertifisert miljøstyring. Nye leverandører med miljøstyringssystemer er valgt.
Avfall
Økt fokus på sortering av avfall
Energi
Det har ikke vært gjennomført tiltak på dette området.
Transport
Det er kjøpt inn flere el-biler
Utslipp til luft og vann
Punktet er i liten grad aktuell, utover bilkjøring.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Bedriften skal ha fokus på et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle de ansatte, hvor trivsel også skal ha fokus. Miljøbevissthet skal prege alle deler av virksomheten. Bedriften skal kontinuerlig arbeide for å redusere belastningen på det ytre miljø gjennom miljøvennlig drift, og skal til enhver tid etterleve kravene gitt i Miljøfyrtårn, og holde seg oppdatert på dette. Bedriftene skal til enhver tid tilfredsstille kravene i gjeldende arbeids- og miljølovgivning
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
32 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vurdere og se etter mulighet for gjenbruk av materialer. Se etter miljømerkede produkter og påvirke våre leverandører til å benytte og øke antall miljømerkede produkter i sitt sortiment.
Energi: Mål
90 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Det vurderes en generell vedlikeholdsgjennomgang av lokalene. Skjerpede rutiner i forhold til å holde inngangsport stengt for å forhindre varmelekkasje.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,62 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Gradvis utskifting av dieselbiler til El-biler
Avfall: Mål, Restavfall
160000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
88 %
Avfall: Tiltak
Der det er store avfallsmengder fra store byggeplasser, er det lettere og mer hensiktsmessig å få høyere sorteringsgrad. Det er noe vanskeligere på de mindre plassene. Fortsette god trend med kildesortering av avfall for byggematerialer.
Fortsatt bevisstgjøre ansatte miljøansvar og oppfordre til å pante og kildesortere mindre typer avfall.
Utslipp til luft og vann: Mål
Virksomheten medfører ingen utslipp til vann eller luft utenom utslipp fra biler.
Det er planlagt gradvis overgang fra dieselbiler til elbiler.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Virksomheten medfører ingen utslipp til vann eller luft utenom utslipp fra biler.
Det er planlagt gradvis overgang fra dieselbiler til elbiler.