Karlsen & Nordseth AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Karlsen & Nordseth AS ble etter omorganisering i 2020 og 2021, hvor Roald Larsen AS ble innfusjonert i Karlsen & Nordseth Entreprenør AS, kun et holdingselskap uten egne ansatte. Karlsen & Nordseth AS er følgelig nå moderselskap for Karlsen & Nordseth Entreprenør AS. Begge ligger i samme lokale og det er kun disse to selskap som nå sertifiseres under samme sertifikat. Karlsen & Nordseth Entreprenør AS har jobber med både service oppdrag og mindre prosjekter på blikk, tømmer, murer og rør samt større tverrfaglige byggeprosjekter.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggentreprenør, Felleskriterier, privat og statlig, Murmester

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 12 jan., 2020
Utløper: 12 jan., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

69% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

8% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

40% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-50% fra 2019

Kommentarer

Konsernet gikk over til nytt skybasert regnskap, prosjekt- og timeregistreringssystem fom januar i 2020. Dette sammen med utvidet bruk av digitale verktøy har medført halvering av papirforbruket.

Energi

Energiforbruk

-12% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-12% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

-49% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

-1% fra 2019

Vannforbruk

Vannforbruk

-20% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-16% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
I den grad det har vært mulig, har miljøvennlige produkter og løsninger blitt valgt. Hovedleverandør av byggevarer har sertifisert miljøstyring. Nye leverandører med miljøstyringssystemer er valgt.
Avfall og ombruk
Økt fokus på sortering av avfall
Energi
Det har ikke vært gjennomført tiltak på dette området.
Transport
Det er kjøpt inn flere el-biler
Utslipp til luft og vann
Punktet er i liten grad aktuell, utover bilkjøring.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Bedriften skal ha fokus på et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle de ansatte, hvor trivsel også skal ha fokus. Miljøbevissthet skal prege alle deler av virksomheten. Bedriften skal kontinuerlig arbeide for å redusere belastningen på det ytre miljø gjennom miljøvennlig drift, og skal til enhver tid etterleve kravene gitt i Miljøfyrtårn, og holde seg oppdatert på dette. Bedriftene skal til enhver tid tilfredsstille kravene i gjeldende arbeids- og miljølovgivning
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
32 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vurdere og se etter mulighet for gjenbruk av materialer. Se etter miljømerkede produkter og påvirke våre leverandører til å benytte og øke antall miljømerkede produkter i sitt sortiment.
Energi: Tiltak
Det vurderes en generell vedlikeholdsgjennomgang av lokalene. Skjerpede rutiner i forhold til å holde inngangsport stengt for å forhindre varmelekkasje.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,62 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Gradvis utskifting av dieselbiler til El-biler
Avfall: Mål og restavfall
160000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
88 %
Avfall: Tiltak
Der det er store avfallsmengder fra store byggeplasser, er det lettere og mer hensiktsmessig å få høyere sorteringsgrad. Det er noe vanskeligere på de mindre plassene. Fortsette god trend med kildesortering av avfall for byggematerialer.
Fortsatt bevisstgjøre ansatte miljøansvar og oppfordre til å pante og kildesortere mindre typer avfall.
Utslipp til luft og vann: Mål
Virksomheten medfører ingen utslipp til vann eller luft utenom utslipp fra biler.
Det er planlagt gradvis overgang fra dieselbiler til elbiler.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Virksomheten medfører ingen utslipp til vann eller luft utenom utslipp fra biler.
Det er planlagt gradvis overgang fra dieselbiler til elbiler.