Os gymnas

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Videregående skole med studieretning studiespesialisering. Om lag 180 elever og 20 ansatte.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Kantine, Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 aug., 2021
Utløper: 01 aug., 2024

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

-9% fra 2019

Antall elever og ansatte

-9% fra 2019

Kommentarer

Omsetning - ikkje fått tal.

Innkjøp

Antall økologiske volumprodukter

Antall miljømerkede produkter

-70% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-59% fra 2019

Kommentarer

Økologiske varer oppleves fremdeles vanskelig å få tak i hos våre leverandøre
Vi bruker mest Måkestad til innkjøp for kantina og der er det ikke det aller beste utvalget.
Når det gjelder de miljøsertifiserte leverandørene er tallene i år forsinket fra sentralt hold, men vil bli rapportert inn senere.
Når det gjelder papirbruk ser vi at tallene har sunket kraftig i forhold til året før. Vi har hatt stengte skoler og nettundervisning som også påvirker disse tallene.

Energi

Energiforbruk

-10% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-10% fra 2019

Kommentarer

Driftsleder gjør en fantastisk god jobb når det gjelder varme og ventilasjon på bygget.
Han passer på å skrur opp og ned ettersom hvor mange som er på bygget og hvor mange rom som brukes.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

339% fra 2019

Kommentarer

Det ble gjennomført en reise til Spania, 5 elever og 2 lærere. Det ble bestilt flere reiser som ikke ble gjennomført, blant annet ble en reise for 7 personer (5 elever og 2 lærere (Erasmusprosjekt) til Italia kansellert.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

8% fra 2019

Vannforbruk

Vannforbruk

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

10% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Vi oppfordrer til vurdering av reisemåter og mest mulig bruk av kollektivtransport. Året har vært litt utenom det vanlige grunnet alle nedstenginger, hjemmekontor og nettundervisning.
I år har vi hatt en del flyreiser som var bestilt som tallet viser, men de er ikke gjennomførte grunnet Covid-19. Derfor vil dette tallet være litt misvisende.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har kjøpt lokalproduserte blomster i gave, samt mindre innkjøp av økologisk, lokalprodusert sjokolade.
I tillegg har vi kjøpt inn vannflasker som gis i premier til elever.
Vi har hatt et lavere forbruk av papir.
Avfall og ombruk
Sortering av plastavfall fungerer bedre.
Nye merkelapper på beholdere for kildesortering.
Energi
Driftsleder justerer ventilasjon og varme etter hvor mange som er på bygget, dette fører til lavere energibruk.
Transport
Vi har i størst mulig grad unngått lange tjenestereiser. Det er kort vei til kollektiv transport og vi oppfordrer til å benytte seg av det tilbudet.
Vi har reist mindre dette året på grunn av smittevernregler. Økt bruk av digitale møter.
Liten oppslutning til sykle til jobben aksjonen delvis på grunn av pandemi.
Annet
Vi har gjennomført tverrfaglig prosjekt innen bærekraftig utvikling.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Bærekraftig utvikling skal være en integrert del av skolens utviklingsarbeid.
Vi vil gjøre dette synlig både i vår praksis når det gjelder innkjøp, kildesortering og undervisning med videre.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
12 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi må forholde oss til rammeavtaler inngått av VLFK.
Energi: Tiltak
Vi vil fortsette med gode tiltak som å justere ventilasjonsanlegg etter hvor mange som oppholder seg i skolebygget.
Etterisolering av en yttervegg.
Avfall: Mål og restavfall
8000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
15 %
Mål: Matsvinn i kg per kundebesøk
0 Kg
Avfall: Tiltak
Kampanjer på skolen.
Bli flinkere til å gi beskjed til kantinen om hvor mange som er på skolen ( ekskursjoner o.l.).