Kongsberg Prosjektservice AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Kongsberg Prosjektservice AS er et rådgivende ingeniør firma innen byggeteknikk, prosjekt- og byggeledelse. I tillegg tilbyr vi også kalkulasjon og prosjektstyringsverktøy Elprod for bygg og anleggsbransjen, samt Pro©mask for å bedre kontroll på maskiner og utstyr.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 27 apr., 2021
Utløper: 27 apr., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Drivstofforbruk er kalkulert, basert på 0,55l diesel per mil.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Vekter på avfall er anslått så godt vi har kunnet.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Klimaregnskapet vil bli kommentert i neste års klima- og miljørapport.

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
Pågående prosjekter:
Forprosjekt Veiavangen ungdomsskole basert på Bream very good. Vår rolle er PGL og RIB.
Dokka huset Kongsberg er et boligprosjekt med fokus på minst mulig CO2 utslipp og planlegges som et energi pluss hus. Vår rolle er RIB.
Innkjøp
Har tilpasset ny innkjøpsrutine
Laget en oversikt over leverandører og eventuelle miljøsertifikater.
Sjekket vareleverandører med h.t. synliggjøring av miljømerkede produkter.
Avfall og ombruk
Oppdatert avfallsinstruksen.
Energi
Ingen konkrete nye tiltak.
Transport
Mye mindre kjøring pga covid. Flere teams møter.
Utslipp til luft og vann
Ingen konkrete tiltak.
Annet
Ingen konkrete tltak.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Kongsberg Prosjektservice AS skal drive en sunn og bærekraftig virksomhet som preges av høyt kompetansenivå. Vi tar ansvar for våre ansatte, samfunnet og miljøet.
Vi skal fremstå som en bedrift som leverer miljøvennlige tjenester og som søker miljøeffektive løsninger for våre kunder.
Kongsberg Prosjektservice har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Sende epost med oppfordring om Miljøsertifisering til leverandører som ikke er miljøsertifisert.
Endre innstillinger for utskrift.
Energi: Tiltak
Erstatte varmeovner med nye/mer effektive varmeovner
Bytte til LED-belysning
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,55 liter pr.mil
Transport: Tiltak
(Drivstofforbruk per mil er kalkulert.)
Avfall: Mål og restavfall
45 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Fjerne restavfallsbeholderene på kontorene.
Kontrollveie avfallsfraksjonene
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen planlagte tiltak
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen planlagte tiltak
Annet
Ingen andre planlagte tiltak