Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Kongsberg Prosjektservice AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Kongsberg Prosjektservice AS er et rådgivende ingeniør firma innen byggeteknikk, prosjekt- og byggeledelse. I tillegg tilbyr vi også kalkulasjon og prosjektstyringsverktøy Elprod for bygg og anleggsbransjen, samt Pro©mask for å bedre kontroll på maskiner og utstyr.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 27 apr, 2021
Utløper: 27 apr, 2024

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Klimaregnskapet vil bli kommentert i neste års klima- og miljørapport.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk er kalkulert, basert på 0,55l diesel per mil.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Vekter på avfall er anslått så godt vi har kunnet.

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
Pågående prosjekter:
Forprosjekt Veiavangen ungdomsskole basert på Bream very good. Vår rolle er PGL og RIB.
Dokka huset Kongsberg er et boligprosjekt med fokus på minst mulig CO2 utslipp og planlegges som et energi pluss hus. Vår rolle er RIB.
Innkjøp og materialbruk
Har tilpasset ny innkjøpsrutine
Laget en oversikt over leverandører og eventuelle miljøsertifikater.
Sjekket vareleverandører med h.t. synliggjøring av miljømerkede produkter.
Avfall
Oppdatert avfallsinstruksen.
Energi
Ingen konkrete nye tiltak.
Transport
Mye mindre kjøring pga covid. Flere teams møter.
Utslipp til luft og vann
Ingen konkrete tiltak.
Annet
Ingen konkrete tltak.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Kongsberg Prosjektservice AS skal drive en sunn og bærekraftig virksomhet som preges av høyt kompetansenivå. Vi tar ansvar for våre ansatte, samfunnet og miljøet.
Vi skal fremstå som en bedrift som leverer miljøvennlige tjenester og som søker miljøeffektive løsninger for våre kunder.
Kongsberg Prosjektservice har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Sende epost med oppfordring om Miljøsertifisering til leverandører som ikke er miljøsertifisert.
Endre innstillinger for utskrift.
Energi: Mål
150 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Erstatte varmeovner med nye/mer effektive varmeovner
Bytte til LED-belysning
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,55 liter pr.mil
Transport: Tiltak
(Drivstofforbruk per mil er kalkulert.)
Avfall: Mål, Restavfall
45 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Fjerne restavfallsbeholderene på kontorene.
Kontrollveie avfallsfraksjonene
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen planlagte tiltak
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen planlagte tiltak
Annet
Ingen andre planlagte tiltak