Malerfirmaet Tore Ask & Sønn AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Tore Ask & Sønn As er en mesterbedrift. Vi er godkjent for varmearbeider og har ansatte med svennebrev og mesterbrev som maler, byggtapetserer samt våtromssertifisert. Vi er godkjent som opplæringsbedrift. Vi er også registrert i Startbank. Det er hele vår virksomhet med utgangspunkt i Sagveien 6, 3160 Stokke, som skal Miljøfyrtårn resertifiseres.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Malermester

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 19 jun., 2022
Utløper: 19 jun., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

33% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-5% fra 2019

Kommentarer

Det har vært 14 faste ansatte gjennom hele 2020.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

333% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Energi

Energiforbruk

-2% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-2% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-11% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

-39% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Annet avfall: gips

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

3% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

- Vi har har hatt fraksjonsstasjoner med sortering på lageret som ikke ble helt fulle i 2019. Disse ble derfor ikke tømt før i 2020, noe som gjør at sorteringsgrunnlaget er noe skjevt.
- 2020 var et godt år med mange oppdrag og høy omsetning. Dette har også gjort at den totale avfallsmengden har økt i forhold til i 2019.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
- Vi har flyttet lager til et lokale som er lysere, større og mer oversiktlig. Det er montert reoler og hyllesystemer som gjør det enklere å holde oversikt over lagerbeholdning, slik at unødvendige innkjøp unngås.
- En av de ansatte har fått rollen som fast lageransvarlig. Lageransvarlig har oversikt over lagerbeholdning, og utfører reparasjon og vedlikehold på verktøy og maskiner. Ved å ha kontinuerlig kontroll på maskiner og verktøy, sørger vi for at vi slipper å gjøre unødvendige innkjøp av nytt utstyr, som egentlig bare hadde trengt en reparasjon. Jevnlig vedlikehold sørger også for at levetiden til maskiner og verktøy forlenges.
- Ved levering av tilbud har vi foreslått miljøvennlig maling.
- Vi etterstreber å bruke leverandører som er miljøfyrtårnsertifisert, og har sett en stor økning i året som har vært.
Avfall og ombruk
- Avfallsfraksjoner fra Ragn Sells blir fortsatt benyttet til riktig sortering. Lageransvarlig sørger for at riktig sortering blir ivaretatt.
- Vi har fokus på skrive ut minst mulig papir. Ved utskrift etterstreber vi i størst mulig grad å bruke tosidig som standard.
- Dersom vi mottar faktura pr. post, ber vi om at leverandører endrer rutinen slik at vi kan få faktura elektronisk, fortrinnsvis som EHF eller eventuelt pr. e-post.
Energi
- I tillegg til å ha gode rutiner på å skru av lys i rom som ikke er i bruk, har vi fått gode rutiner på å skru ned varmen i rom vi ikke oppholder oss i.
- Ellers har vi ikke så mye å gå på når det gjelder energiforbruk, da vi har redusert forbruket på de fleste områder.
- På det nye lageret har vi en hovedbryter som styrer alt av lys i lokalet.
Transport
- Vi har gått til innkjøp av ny elbil. Det vil si at hele ledelsen nå kjører elbil, som blir brukt til befaringer osv.
- Covid-19 har gjort at fokuset vårt på f.eks. unødvendig kjøring til kontoret har blitt etterlevd i enda større grad. Elektronisk bemanningsplan sørger for at de ansatte vet hvor de skal til enhver tid. Beskjeder blir gitt pr. telefon. Dette sørger for at unødvendig kjøring til kontoret blir eliminert.
- Lageransvarlig gjør at det er mer operativt utstyr til enhver tid, slik at unødvendig kjøring til leverandører for kjøp av nytt utstyr unngås.
- Vi har hatt fokus på samkjøring i den grad det har vært mulig med tanke på Covid-19. Vi har hatt faste arbeidslag/kohorter som har kunnet kjøre sammen. Samkjøring utover dette har vært frarådet.
- Gått til innkjøp av bærbar enhet som fungerer med alle våre systemer, slik at kontorarbeid kan bli gjort i ledig tid i mellom avtaler. Dette reduserer antall kjøringer til kontoret.
- Covid-19 har presset fram en enda høyere grad av digitalisering av møter og befaringer, slik at reiser har blitt redusert i stor grad.
Utslipp til luft og vann
- Fortsatt fokus på å unngå tomgangskjøring. Vi benytter både elbiler, og biler av nyere modeller som innehar Euro6-motor i kombinasjon med Ad-Blue.
Annet
- Etter 60 år har vi valgt å endre firmaets logo for å være fremoverlent og imøtese tiden som kommer. Vi har valgt å redesigne eksistere logo, og har valgt å benytte oss av et profileringsselskap som er nytenkende, miljøbevisst, samt miljøfyrtårnsertifisert. Dette var et av kriteriene ved valg av leverandør, i tillegg til pris.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Malerfirma Tore Ask & Sønn AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine
tjenester. (Rådgivning og utførelser innenfor overflatebehandling ).
Dette gjøres gjennom:
• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Malerfirma Tore Ask & Sønn AS.
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Malerfirma Tore Ask & Sønn AS.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Større fokus på kartlegging av nye leverandører med tanke på miljøarbeid.
- I enda større grad velge miljømerkede produkter til eget bruk.
- Anbefale bruk av miljøvennlige produkter ved arbeid hos kunder.
- Ved innkjøp til eget bruk vil vi der det er mulig velge større forpakninger for å redusere unødvendig emballasjeplast.
- Gjøre bærekraftige valg ved kjøp av eventuelle gaver til ansatte og leverandører.
- Ved bestilling av profileringsartikler, ønsker vi å velge produkter som faktisk har en nytte for mottaker, for å unngå å øke avfallsmengden.
Energi: Tiltak
- Vurdere elektronisk styring av eksisterende varmekilder, og eventuelt elbillader
- Bedre oppfølging av energiforbruk, for å fange opp eventuelle avvik fra normalt bruk.
- Bytte kopimaskin til en som bruker mindre strøm.
- Ellers føler vi ikke at vi har så mye mer å gå på når det gjelder energiforbruk, da vi har kuttet stort sett der det er mulig.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,75 liter pr.mil
Transport: Tiltak
- Ta med oss den erfaringen vi har gjort med at digitale møter kan være en god erstatning for fysiske møter, også etter korona. Dette vil redusere arbeidsreiser.
- Fortsette å legge til rette for samkjøring blant ansatte der det er mulig.
Avfall: Mål og restavfall
16000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
35 %
Avfall: Tiltak
- Digitale signaturer der det er mulig.
- Enda større fokus på å redusere unødvendige innkjøp.
- Ta en gjennomgang på gammelt elektronisk utstyr, og vurder hva som kan selges og hva som kan leveres til gjenvinning.
- Gå til innkjøp av egen kappemaskin for gulvbelegg for å minimere svinn og redusere innkjøpspris.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke øke eksisterende utslipp og forbruk, og velge miljøvennlig ut fra de forutsetningene driften tillater.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
- Planlegge innkjøp og oppdrag bedre, slik at man kan foreta større innkjøp, og unngå småkjøring.
- Gjenbruk av malingsrester og materiell vi har på lager, før det kjøpes nytt.
Annet
- Fortsette å samarbeide med NAV om å kunne ansatte personer med lønnstilskudd, for å arbeide for et inkluderende arbeidsliv.
- Fortsette å være opplæringsbedrift for å styrke fag og bransje, og fremtidige generasjoner.