Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Grundig Renhold

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Grundig Renhold AS er et lokalt firma i Stavanger. Vår kundemasse er fra små til store kunder. Vi ønsker at alle kunder skal bli sett, hørt og oppleve samme service. Organisasjonen er opptatt av fleksibilitet. Som sertifisert Miljøfyrtårn bedrift, har vi fokus på våre valg i hverdagen. Vårt fokus er: god opplæring, god oppfølging og å lytte til våre ansatte og kunder. Vi ønsker å gjøre en forskjell. Vi ønsker at brukere i bygg vi rengjøre, skal oppleve at renholdet holder god kvalitet. Grundig Renhold AS skreddersyr renhold etter kundenes behov.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Renholdsbedrift, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 sep, 2019
Utløper: 13 sep, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

7% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

28% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

Tallene til årlig omsetning er hentet fra Årsregnskapet for 2020.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

2% fra 2019

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Tallene er hentet fra våre leverandørenes salgsstatistikk for 2020

Energi

Energiforbruk

14% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

14% fra 2019

Kommentarer til Energi

Det er en økning på 14% i bruk av elektrisitet i 2020.
Dette har bakgrunn i lengre kald vinterperiode og det har vært stor aktivitet på vasking/tørking av filler/mopper som vi selv vasker.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-26% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-36% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-32% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Tallene er hentet fra forbruksrapport hos Shell

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

6% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Kategori 'Annet avfall' utgjør kjemi som er levert inn som spesial avfall

Vannforbruk

Vannforbruk

-49% fra 2019

Kommentarer til Vannforbruk

Grunndata er innhentet fra nettsiden til vann og avløp, Stavanger Kommune. Grundig Renhold´s andel av byggets forbruk utgjør 18%.
Tall som er oppgitt er Grundig Renhold AS's andel.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Det benyttes 39 produkter som innehar miljømerking. Dette er en økning på 2%
Flere kjemiprodukter som er RTU (ferdig utblandet) benyttes. Dette er med på å sikre rett dosering og man ungår overforbruk av kjemi.
Tomme brukte flasker benyttes til gjenbruk.
HMS sikkerhetsdatablad er digitalisert
Microfiller med miljømerking, er testes ut og benyttes på flere bygg.
Fakturaer, lønnsinformasjon, kommunikasjon med ansatte og kunder gjøres i hovedsak digitalt. Det er kun én fakturamottaker som fortsatt mottar faktura pr post.
Avfall
Sorteringsgrad har økt til 65,59% fra 61,81 i 2019. Dette er en økning på 6%.
Miljøstasjoner fungerer og brukere har blitt mer bevisste.
Energi
Transport
I bilparken for 2020 er det 2 hybridbiler
Forbruk drivstoff utgjør 0,45 liter en nedgang på 0,22 liter. En nedgang på 32%
Det er kjørt færre km i 2020 - reduksjon utgjør 3 669,0 km. En reduksjon på 36%
Utslipp til luft og vann
I 2020 har vi redusert antall km, noe som gi redusert forbruk av fossilt drivstoff.
Flere daglige produkter som kjøpes inn er RTU (ferdig utblandet) Dette reduserer utslipp til vann. På ett større bygg er doseringsanlegg for kjemi montert.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Grundig Renhold AS arbeider for å skape en trivelig og trygg arbeidsplass både for egne og våre kunders ansatte. Vi ønsker å ta vare på vår egen og våre kunders bygninger, materiell og forhindre belastning på det ytre miljø.
Våre produkter skal ikke skade ansatte eller brukere hos våre kunder.
Målene kan oppnås med tett og aktivt samarbeid i alle deler av bedriften og i tett dialog med våre kunder.
Fokus områder er:
1: Kvalitetsmål
- vi gir oss ikke før kunden er fornøyd
2: Ansatte:
- tett på ved sykefravær
- skape tillit i organisasjonen
3: Kildesortering
- bli mer bevisst hvor man kaster avfall
- vurdere om flaske/avfall kan gjenbrukes
4: Kjemi
- kan flere kjemikalier byttes ut til miljømerkede?
- mer bevisst på rett dosering ved bruk av konsentrat
- kan noen kjemikaler fjernes?
- bli dyktigere til å benytte tørre metoder der det er mulig
5: Utslipp
- samkjøre når flere skal samme sted
- kan man øke bruk av sykkel, kollektiv transport?
- vurdere kjøp av hybrid biler eller el biler ved bytte/fornyelse av bil parken
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
40 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
1: Arbeide for flere miljømerkede produkter benyttes i alle deler av den daglige driften .
2: Velge leverandører som innehar miljøsertifisering
Energi: Mål
120 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
I 2020 har vi hatt en økning i bruk av elektrisitet på 14% i forhold til 2019.
Mulig tiltak:
1: lukke dører mellom kalde og varme soner
2: fylle maskiner minst 3/4 fulle før de settes på
3: Følge forbruk tettere - forestått intervall er hvert kvartal. Dette vil gjøre det lettere å finne årsak til eventuelle avvik.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
3000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,45 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ved bytte av bil/-er eller ved kjøp av flere skal man vurdere om det er mulig å benytte i el bil/-er eller til hyrid .
Avfall: Mål, Restavfall
500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
67 %
Avfall: Tiltak
1: Er det mulig å sortere enda mer nøye, bli mer bevisst i sortering.
- er det behov for tydeligere merking?
- er det behov mer opplæring?
2: Kan gjenbrukes benyttes?
3: Redusere forbruk av plast
- Benytte tøynett ved innkjøp av små varer
- kun skifte innstikkposer som er tilsmusset
- fylle sekker til 3/4 fulle
4: Før man skal printe bør man vurdere:
- kan printen inneholde 2 sider
- er det nødvendig å printe
- kan en av funksjonene i office pakken benyttes
Utslipp til luft og vann: Mål
1: fylle oppvaskmaskin eller vaskemaskin minst 3/4 fulle
2: Unngå å la vannet renne
3: Benytte kjemi som er nedbrytbart
4: Ved bytte av biler eller ved innkjøp av flere bør det vurderes om man kan bytte/kjøpe el bil eller hybrid bil
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
1 bil byttes vår 2021 fra hybrid til el bil.