Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Visit Nordmøre & Romsdal AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Visit Nordmøre & Romsdal AS er et destinasjonsselskap for regionen Nordmøre og Romsdal. Virksomheten jobber for å øke ringvirkningene fra reiselivstrafikken og øke lønnsomheten i reiselivsnæringen i Nordmøre og Romsdal. Markedsarbeid, produktutvikling, nettverk- og reisemålsutvikling er kjerneoppgavene i selskapet. Virksomheten har kontorer i både Kristiansund og Molde, men det er kontoret i Molde som sertifiseres i denne omgang.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 mar, 2019
Utløper: 15 mar, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-1% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Antall ansatte er på kontoret i Molde, omsetningen er hele selskapet, som også innbefatter 2 personer på vårt andre kontor i Kristiansund (ikke sertifisert).

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-62% fra 2019

Energi

Energiforbruk

-17% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-17% fra 2019

Klimaregnskap

CO2 totalt

-74% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Klimaregnskapet er beregnet ut fra snittvekt på en ukes kontrollveiing i kontorfellesskapet, som består av totalt 9 personer, fordelt på 4 bedrifter/organisasjoner. Reiser, både med bil og fly er også lavt pga pandemien.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-91% fra 2019

Drivstofforbruk, totalt

7% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

12% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Mye av nedgangen vil nok ha med at vi i 2020 har hatt en del hjemmekontor pga coronasituasjonen.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi bruker minst mulig papir og jobber digitalt på det meste.
Avfall
Det er innført kildesortering, og vi jobber hele tiden med at sorteringen skal være best mulig i de 4 fraksjonene vi har; papir, glass/metall, plast og organisk avfall.
Energi
Senking av temperatur ved hjemmekontor og/eller lengre fravær på kontoret.
Transport
Det meste av møtevirksomhet har i 2020 vært gjennomført digitalt, og dette har naturlig nok ført til både redusert bilbruk, men spesielt fly som transportmiddel har vi nesten ikke brukt i dette året.
Utslipp til luft og vann
Utslipp går mest under "transport"-punktet. Vi har elektrisk oppvarming på kontoret og kildesorterer avfall i 4 fraksjoner.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Visit Nordmøre & Romsdal AS sitt mål med HMS-arbeidet er å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og omgivelsene, og verne om miljø og helse, samt innfri de målsettinger og krav som stilles i "forskrift for internkontroll". All HMS-dokumentasjon ligger elektronisk og er lett tilgjengelig for våre ansatte. Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges på lik linje med annen virksomhet, og det gjelder alle ansatte i bedriften. Arbeidet dokumenteres i vår handlingsplan i den årlige klima- og miljørapporten.

Visit Nordmøre & Romsdal AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.(Markedsføring, produktutvikling, nettverk- og reisemålsutvikling)
Dette gjøres gjennom:
• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten.
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
• å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Visit Nordmøre & Romsdal AS.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
10 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Målet er å bruke miljøsertifiserte leverandører, men det er ikke alle som er det. Her må vi gjøre en vurdering i hva som er leveransen kontra sertifiseringen.
Energi: Mål
120 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Være mer bevisst på å justere varmekilder og skru av lys/maskiner helt når vi ikke er på kontoret.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
800 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Når pandemien er over, så vil vi i større grad benytte kollektivtilbud der dette er mulig til og fra møter.
Samkjøring der dette er mulig.
Fortsette å ha flest mulig møter digitalt via teams o.l.
Avfall: Mål, Restavfall
9 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Bli enda mer bevisst på avfallssortering, ikke kjøpe inn for mye som må kastes pga dato.
Utslipp til luft og vann: Mål
Går under transportpunktet. Fortsette å jobbe med å forbedre våre vaner på hvordan vi reiser.