Nasta AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

NASTA AS importerer og selger minigravere, gravemaskiner, hjullastere, hjulgravere, dumpere og en rekke andre anleggsmaskiner samt tilhørende anleggsutstyr. Markedet er hele landet. Avdelingen Nasta Spesialproduksjon har i de siste årene vært ivrig involvert i utviklingen av nullutslippsgravemaskiner.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bilverksted, Felles kriterier, Handel, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 19 mar., 2021
Utløper: 19 mar., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

4% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Nasta har vurdert at visse tjenester med hensyn til leveranser av maskiner, reparasjoner, deleleveranser og service er samfunnskritiske, siden anleggsmaskiner brukes til opprettholde infrastruktur som vei, jernbane, vann og avløp, avfallshåndtering, materialhåndtering i forbindelse med lasting og lossing av skip, produksjon av . Nasta har ikke hatt vesentlige avbrudd i leveringsdyktigheten på tross av utfordringene forbundet med pandemien.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

-33% fra 2019

Kommentarer

Det er lagt ned et stort arbeid i å få flere kunder over på digitale fakturaløsninger. Digitale samarbeidsformer har redusert behovet for papir i 2020.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-31% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Kommentarer

Bruken av elektrisk kraft inkluderer Nasta Spesialproduksjon hvor det medgår elektrisk kraft i produksjonsprosesser.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

På grunn av Covid 19 pandemien har antallet flyreiser og reise med andre kollektive transportmidler blitt svært redusert i 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

22% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-29% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Sirkulært system for deler (reman.) Prissystem for rimeligere deler til eldre maskiner for å stimulere til reparasjon heller enn utrangering. Reorganisering og spesialisering av innkjøpsfunksjonen, bruk av digitale verktøy for balansere antallet hasteordres mot lager.
Energi
Aktiv bruk av sentral driftssyring for å redusere kostnader ventilasjon og klima,
Transport
Økt bruk av Bring som jobber målrettet mot klimavennlig transport.
Utslipp til luft og vann
Utvikle og levere elektriske, nullutslipp anleggsmaskiner, delta i prosjekter for å stimulere til utslippsfrie byggeplasser og økt bruk av nullutslippsteknologi innen bygg og anlegg. Systematisk program for håndtering av F-gasser.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Som leverandør av anleggsmaskiner med tilhørende ettermarked, er vi forpliktet til å ha høyt fokus på ytre miljø samt bærekraftige løsninger internt og eksternt.
Nastas mål er å la miljøfokus være en del av de daglige rutinene i alle ledd i selskapet. Vi gjennomfører undersøkelser og vurderinger for å kartlegge miljøpåvirkningen fra vår virksomhet, og etablerer på grunnlag av dette, handlingsplaner for relevante områder.
Mål:
Nasta skal være en av to ledende leverandører av nullutslipp gravemaskiner i klassene over 8 tonn i 2021
Utvikle og introdusere 3 nye nullutslipp anleggsmaskin modeller i klassene over 15 tonn i 2021
Delta i 4 eller flere prosjekter for forskning, utvikling av standarder eller formidling av løsninger for av-karbonisert bygge og anleggsvirksomhet i 2021
Under 5 avvik mottatt fra samarbeidspartnere/avfallsmottak
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
20 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Følge opp eksisterende program for produkter i personalrestaurant. Benytte digitale verktøy for å tilby tilpassede servicekontrakter, flåtestyring, reservedelsprogrammer med rimeligere deler til eldre maskiner og program for overhalte deler. Biologisk nedbrytbare oljer: utvide sortiment.
Energi: Mål
175 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Videreføre gjeldende planer og tiltak: servicekontrakter for vedlikehold, sentral driftsstyring for styring og overvåking.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,65 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Videreføre praksis med å oppgradere kjøretøyparken regelmessig og følge vedlikeholdsplanene. Følge opp digital kjørebok for å unngå unødig kjøring.
Avfall: Mål og restavfall
40000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Gjenbruksemballasje til intern-transport av deler og verktøy. GPS-merking av kostbart verktøy og etablere vedlikeholdsplaner for å forlenge økonomisk levetid.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen avvik som registrert av samarbeidspartner etter prøver av avløpsvannet
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Videreføre bruk av svanemerkede midler, løpende vedlikehold av sandfang i vaskehall.