ART arkitekter og ingeniører AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

ART arkitekter og ingeniører AS er et fagmiljø bestående av 12 ansatte. Hovedkontor: Langelandsvegen 17, 6010 Ålesund. Avdelingkontor: Fagerlivn. 77, 6200 Stranda. Hovedarbeidsområder: plan, arkitektur, konstruksjon, interiør, miljøkartlegging, tilstandsanalyser, energiberegning, prosjektledelse, byggeledelse, byggherreombud, uavhengig kontoll. ART har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 på flere områder, både arkitekturfaglig og ingeniørfaglig. Formelle medlemskap: ART har nødvendige ansvarsforsikringer og medlemskap i Arkitektbedriftene i Norge (AiN). Våre arkitekter er medlemmer i Norske arkitekters landsforbund, NAL og våre ingeniører er medlemmer i NITO. Vi er også medlem av Ålesund Næringsforening. Vårt markedsområde er både private og offentlige byggherrer og vi dekker de fleste typer bygg og anlegg.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 des., 2021
Utløper: 31 des., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

12% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

8% fra 2020

Kommentarer

Samme antall ansatte, men økte stillingsprosenter.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

-100% fra 2020

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-100% fra 2020

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

120% fra 2020

Kommentarer

Mer oppmøte på kontor har økt papirbruk. De fleste har ikke skrivere på hjemmekontor. Bør jobbe for å redusere mengden igjen.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-9% fra 2020

Kommentarer

Til oppvarming nyttes fjernvarme. Denne har ikke vært mulig å registere før i 2021, og derfor vil energi være betydelig større enn tidligere år og ikke sammenlignbart med tidligere år. Opplysningene kommer fra utleier med et gjennomsnittstall pr. m² leid areal. I tillegg elektrisitet til lys, kopi-/datamaskiner og server, samt kjøleskap, oppvaskemaskin, vannmaskin, kaffetrakter. Vi har redusert arealet vi leier fra 242 til 177, men det er samme strømforbruk pga. same antall maskiner og utstyr som trekker strøm. Derfor er strømforbruket tredoblet.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-25% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

1% fra 2020

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

-23% fra 2020

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Her er medregnet kun kjøring i tjenestereiser. Kjøring til og fra jobb er ikke medregnet.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

30% fra 2020

Kommentarer

Det har vært svært redusert bemanning på kontoret i 2021. Har ikke tilbud om sortering av matavfall for næringslivskunder i vår kommune, men er på trappene.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-20% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
Av prosjektering kan nevnes følgende prosjekt:
Brannstasjon i Geiranger: her har vi fått Klimasatsmidler fra Miljødep. på kr. 350 000 for å jobbe inn klimagassreduserende tiltak i prosjektet. LCA beregninger viser at vi reduserer utslipp med 11,5 % ved de tiltakene som er gjort.
Bærekraftworkshop på Bascamp Hellesylt i samarb. m. Skanska Powerhous og Snøhetta.
Et prosjekt har gjennomført gjenbruk ved flytting av et større lafta-bygg der vi gjorde konstruktiv utredning og la plan for fysisk flytting, samt søkte bruksendring for ny bruk og prosjekterte ombygging innvendig. Utvendig er bygget uforandret og flytting var vellykket.

Utarbeidet mal for miljøprosjektering MOP for bolig / småhus. Dette er for en større utbygger som bygger mye i Ålesund og som vi har fått med på tankegangen om at miljøvennlige boligbygg vil bli et fortrinn. I ferd med å implementeres i ny utbyggingsprosjekt.
Utarbeidet plan for strategiarbeid der vi vil gjøre en revisjon av prosjekteringsmalene våre for miljøprosjektering ila. 2022. Målet er at innformasjon skal være lettere å finne, lettere å registere, samt at vi klarer å måle prestasjonene på omforent måte.
En ansatt har tatt introduksjonskurs i Miljøsertifisertingsverktøyet BREEAM . Vi vurderer å følge opp med å utdanne ansatt i BREEAM som kan være leder for opplæring internt samt være firmaets BREEAM-ansvarlig i slike prosjekt. Vi vurderer også å abonnere på EcoProdukt for å kunne dokumentere bærekraft i prosjektene våre.
Kursing: vi har deltat på to av NAL sine Arkitektens fagdag med fokus på miljø, samt deltatt på et webinar om EU sin nye taksonomi og et om hvordan stille miljøkrav i offentlige anskaffelser.
To medarbeidere som har tatt sertifisering i energiberegning. Vi gjør beregninger i tidlifase i de fleste prosjekt over 500 m² samt på boliger.
Innkjøp
Bruk av papir og printing har gått ned når de ansatte sitter på hjemmekontor uten printer. Det går mye mindre rekvisita også. Gått over til lagring i skyen, samt investert i nye program som til sammen har gitt flere muligheter til å bruke digitale hjelpemidler enn å ha ting på papir. Vi har tatt i bruk digital søknadsportal, noe som gir mye mindre papirutskrifter. Ingen store investeringer i utstyr i løpet av året, og fokus på miljø i innkjøp av datamaskiner og skjermer.
Avfall og ombruk
Kontoret har vært bemannet bare ca. 20-50 %, derav har avfallsmengden fortsatt relativt kraftig redusert. Vi sorterer alt avfall bortsett fra matavfall, og dette har blitt en god rutine for alle. Vi har ikke mulighet til å beregne avfallsmengde for hjemmekontorene, så det inngår naturlig nok ikke.
Energi
Energiforbruk på strøm har en stor økning pga. at vi nå har fått inn data på fjernvarmens energibehov pr. kvadratmeter. Arealet er også redusert pr. 1.1.21 og uten at antall maskiner, lys mm. som går på strøm er endret.
Transport
2021 Utstrakt bruk av Teams og få fysiske møter med kunder har gitt mye mindre reiseaktivitet. Vi beregner ikke ansattes transport til og fra jobb, men dette er også kraftig redusert.
Utslipp til luft og vann
Ingen direkte utslipp. Betydelig lavere utslipp fra jobbreiser pga. mer utstrakt bruk av Teams til møter.
Annet
Alle kurs og seminarer har i 2021 vært gjennomført på nett slik at vi ikke har utslipp fra reiser til kurs.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
ART sin miljøpolicy har følgende overordnede prinsipper i forhold til det indre og ytre miljøet, og inneholder følgende forpliktelser:
• vi skal kontinuerlig bestrebe oss på å redusere vår miljøbelastning
• vi skal overholde alle myndighetskrav som gjelder for virksomheten, og egne krav
• vi skal bestrebe oss på å redusere miljøbelastningene, utover myndighetskravene
• vi skal kontinuerlig forbedre miljøledelsessystemet for å forbedre miljøprestasjonen

ART har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester (driftstjenester, utvikling og rådgivning). Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i ART arkitekter og ingeniører AS.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
12 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Få ned bruk av printing / papirforbruk. Oppfordre til gjenbruk at materiell. Få til sortering av matavfall i løpet av året, etterspørre dette hos huseier.
Energi: Tiltak
Pr. 1.1.21 redusert vi det leide kontorarealet fra 242 m² til 177 m². Fra og med denne rapporten har vi fått opplyst forbrukt energi for fjernvarme, derav har energi forbrukt økt ift. tidligere da dette ikke var med. Tiltak: Igangsette energisparetiltak på de maskinene der det er mulig. Oppfordre om mindre kjøling på sommerstid da lokalene oppleves som unødig kalde.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Mer bruk at kollektiv transport eller gå / sykle. Lage statistikk for transport til og fra jobb for ansatte fra og med 2022 slik at vi kan vurdere dette også i miljøarbeidet vårt.
Tilby å dekke utgifter til kollektivtransport til / fra jobb for å redusere bilbruk. Unngå å fly i jobbreiser og bruke mer miljøvennlig transportmiddel hvis det fins alternativ. Velge nettkurs når mulig i stedet for å reise. Oppfordre ansatte til å kjøpe el-bil ved bilbytte. Vurdere å kjøpe en brukt el-bil som firmabil til bruk for kjøring i nærmiljøet. Benytte el-sykler som er til utleie i kontorfelleskapet for å komme til steder i nærheten.
Avfall: Mål og restavfall
100 kg
Avfall: Mål og kildesortering
100 %
Avfall: Tiltak
Prøve å få til matavfallsortering i 2022 slik at vi kan oppnå 100% sorteringsgrad (vi har fått i oppdrag å prosjektere omlastingsstasjon for matavfall på Ålesunds avfallsleverandør).
Utslipp til luft og vann: Mål
Redusert drivstoff-forbruk, se punkt over om Transport.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Tilby månedskort / reisekort buss for å redusere kjøring til og fra jobb. Fortsette ordning med frivillig bruk av hjemmekontor (og sikre at arbeidsmiljøet og ergonomi er godt nok på hjemmekontoret til den enkelte).
Annet
Jobbe for å finne et mer miljøvennlig kontorbygg å flytte firmaets kontorlokale til.