Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Rogaland Elektro AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Elektroentreprenører, Bygningshåndverkere

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 jan., 2020
Utløper: 31 jan., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

14% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-5% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra miljøsertifiserte leverandører

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

24% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

15% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

59% fra 2019

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

66% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

Antall kjørte kilometer

26% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

31% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ved inngåelse av nye avtaler med leverandører er miljø en av de viktigste kriterier i evalueringen.
Avfall
Det har vært fokus i bedriften og opprettholde de gode resultatene vedrørende kildesortering. Det utfordres til å bedre den.
Energi
Bedriften jobber med eierne av bygg å se på mer energieffektive løsninger.
Transport
Evaluering av bilparken pågår kontinuerlig ved hvert bilskift
Utslipp til luft og vann
Ikke aktuelt

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Rogaland Elektro vil tilstrebe de mest miljøvennlige og bærekraftige løsninger på våre oppdrag, gjennom et tett samarbeid mellom våre kunder og leverandører. Rogaland Elektro vil kontinuerlig søke forbedringer som kan redusere forurensing og bidra til å bevare miljøet. Rogaland Elektro har til mål at alle medarbeiderne har tilstrekkelig opplæring til å kunne gjennomføre arbeidet uten å være i fare for menneske, miljø eller materiell.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
2 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Det fortsettes presse leverandører til å redusere emballasje på innkjøpte varer
Energi: Mål
115 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Det skal kjøres evaluering, og full gjennomgang av forbruket. Automatiseringssystemene skal evalueres eventuelt skiftes til mer effektive løsninger, for å opprettholde og minske energiforbruket
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bilparken er nødvendig i bedriftens virke. Bilparken er hovedsakelig leaset og nye mer effektive biler kommer inn.
Avfall: Mål, Restavfall
9000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Det er endret kildesorteringssytem. Nye konteinere merket, og fokuset på å levere avfallet kildesortert fortsetter.
Utslipp til luft og vann: Mål
ikke aktuelt
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke aktuelt