Aurskog Sparebank

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Aurskog Sparebank er en lokal sparebank med markedsområde på Romerike. Hovedkontoret ligger på Aurskog, og banken har avdelingskontorer på Bjørkelangen, Årnes, Jessheim og Sørumsand. Aurskog Sparebank er medeier av Eika Alliansen AS.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bank og Finans, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 20 okt., 2020
Utløper: 20 okt., 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

2% fra 2019

Kommentarer

Aurskog Sparebank er en selvstendig lokal sparebank med hovedkontor på Aurskog og avdelingskontorer på Bjørkelangen, Jessheim, Sørumsand og Årnes. Bankens markedsområde er Romerike med tilgrensende områder.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

650% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Innkjøpene av både produkter og tjenester blir i all hovedsak gjort sentralt fra hovedkontoret Aurskog og videreformidlet ut til avdelingskontorene. Banken forsøker å benytte lokale leverandører av både produkter og tjenester i så stor utstrekning som mulig. Miljøprofilen til leverandørene vurderes før innkjøp eller tjenestehandel gjøres.

Energi

Energiforbruk

-3% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-3% fra 2019

Kommentarer

Strømforbruket for 2020 var noe lavere for 2020 enn forrige år. Det har vært en måler på kontoret som har vært veldig høy og som vi har utredet, det kan være noe av årsaken til nedgangen.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Det er to egeneide biler ved kontoret, begge diesel-biler, resterende av kjøringen er gjort med medarbeidernes privatbiler i tjeneste. Vi har benyttet drivstoffkalkulatoren til å beregne drivstofforbruk. Som følge av covid-19-pandemien ble det ikke kjørt mye i tjeneste i løpet av 2020. Tjenestebilene ble benyttet og det ble kjørt noe mellom bankens kontorer og ut til kunder tidlig på året, men fra mars av ble det aller meste av møter foretatt digitalt eller utsatt. Gjennom sommeren og tidlig høst ble det åpnet for noe mer mobilitet, men det var fremdeles på et mye lavere nivå enn i et normalt år. Det ble ikke foretatt noen flyreiser i 2020.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-2% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

-22% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Bankens kontor ligger i et kjøpesenter som driftes av et eiendomsselskap. Avfallet som er registrert i rapporten er bankens eget avfall. Noe av avfallet, slik som flatpakket papp fra esker og emballasje, hentes og kildesorteres sammen med avfallet til kjøpesenteret og er ikke med i beregningen. Tallene for avfall for 2020 er lavere enn i et normalt år på grunn av covid-19-pandemien. De ansatte var flere uker på hjemmekontor i løpet av året og i de fleste av ukene hvor de ansatte var på kontoret hadde de med matpakke til jobb.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-49% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

2020 ble et spesielt år som følge av covid-19-pandemien som rammet Norge fra mars. De ansatte var flere uker på hjemmekontor og bankens dører var stengt en del av året. Aurskog-Høland kommune hadde gjennomgående et tiltaksnivå som gjorde at de ansatte kunne sitte ved kontoret store deler av året, men mye av møtevirksomheten mot kunder og samarbeidspartnere ble gjort digitalt. Dette ser vi store effekter av i klima- og miljøregnskapet for 2020.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Innkjøpene av både produkter og tjenester blir i all hovedsak gjort sentralt fra hovedkontoret Aurskog og videreformidlet ut til avdelingskontorene. Banken forsøker å benytte lokale leverandører av både produkter og tjenester i så stor utstrekning som mulig. Miljøprofilen til leverandørene vurderes før innkjøp eller tjenestehandel gjøres.
Avfall og ombruk
Det ble montert nytt kildesorteringssystem høsten 2020 og avfallsbøtter som har stått på hvert enkelt kontor ble samlet inn.
Energi
Strømmåler som er utredet, ellers ingen ytterligere tiltak innen energi ved kontoret.
Transport
Covic-19-pandemien har gjort behovet for transport i tjeneste mye mindre enn tidligere. Det er ikke kjørt mye mellom verken bankens kontorer eller ut til kunder i løpet av året.
Utslipp til luft og vann
Banken har ingen utslipp til luft eller vann fra egen drift.
Annet
Samfunnsansvar og bærekraft har vært en del av Aurskog Sparebanks kjernevirksomhet helt siden banken ble grunnlagt i 1846. I 2020 bygget vi videre på våre solide tradisjoner ved å signere FNs prinsipper for bærekraftig bankvirksomhet. Dette var en stor milepæl for banken. Mange av våre kunder, spesielt de unge, så vel som eiere, investorer og ansatte er opptatt av bærekraft, og vi er glade for alle de gode tilbakemeldingene på at vi nå er et medlem av FNs klimainitiativ for finans. I oktober ble banken godkjent som Miljøfyrtårn og vi publiserte vår første bærekraftsrapport.

I 2020 etablerte banken grønne boliglån, ordinære boliglån, førstehjemslån og rammelån, for personkunder. Lånene gis til boliger eller fritidsboliger med energiklasse A eller B. Kunder kan i tillegg få lån til å utføre energibesparende tiltak i boligen som gjør at den kommer innenfor en av de nevnte energiklassene. Fra før tilbyr banken grønne billån til kunder og fondene som tilbys kunder investeres etter bærekraftige prinsipper.

I alle kredittvurderinger av bedriftskundene vurderer vi spesifikt klima- og miljørisikoen ved kundens drift og den investeringen det søkes om finansiering til. God kunnskap om bærekraft hos bankens medarbeidere er viktig for at vi skal kunne gi kundene gode råd, og for at vi skal kunne gjøre riktige vurderinger. Det ble gjennomført flere kompetansehevende tiltak innenfor bærekraft i 2020.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Banken følger den etablerte bærekraftstrategien som har overordnede målsetninger for helse, miljø og sikkerhet. Aurskog Sparebank har som mål
å sikre en mest mulig bærekraftig virksomhet, både når det gjelder intern- og ytre påvirkning. Dette gjøres gjennom:
• å tenke bærekraft og miljø som en naturlig og integrert del av vår virksomhet
• å identifisere miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi, og minimumsbruk av forbruksprodukter
• å opprettholde et godt arbeidsmiljø med god kultur, trygge rammer og helsefremmende aktiviteter for de ansatte
• å ha en miljøledelse som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten
• å jobbe kontinuerlig med vedlikehold og forbedring av vårt miljøarbeid
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
30 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Som beskrevet i vår innkjøpsrutine skal vi ved innkjøp av varer og tjenester etterstrebe å benytte lokale leverandører der det er mulig, og i tillegg benytte selskaper som har tatt et tydelig standpunkt til miljø.
Energi: Tiltak
Målet er å holde energinivået ved kontoret på et stabilt nivå.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,55 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Medarbeiderne ved kontoret kjører forholdsvis lite i tjeneste, det meste er enten i forbindelse med fysiske møter internt mellom våre kontorer, eller til kundemøter. Banken har som overordnet mål å holde antallet fysiske møter lavere etter covid-19-pandemien enn tidligere og fremdeles ha en stor andel digitale, både med kunder og samarbeidspartnere.
Avfall: Mål og restavfall
350 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Med nytt kildesorteringssystem er målet å øke andelen kildesortert avfall i 2021.
Utslipp til luft og vann: Mål
Banken har ingen utslipp til luft eller vann fra egen drift.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Banken har ingen utslipp til luft eller vann fra egen drift.
Annet
Banken skal fortsette å jobbe systematisk med bærekraft. I 2021 skal banken gjennomføre en konsekvensanalyse av bankens påvirkning på omgivelsene rundt, som følge av arbeidet banken har forpliktet seg til som medlem av UNEP FI (FNs klimainitiativ for finans). Banken kan gjøre en forskjell gjennom produkter og tjenester til privatpersoner og bedriftskunder, så vel som gjennom egen drift samt hvilke aktiviteter banken støtter opp under i lokalsamfunnet. Banken ønsker å være en pådriver og bidragsyter til at kundene tar ansvarlige valg. Banken skal vurdere opprettelsen av flere grønne produkter å tilby kundene i 2021.