iFokus Holding AS, iFokus AS og Global Learning AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Tjenester: arbeidsinkludering og barnehagedrift. Virksomheten har syv underliggende enheter - barnehager og attføring.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 08 nov., 2018
Utløper: 08 nov., 2021

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

5% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Data hentet fra foreløpig resultat 2020 - ikke revidert og personaloversikt 2020.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

-5% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-17% fra 2019

Energi

Energiforbruk

-13% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-13% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Kommentarer

30 000 kwh lavere enn i 2019. Byttet nytt varme- og ventilasjonstyringsystem som kan ha gitt ønsket effekt.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

122% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

4% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

113% fra 2019

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

96% fra 2019

Kommentarer

Særlig mange flyreiser i forbindelse med en konsulent sitt oppdrag for kunde g i Alta 2. halvår 2020. Litt uklart hvorfor kilometer er nær doblet siden tidligere. kan skyldes tidligere feilrapportering. Nåværende tall er hentet fra lønnssystemet.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

-16% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

32% fra 2019

Kommentarer

Redusert antall kg med neste 2500 kg. Skyldes nok i hovedsak mindre aktivitet på huset som følge av pandemi. Mer hjemmekontor. Økt andel kildesortering bemerkes som positivt.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

72% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ingen tiltak i handlingsplan
Avfall
Ingen tiltak i hanldingsplanen
Energi
Mål om under 100 kwh pr m2 pga forbedret luft- og varmesystem. Resultatet viser 97 kwh pr m2 i 2020.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Fokus på å opprettholde høyt nærvær. Gjennomføre kompetansestrategi, og jobbe i tråd med selskapets delmål om å være ledende på kultur og utvikling. Egen handlingsplan etableres.
Energi: Mål
90 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fortsatt redusert energibruk på bygget.
Transport: Tiltak
Ikke satt konkrete mål, men øke andelen ikke-fossile kjøretøy - med blant annet opprettholde ladestasjoner. Mål bruk av elektriske kjøretøy blant ansatte i arbeid.