Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Alfa Eiendom

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Eier, drifter og utvikler boliger og næringseiendommer. I hovedsak i Vestfold og Telemark.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggeier, Felles kriterier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 jul., 2021
Utløper: 15 jul., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

14% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

18% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-40% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

-28% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Vi ønsker å optimalisere forbruk og redusere forbruk av fossilt brensel.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

9% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

Antall kjørte kilometer

13% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-6% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

-33% fra 2019

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

-20% fra 2019

Vannforbruk

Vannforbruk

-54% fra 2019

Kommentarer til Vannforbruk

Vi har solgt noen eiendommer i 2020 så vannforbruket i 2021 vil også gå en del ned. Forbruket gjelder hele eiendomsporteføljen.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Spør alltid nye leverandører om de er miljøfyrtårn, svane eller iso sertifisert. Etterstreber å handle av gode leverandører.
Avfall
sorterer etter beste evne og alle passer på hos oss og vaktmestere, vaskepersonell og leietakere.
merker at folk sorterer mer og er interessert
Energi
borret nye brønner og bruker vannbåren varme som energi og tappevann på nye bygg.
flere varmepumper og 2 nye ventilasjonsaggregat settes inn nå for bedre gjenvinning.
Transport
kjører mye elbil, ingen flyreiser i 2020, bruker også tog.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Etterstreber gode leverandører som er tilknyttet miljøfyrtårn og lignende.
Skal bli helelektrisk bilpark innen 2025
Fokus på avfall
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
20 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
22 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Alt innkjøp av kontorrekvisita skal skje via miljømerkede varer.
Velge leverandører med sertifisering.
Energi: Mål
170 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Oppgradering av tekniske anlegg
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,65 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Mer elbil kjøring
Avfall: Mål, Restavfall
150 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Redusere forbruk, mindre matsvinn