Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Alfa Eiendom

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Eier, drifter og utvikler boliger og næringseiendommer. I hovedsak i Vestfold og Telemark.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggeier, Felles kriterier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 jul, 2021
Utløper: 15 jul, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

14% fra 2019

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

18% fra 2019

Kommentarer til Innkjøp

Vi tar med de største leverandørene våre i rapporten, og etterstreber og handle av firmaer med miljøprofil.

Energi

Energiforbruk

-40% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-40% fra 2019

Kommentarer til Energi

Vi har i denne beregningen medtatt alle arealer som har over 15 grader til en hver tid. Kaldtlager ikke medberegnet.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-38% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Vi ønsker å optimalisere forbruk og redusere forbruk av fossilt brensel.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

9% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-6% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Vi kommer til å føre opp helt korrekt antall km neste år, laget det som en rutine. har kjørebok på en bil.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-20% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Dette gjelder kun for kontoradresse Kirkestredet 6.

Vannforbruk

Vannforbruk

-54% fra 2019

Kommentarer til Vannforbruk

Vi har solgt noen eiendommer i 2020 så vannforbruket i 2021 vil også gå en del ned. Forbruket gjelder hele eiendomsporteføljen.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Spør alltid nye leverandører om de er miljøfyrtårn, svane eller iso sertifisert. Etterstreber å handle av gode leverandører.
Avfall
sorterer etter beste evne og alle passer på hos oss og vaktmestere, vaskepersonell og leietakere.
merker at folk sorterer mer og er interessert
Energi
borret nye brønner og bruker vannbåren varme som energi og tappevann på nye bygg.
flere varmepumper og 2 nye ventilasjonsaggregat settes inn nå for bedre gjenvinning.
Transport
kjører mye elbil, ingen flyreiser i 2020, bruker også tog.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Etterstreber gode leverandører som er tilknyttet miljøfyrtårn og lignende.
Skal bli helelektrisk bilpark innen 2025
Fokus på avfall
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
20 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
22 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Alt innkjøp av kontorrekvisita skal skje via miljømerkede varer.
Velge leverandører med sertifisering.
Energi: Mål
170 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Oppgradering av tekniske anlegg
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,65 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Mer elbil kjøring
Avfall: Mål, Restavfall
150 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Redusere forbruk, mindre matsvinn