Canes AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Import av varer for videresalg til rørlegger og byggebransjen.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Handel, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 okt., 2021
Utløper: 31 okt., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

38% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

15% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

200% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

-70% fra 2019

Energi

Energiforbruk

6% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

334% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Kommentarer

Basert på to lokasjoner, Lier og Moss.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-74% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

391% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

56% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-19% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Det totale CO2 utslippet var på 136,27 tonn fordelt slik:
- 74% i transport og anleggsmaskiner
- 25% i energi
- 1% i avfall og ombruk

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ingen relevante nye tiltak.
Avfall
Ingen relevante nye tiltak.
Energi
Ingen relevante nye tiltak.
Transport
Ingen relevante nye tiltak.
Utslipp til luft og vann
Ingen relevante nye tiltak.
Annet
Ingen relevante nye tiltak.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi tror på å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Energi: Mål
200 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Det flyttes fra 3 lokasjoner inn i et stort lokalet.
De nye lokalene er nye og bedre isolert, samt har bedre ventilasjon og oppvarming.
Oppvarming i store deler av bygget gjøres med varmepumpe.
Målsetting for energi vil bli enklere å fastsette etter energimerking av nytt lokalet.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi har ikke egne biler for transport.
Alle firmaets firmabiler blir nå primært kjøpt som el-biler.
Avfall: Mål og restavfall
1000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Ved flytting til nye lokaler blir alle avfallsordninger gjennomgått, samt at vi får full oversikt over avfallet siden vi kun har egne ordninger.
Utslipp til luft og vann: Mål
I/A
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
I/A
Annet
I/A