Vestfold Kobber & Blikkenslagerverksted AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

VKB A/S er et kvalitets blikkenslagerfirma som utfører alt av blikkenslager arbeid fra enebolig til industri og store forretningsbygg. Bedriften, som er en av Norges største på sitt felt, har sine lokaler med kontor, verksted og lager i Pindsleveien 5B. Det er virksomheten med utgangspunkt i denne adressen som skal sertifiseres.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggentreprenør, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 23 sep., 2021
Utløper: 23 sep., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

19% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

3% fra 2019

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

20% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

-17% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-17% fra 2019

Kommentarer

Installert varmepumpe i verksted for oppvarming av lokale i stedet for varmeovner
Justert ventilasjonsaggregater mer hensiktsmessig

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Solgt 2 biler
Anskaffet 3 nye biler ved leasing

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-5% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

4% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Vi hadde flere prosjekter med mangelfull sortering på byggeplass på bl.a. riving av gammel takpapp som førte til dårlig sorteringsgrad i 2020. Etter flere runder med Ragn Sells og Norsk Gjenvinning ble det besluttet at dette avfallet skulle kastes som restavfall i VKB AS sine containere da Norsk gjenvinning og Ragn Sells ikke en løsning for denne type avfall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

9% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

VKB AS sitt hovedutslipp kommer i fra fossile biler. Det jobbes kontinuerlig med å fornye bilpark for å redusere utslipp og drivstofforbruk.
El-biler blir vurdert for å redusere CO2-fotavtrykket ytterligere.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ikke foretatt noen nye vurderingenr ang. innkjøp/leverandører.
Lagt stor vekt på bærekrafte produkter med lang levetid ovenfor kunder, dette for å redusere avfall fra byggenæring, men også for å gi kunden et bedre sluttprodukt.
Avfall og ombruk
Innført kildesortering av takpapp, isolasjon, spann m/tjære, spraybokser og fugemasser

Nye avtaler med Ragn Sells og Jern og metallomsetning angående avfallshåndtering
Energi
luft/luft varmepumpe i verksted for oppvarming på vinter
Justert ventilasjonsanlegg
Transport
Solgt 2 biler
Anskaffet 3 nye biler ved leasing
Utslipp til luft og vann
Våre aktiviteter medfører ikke utslipp til vann.
Fornyet bilpark og dermed redusert våre gjennomsnittlige utslipp til luft per bil.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
VKB AS skal ved kontinuerlig drift, stille krav til oss selv, våre samarbeidspartnere og kunder. Vi skal jobbe proaktivt for å forbedre våre miljøprestasjoner som skal være forankret i bedriftens mål, planer og rapporteringer.

Det skal legges vekt på å ta samfunnsansvar i forhold til hvordan bedriften påvirker mennesker, miljø og samfunn.

Gjennom bruk av bærekraftige produkter med lang levetid, er vi å være med på å redusere avfall fra byggenæringen i tiden som kommer og bidra til at bygg skal tåle tidens tann.

Våre retningslinjer skal skape tillit og lojalitet blant medarbeidere, hvor vårt arbeidsmiljø skal preges av åpenhet.

Vi skal være byggherrens foretrukne samarbeidspartner grunnet vår Miljøpolicy.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsette å samarbeide med seriøse aktører som setter miljøet på agendaen.
Fortsette vårt fokus på bærekraftige produkter mot kunder som sikrer gode løsninger, mindre avfall og driftssikre bygg med lang levetid.
Energi: Tiltak
Bytte lysstoffrør i verksted til LED
Garasjeportåpnere i truck for å få lukket porter fortere ved inn- og utkjøring
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Fornye bilparken ytterligere
Avfall: Mål og restavfall
0 kg
Avfall: Mål og kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Tilrettelegge ytterligere for god kildesortering
Flere stikkprøver i restavfallet for etterkontroll av avfallshåndtering.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Våre aktiviteter medfører ikke utslipp til vann.
Fornye bilpark for å få ned gjennomsnittlig utslipp til luft per bil ytterligere.