Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Skredder'n barnehage

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Barnehage, Byggeier, Felles kriterier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 jan., 2022
Utløper: 31 jan., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall barnehagebarn

Kommentarer til Systemindikatorer

Det vil presiseres andre steder i rapporten også, men tall og beregninger er i stor del estimert, da miljøarbeidet har vært nedprioritert i 2020, grunnet Covid-19. Vi har prioritert at alt av personalressurser skal være konsentrert om tilstedeværelse i kohortene, da har det blitt lite tid til å jobbe med miljøet.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Vi har i praksis valgt ikke å prioritere miljøarbeid utover faste rutiner i 2020. Kommer forhåpentlig sterkere tilbake.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-37% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Antall kjørte kilometer

-66% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

87% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Bleier

-24% fra 2019

Denne indikatoren avsluttes fra og med rapporteringsåret 2021.

Matsvinn

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

14% fra 2019

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentarer til Vannforbruk

Tallet er hentet fra faktura fra desember 2020.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har ikke hatt spesielle tiltak her, primært pga. prioriteringer mtp. korona.
Avfall
Vi har ikke hatt spesielle tiltak her, primært pga. prioriteringer mtp. korona.
Energi
Vi har ikke hatt spesielle tiltak her, primært pga. prioriteringer mtp. korona.
Transport
Vi har ikke hatt spesielle tiltak her, primært pga. prioriteringer mtp. korona.
Utslipp til luft og vann
Vi har ikke hatt spesielle tiltak her, primært pga. prioriteringer mtp. korona.
Annet
Vi har ikke hatt spesielle tiltak her, primært pga. prioriteringer mtp. korona.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Overordnede mål:
Å skape gode holdninger og økt miljøbevissthet blant ansatte, barn og foreldre i barnehagen.
Oppfylle kravene til å være et Miljøfyrtårn.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
10 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
7 varer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
6 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Først og fremst gjøre opp status for hva vi per i dag har av materiale og ha ansvarlig som styrer innkjøp.
Energi: Mål
190 kWh per kvadratmeter
Energi: Mål
1400 kWh per barn
Energi: Tiltak
Jeg har ikke funnet tall for beregning av kWh per barn, utover fra et par andre barnehagers miljørapport. Tallet er beregnet utfra dette.
Fortsatt minne hverandre om å lukke dører/vinduer, osv.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
2 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Usikkert om det blir noe transport i år, i form av utflukter med innleid buss o.l. Men uansett bør vi kontakte Unibuss, hvor vi vanligvis leier buss fra og høre om de har tall på drivstofforbruk per mil, samt hvilken form for drivstoff de benytter.
Avfall: Mål, Restavfall
1900 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
45 %
Avfall: Tiltak
Fortsette med innarbeidede rutiner, men styrke kunnskap om hva kildesortering er godt for og hvor man kan sjekke om noe kan sorteres eller går i rest. Det er noe usikkerhet rundt dette.
Utslipp til luft og vann: Mål
Dette skal i utgangspunktet ikke være noen problemstilling.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Dette skal i utgangspunktet ikke være noen problemstilling.
Annet
Først og fremst må miljøarbeidet løftes frem igjen i forbindelse med oppstart av barnehageåret 2021. Vi skal sette sammen en ny miljøkomité som kan ta arbeidet videre.