Skredder'n barnehage

Innrapportering for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Barnehage, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 jan., 2022
Utløper: 31 jan., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall barnehagebarn

Kommentarer

Det vil presiseres andre steder i rapporten også, men tall og beregninger er i stor del estimert, da miljøarbeidet har vært nedprioritert i 2020, grunnet Covid-19. Vi har prioritert at alt av personalressurser skal være konsentrert om tilstedeværelse i kohortene, da har det blitt lite tid til å jobbe med miljøet.

Innkjøp

Antall økologiske volumprodukter

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Ingen endringer siden tidligere.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Ingen tjenestekjøring notert.
Vi har vært på busstur til Trikkestallen x2. Jeg antar at bussen kjører på en form for Biodiesel og har beregnet utfra avstand samt estimert forbruk per mil.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Bleier

-24% fra 2019

Denne indikatoren avsluttes fra og med rapporteringsåret 2021.

Sorteringsgrad

14% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Tallene er estimert og justert for coronastengning.

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentar

Tallet er hentet fra faktura fra desember 2020.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Vi har i praksis valgt ikke å prioritere miljøarbeid utover faste rutiner i 2020. Kommer forhåpentlig sterkere tilbake.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har ikke hatt spesielle tiltak her, primært pga. prioriteringer mtp. korona.
Avfall og ombruk
Vi har ikke hatt spesielle tiltak her, primært pga. prioriteringer mtp. korona.
Energi
Vi har ikke hatt spesielle tiltak her, primært pga. prioriteringer mtp. korona.
Transport
Vi har ikke hatt spesielle tiltak her, primært pga. prioriteringer mtp. korona.
Utslipp til luft og vann
Vi har ikke hatt spesielle tiltak her, primært pga. prioriteringer mtp. korona.
Annet
Vi har ikke hatt spesielle tiltak her, primært pga. prioriteringer mtp. korona.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Overordnede mål:
Å skape gode holdninger og økt miljøbevissthet blant ansatte, barn og foreldre i barnehagen.
Oppfylle kravene til å være et Miljøfyrtårn.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
10 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
6 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Først og fremst gjøre opp status for hva vi per i dag har av materiale og ha ansvarlig som styrer innkjøp.
Energi: Mål
1400 kWh per barn
Energi: Tiltak
Jeg har ikke funnet tall for beregning av kWh per barn, utover fra et par andre barnehagers miljørapport. Tallet er beregnet utfra dette.
Fortsatt minne hverandre om å lukke dører/vinduer, osv.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
2 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Usikkert om det blir noe transport i år, i form av utflukter med innleid buss o.l. Men uansett bør vi kontakte Unibuss, hvor vi vanligvis leier buss fra og høre om de har tall på drivstofforbruk per mil, samt hvilken form for drivstoff de benytter.
Avfall: Mål og restavfall
1900 kg
Avfall: Mål og kildesortering
45 %
Avfall: Tiltak
Fortsette med innarbeidede rutiner, men styrke kunnskap om hva kildesortering er godt for og hvor man kan sjekke om noe kan sorteres eller går i rest. Det er noe usikkerhet rundt dette.
Utslipp til luft og vann: Mål
Dette skal i utgangspunktet ikke være noen problemstilling.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Dette skal i utgangspunktet ikke være noen problemstilling.
Annet
Først og fremst må miljøarbeidet løftes frem igjen i forbindelse med oppstart av barnehageåret 2021. Vi skal sette sammen en ny miljøkomité som kan ta arbeidet videre.