Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Solland Elektro AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 06 nov., 2020
Utløper: 06 nov., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-10% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-8% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

2020 har vært et år påvirket av covid-19

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

20% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

83% fra 2019

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

15% fra 2019

Transport

Flyreiser

-76% fra 2019

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

71% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

-76% fra 2019

Antall kjørte kilometer

15% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

48% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

1% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Arbeidet med tiltak og informasjon om å minske pairforbruket.
Innkjøp av digitale hjelpemidler for å kunne utføre møter og kurs digitalt
Gjennomgang av våre levradører for kartegging av leverandørensens miljøarbeid.
Avfall
Brukt bedriftens avvfallssystem.
Energi
Lukket dører til kontorer og møterom som ikke er i bruk.
Nattsenkning på ovner
Varmepumpe som grunnoppvarming
Transport
Brukt bedriftens el-biler mest mulig.
Samkjøring
Annet
Arbeidet med resertifisering av Miljøfyrtårn

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Overordnet miljøpolicy
Vi ønsker å fremstå som et miljøvennlig og ressursbevisst firma og skal årlig forbedre våre miljøprestasjoner.
Solland Elektro AS øverste ledelse har fastsatt miljøpolitikken og formidlet denne til alle våre medarbeidere, se intranett
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
40 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Gjenbruk av papir som ikke skal brukes (skrive på begge sider)
Bruke det nye økonomisystemet, avvikssystemet, IK/KS systemet til å redusere bruk av papir.
Overgang til bærbare PCer i stede for stasjonære. Slik at det ikke er behov for referat.
Energi: Mål
91 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Holde dører lukket inn på kontor som ikke er i bruk.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
4000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,49 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bruke el.sykkel til møter, mindre oppdrag i nærheten av bedriften.
Det testes ut el-bil som service vogn for oppdrag ut til kunde.
Samkjøring til byggeplasser
Sambestilling av varer slik at varer kommer samlet og ikke like ofte.
Avfall: Mål, Restavfall
500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Kildesortere ihht. instruksene for kildesortering.
Gjennomføre møte ang. kildesortering for å optimalisere våre rutiner.
Mål for restavfall er planlagt noe høyere enn faktiske tall for 2020 grunnet økt mende avfall er i sammenheng med økt omsetting på service avdelingene.
Annet
Solland Elektro AS ble resertifisert høsten 2020
Fortsette å bruke idebank som innspill til gode forbedringer.
Innspill fra ansatte på felles forbedringer