Utvika Camping AS

Innrapportering for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Enkle overnattingssteder, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 10 jul., 2021
Utløper: 10 jul., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

23% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

3% fra 2019

Antall gjestedøgn

-5% fra 2019

Kommentarer

Corona ødela mye av campingsesongen, samtidig som vi hadde nytt bygg vi skulle ta i bruk, og fikk heldigvis en del gjester der. Dersom man skal sammenligne tallene 2019 vs 2020 uten rommene hadde det vært 19817 gjestedøgn i 2020 (rom i 2019 utgjorde 52 gjestedøgn).

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

20% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

14% fra 2019

Kommentarer

Det har gått noe mer papir i 2020 på grunn av corona blant annet til menyer og informasjon.

Energi

Energiforbruk

-4% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-4% fra 2019

Kommentarer

2020 ble første driftsår i låven, så for å kunne sammenligne med spesifisere vi forbruket: camping: 236754,19 og låve 116356,18

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

88% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

-63% fra 2019

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Når det gjelder bensin går den til båtutleie 400 liter og gressklipper ca 200 liter. Så forbruk per km er misvisende i denne sammenheng. Antall kjørte km er i forbindelse med henting av varer til drift.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

8% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Annet er bokser og flasker som samles i egen fraksjon slik at man unngår å få det i restavfallet. Panten doneres til Kreftforeningen. Matavfall holdes stabilt høyt siden det i 2020 var mer aktivitet på storkjøkkenet mot slutten av året og i de periodene det ikke var stengt. Det gledelige er at vi har økt graden av kildesortering med 2 % og nådd målet.

Vannforbruk

Vannforbruk

6% fra 2019

Vannforbruk pr. gjestedøgn

12% fra 2019

Kommentar

Campingplassen har stipulert vannforbruk på 3900 m3, og i låven er det vannmåler med faktisk forbruk 240 m3

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-2% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
På dette området er det også holdt igjen det vi kunne og kun kjøpt det høyst nødvendige. Det har vært stort fokus på gjenbruk og det som er kjøpt inn av manglende inventar er ofte gjort på finn.no. Andre innkjøp er gjort av våre faste leverandører av mat/ drikke og andre varer til drift, og er gjort med forsiktighet og uten ytterligere tiltak.
Avfall og ombruk
For å hindre uvedkommende adgang til avfallsrommet er det kodelås på døren. Koden til denne og hvilke fraksjoner vi sorterer i ble levert ut i form av en liten lapp til alle som sjekket inn (tidligere kun plakat på disken). Påminnelsen og at det er en faktisk handling som må til er kanskje noe av årsaken til at vi har økt graden av sortering.
Energi
Vi byttet fortløpende til led etterhvert som det ble skiftet ut lamper/ pærer.
Transport
Minimalt med transport i virksomheten, og ingen ytterligere tiltak gjort.
Utslipp til luft og vann
Vi har minimalt med utslipp til luft og vann har derfor ikke gjort noen tiltak.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
HMS policy:
På Utvika Camping skal eiere, ansatte og gjester jobbe sammen for en trygg, miljøvennlig og sikker hverdag. Vi jobber med å redusere miljøbelastningen, og skal overholde alle myndighetskrav som gjelder for virksomheten. I tillegg jobber vi kontinuerlig med våre egne krav, og jobber med å gjøre mer enn vi må. Hvert år skal nye mål settes og etterstrebes.

1. Helse
En campingplass har mange mennesker og store områder, og underlagt mange lover. Det skal derfor jobbes kontinuerlig for å unngå hendelser som setter liv og helse i fare.

2. Miljø
I en hverdag med få ansatte og mange gjester fra store deler av Europa er det viktig med felles forståelse av vårt miljøarbeidet. Det fokuseres på oppfordring fremfor krav, slik at folk gjør så godt de kan ut i fra sine forutsetninger. I campinghverdagen betyr det å spare strøm der det er mulig, kildesortere søppel, vurdere innkjøp og gå eller sykle fremfor bilen der det er mulig. Vi tenker på miljøet - gjør det du også! Er vår oppfordring.

3. Sikkerhet
Alle skal føle seg trygge på at hverdagen på Utvika er sikker og at vi følger lover og regler gjennom vår internkontroll.

Mål for HMS
Helse – vi skal ikke ha noen uønskede hendelser innenfor de lover og forskrifter vi er underlagt.

Miljø – bedre resultatene i miljørapporten med 2 % for hvert år.

Sikkerhet – alle skal føle seg trygge på Utvika.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
6 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
6 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi vil fortsette som før, men skal i år oppgradere lekeplassen. Da kjøper vi apparater som er sertifiserte etter gjeldende standarder, og har lang levetid. Prosjektet med lokale tilbydere har vi ikke fått helt i havn, og vil fortsette å jobbe med dette forutsatt at situasjonen fremover blir forutsigbar.
Energi: Mål
10 kWh per gjestedøgn
Energi: Tiltak
Ingen spesielle tiltak er planlagt utover å minne folk på å spare strøm der de kan.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
750 liter
Transport: Tiltak
Drivstoff vil fortsatt i stor grad være knyttet til gressklipping og båtutleie, og blir kjøpt etter behov.
Avfall: Mål og restavfall
9000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
26 %
Avfall: Tiltak
Siden vi endelig nådde kildesorteringsmålet kan vi regne med at det vi gjorde i 2020 fungerte. Vi vil derfor fortsette oppfordringen de får ved innsjekk med koden til døra og fraksjonene det sorteres i. I tillegg oppfordre til å donere pant til Kreftforeningen ved å ha beholdere plassert flere steder på plassen.
Utslipp til luft og vann: Mål
Slippe ut så mye så lite som mulig.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Vi er tilknyttet offentlig avløp, så for øvrig passe på at bensin og annet farlig ikke lekker ut i vannet.