Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Alcadon AS, Oslo

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Alcadons leverer produkter og systemer for data og telekommunikasjon - og er leverandør til selskaper som installerer og bygger IT-nettverksløsninger. Vi har to avdelinger, en i Sandefjord og en i Oslo (Alcadon). Herværende sertifisering gjelder avdelingen i Oslo, inkludert satellitten i Mosjøen.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 03 mai, 2021
Utløper: 03 mai, 2024

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Klimarapport er ikke tilgjengelig nå. Vil bli rapportert i neste års rapport.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Mininmal reisevirksomhet pga korona.
Antall liter drivstoff er beregnet (se regneark)

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Avfallsmengder er anslått på best mulig måte. Vektene vil bli kontrollveid kommende høst.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Opprettholde gode rutiner.
Ny innkjøpsrutine er tatt i bruk
Komplettert oversikt over leverandører og evt. miljøsertifikater

Avfall
Ha fokus på kildesortering i vårt daglige arbeide.
Ny avfallsinstruks.
Energi
Alle ansatte bestrebes til å ha fokus på energibruk og hvordan vi alle kan være med å redusere.
Transport
Fortsette å begrense kjøring med firmabiler og flyturer, og ta mer og mer i bruk skype/teams o.l
Har vært flinke til dette i 2020, da vi ikke hadde noe valg grunnet Covid-19.
Utslipp til luft og vann
Ingen konkrete tiltak planlagt.
Annet
Ingen andre tiltak.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Alcadon AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.
(Driftstjenester, Utvikling, Rådgivning, Salg, Service, eller annet)
Dette gjøres gjennom:
-å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Alcadon AS
-å tilfredstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
20 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Opprettholde gode rutiner.
Påvirke leverandører som ikke er miljøsertifisert, til å gjøre dette.
Vi vil ved langsiktige avtaler vurdere å ta inn i kontrakten at leverandører innen en viss tid skal miljøsertifisere seg.
Energi: Mål
80 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Begrense energibruk
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
3000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,77 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Pga covid -19 har det vært svært begrenset i 2020. Vi regner med at aktivitet vil ta seg opp i 2. halvår 2021
Avfall: Mål, Restavfall
150 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Høy fokus på kildesortering
Bedre utsortering av plast (Idebanken)
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen planlagte tiltak
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen planlagte tiltak
Annet
Iverksette opplæringsplanen (klima- og miljøkunnskap)