Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Marispelet ved Rjukanfossen

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Marispelet er et norsk historisk musikkspel på kanten av juvet, der publikum får oppleve den gripende kjærlighetshistorien om den viljesterke rikmannsdatteren Mari og fattiggutten Øystein. Marispelet hadde stor suksess i 2019 med 2750 solgte billetter og et stort overskudd. 3 av 5 forestillinger var helt utsolgte og anmeldelsene var fantastiske.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grønne arrangement, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 feb., 2020
Utløper: 15 feb., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-18% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-34% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

Marispelet ved Rjukanfossen ble i 2020 avlyst, i stedet drev vi Krokan Kafé og hadde flere arrangementer gjennom sommeren.
Vi har vært ca. 50 stykker i Marispelet som har jobbet dugnadsarbeid med arenautvikling, samt jobbet på Krokan kafé. Vi har også hatt flere arrangementer gjennom sommeren, som det har deltatt omtrent 300 publikummere til sammen på.
I tillegg har vi funnet ut av antall besøkende innom kafeen de 7 ukene vi hadde Krokan kafé åpent, var 7500.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

24% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

24% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

115% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Det er stort fokus på Miljøavtrykket i både spelet og venneforeningen. Men siden det er få tall tilgjengelige enda, så er det vanskelig å få riktige tall og målsettinger i tall/prosent.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

877% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Antall kjørte kilometer

792% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

10% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har hatt innkjøpte matvarer i forhold til Krokan Kafé gjennom innkjøpsordninger som har fokus på miljø, her har Asko vært vår hovedleverandør med sin ISO 14001 sertifisering. I tillegg har vi benyttet oss av to lokale Spar butikker som har sitt fokus på miljø.
Videre har all byggematerialer vært kjøpt inn gjennom A til Å entreprenør her i Tinn, som er miljøfyrtårnsertifiserte.
Avfall
Vi har jobbet aktivt med kildesortering av avfallet vårt, og bedre rutiner rundt dette. Det har vært gjort ved å ha godt merkede avfallsdunker og egne kontainere til trevirke og annet byggemateriell.
Energi
I samarbeid med leiested der kontor og rekvisittlager er, så er stort fokus på å holde energiforbruket nede ved å passe på at det brukes lite strøm til oppvarming, og det er tidsbrytere på flere av lyskildene.
Transport
På normal-år brukes det buss til publikum + at sa mange som mulig kjører sammen.
Annet
Da det har vært et annerledes 2020, har hele arbeidsstrukturen og vår aktive periode vært endret. Forestillingene til Marispelet ble i 2020 avlyst og vi hadde et annet fokusområde enn tiltenkt. Dermed har prosessen mot mer miljøvennlig arbeidshverdag vært annerledes enn tiltenkt.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi skal bestrebe oss på å:
• etterspørre og å levere produkter med så lav miljøpåvirkning som mulig.
• anskaffe og benytte transportmidlene på en effektiv og miljøvennlig måte
• Informere våre kunder om miljøvennlige produkter og metoder.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Være bevisst på innkjøpsrutiner og varer, og så langt det lar seg gjøre velge miljøvennlige varer og tjenester.
Energi: Mål
120 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi bruker kun strøm som energikilde, og er bevisste på bruken av dette.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
400 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,4 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Være å mer bevisst på å ikke ta unødvendige turer og samkjøre så langt det lar seg gjøre.
Avfall: Mål, Restavfall
200 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Sortere alt, informere og oppfordre til å bruke så lite som mulig
Utslipp til luft og vann: Mål
Forurense så lite som mulig.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
I disse koronatider, vil det være viktig å finne den riktige balansen ved å ta smittevern-hensyn og miljøhensyn. Oppfordre til at alle tar med egne vannflasker mm.
Annet
Flere av våre utsalgssteder for billetter opp mot forestillingsperiode er Miljøfyrtårnsertifiserte, vi ønsker å fortsette med et tett samarbeid med andre Miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter. Jobbe med muligheter for hvordan vi kan hjelpe hverandre med å holde fokus på miljøet.