Marispelet ved Rjukanfossen

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Marispelet er et norsk historisk musikkspel på kanten av juvet, der publikum får oppleve den gripende kjærlighetshistorien om den viljesterke rikmannsdatteren Mari og fattiggutten Øystein. Marispelet hadde stor suksess i 2019 med 2750 solgte billetter og et stort overskudd. 3 av 5 forestillinger var helt utsolgte og anmeldelsene var fantastiske.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Grønne arrangement

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 feb., 2020
Utløper: 15 feb., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-18% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-34% fra 2019

Kommentarer

Marispelet ved Rjukanfossen ble i 2020 avlyst, i stedet drev vi Krokan Kafé og hadde flere arrangementer gjennom sommeren.
Vi har vært ca. 50 stykker i Marispelet som har jobbet dugnadsarbeid med arenautvikling, samt jobbet på Krokan kafé. Vi har også hatt flere arrangementer gjennom sommeren, som det har deltatt omtrent 300 publikummere til sammen på.
I tillegg har vi funnet ut av antall besøkende innom kafeen de 7 ukene vi hadde Krokan kafé åpent, var 7500.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Vi har samarbeid med frivilligforeningen til Marispelet som er de som håndterer all matlaging, leier kontor og fikk gratis tømming av søppel i forbindelse med leie avtale både med Hydro Næringspark og Krokan kafe. Dermed har vi ikke tall på alt, men anslår at vi på et ca normalt år kanskje bruker 50 kg

Energi

Energiforbruk

24% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

24% fra 2019

Kommentarer

Vi innhentet ca forbruk på Marilageret, Hydro Næringspark, bygg 250, Rjukan som Venneforeningen leier til lager av kostymer og rekvisitter mm. Det er ca 240 kvadratmeter, med et forbruk på ca 30 000 kWh, som er integrert i deres husleie, opplyser huseier v/Jostein Dullum.
I 2020 ble det gjort arbeid på spelplassen på Krokan, med byggeskap, samt strømforbruk på Krokan kafé, til sammen utgjorde dette 12 247 kWh, som er tatt med i regnestykket, men dette vil ikke bli et gjentagende forbruk.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Ingen

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

I 2020 har vi hatt et betydelig større avfall enn ved et normal år, da vi drev kafé i 7 uker. På Krokan hadde vi full kildesortering, men fikk dette delvis gratis, så det er kun notert restavfall og matavfall. Tall hentet fra regnskap til NIA Vemork og søppelhåndterer.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

114% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Det er stort fokus på Miljøavtrykket i både spelet og venneforeningen. Men siden det er få tall tilgjengelige enda, så er det vanskelig å få riktige tall og målsettinger i tall/prosent.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har hatt innkjøpte matvarer i forhold til Krokan Kafé gjennom innkjøpsordninger som har fokus på miljø, her har Asko vært vår hovedleverandør med sin ISO 14001 sertifisering. I tillegg har vi benyttet oss av to lokale Spar butikker som har sitt fokus på miljø.
Videre har all byggematerialer vært kjøpt inn gjennom A til Å entreprenør her i Tinn, som er miljøfyrtårnsertifiserte.
Avfall og ombruk
Vi har jobbet aktivt med kildesortering av avfallet vårt, og bedre rutiner rundt dette. Det har vært gjort ved å ha godt merkede avfallsdunker og egne kontainere til trevirke og annet byggemateriell.
Energi
I samarbeid med leiested der kontor og rekvisittlager er, så er stort fokus på å holde energiforbruket nede ved å passe på at det brukes lite strøm til oppvarming, og det er tidsbrytere på flere av lyskildene.
Transport
På normal-år brukes det buss til publikum + at sa mange som mulig kjører sammen.
Annet
Da det har vært et annerledes 2020, har hele arbeidsstrukturen og vår aktive periode vært endret. Forestillingene til Marispelet ble i 2020 avlyst og vi hadde et annet fokusområde enn tiltenkt. Dermed har prosessen mot mer miljøvennlig arbeidshverdag vært annerledes enn tiltenkt.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi skal bestrebe oss på å:
• etterspørre og å levere produkter med så lav miljøpåvirkning som mulig.
• anskaffe og benytte transportmidlene på en effektiv og miljøvennlig måte
• Informere våre kunder om miljøvennlige produkter og metoder.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Være bevisst på innkjøpsrutiner og varer, og så langt det lar seg gjøre velge miljøvennlige varer og tjenester.
Energi: Tiltak
Vi bruker kun strøm som energikilde, og er bevisste på bruken av dette.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
400 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,4 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Være å mer bevisst på å ikke ta unødvendige turer og samkjøre så langt det lar seg gjøre.
Avfall: Mål og restavfall
200 kg
Avfall: Mål og kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Sortere alt, informere og oppfordre til å bruke så lite som mulig
Utslipp til luft og vann: Mål
Forurense så lite som mulig.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
I disse koronatider, vil det være viktig å finne den riktige balansen ved å ta smittevern-hensyn og miljøhensyn. Oppfordre til at alle tar med egne vannflasker mm.
Annet
Flere av våre utsalgssteder for billetter opp mot forestillingsperiode er Miljøfyrtårnsertifiserte, vi ønsker å fortsette med et tett samarbeid med andre Miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter. Jobbe med muligheter for hvordan vi kan hjelpe hverandre med å holde fokus på miljøet.