Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Vestfold Oljesenter AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vestfold Oljesenter AS er en selvstendig leverandør av parafin og fyringsolje, diesel, smøreolje, tanker og annet utstyr. Markedet er Vestfold og Grenlandsområdet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 23 nov, 2020
Utløper: 23 nov, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-16% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

16% fra 2019

Energi

Energiforbruk

-12% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-12% fra 2019

Klimaregnskap

CO2 totalt

-10% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-10% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-7% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

-54% fra 2019

Sorteringsgrad

-42% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Fokus på leverandører med svanemerke og miljøsertifiseringer. Fortsetter å skrive ut på begge sider av ark, unngår unødvendige utskrifter.
Avfall
Kildesortering.
Energi
Lave temperaturer på lager. Har overvåking av temperatur på sensorer via alarmen.
Transport
Fokus på tomgangskjøring. Fokus på god logistikk.
Utslipp til luft og vann
Unngå tomgangskjøring.
Annet
Ingen andre reverante saker.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) policy for Vestfold Oljesenter AS
Mål :
Vi vil forebygge ulykker, miljø- og helseskader for å skape trivsel på arbeidsplassen.
Driften skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljø.
Når det gjelder avfallssortering har vi satt et mål om å komme under 70% på restavfall i løpet av 2021.
Våre produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder.
Dette skal skje ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, service og økonomi.
Organisering :
Daglig leder har et overordnet ansvar for at de lover og forskrifter virksomheten er underlagt, følges opp.
Ansatte har et ansvar for å melde fra til daglig leder om saker ved-rørende helse, miljø og sikkerhet som ikke løses direkte.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
40 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi har fokus på leverandører med svanemerkede produkter og eller innehar andre miljøkvalifiseringer/sertifikat.
Vi reduserer papirbruk ved å skrive på begge sider av arket, og begrenser utskrifter generelt.
Energi: Mål
120 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vil fortsatt forsøke å påvirke huseier mht info om eventuelt energiattest for bygningen.
Vurderer å senke nattetemperaturen på kontoret.
Har fått sensor på lager via alarm for å følge med på temperaturen på lager.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
3,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ingen spesielle tiltak utover å fornye bilparken jevnlig - langsiktig mål.
Ellers som før med god planlegging av ruter og unngå unødvendig tomgangskjøring.
Avfall: Mål, Restavfall
2000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
35 %
Avfall: Tiltak
Følge opp avfallssorteringen for å øke andel sortert.
Utslipp til luft og vann: Mål
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Følge opp god planlegging av ruter og unngå unødvendig tomgangskjøring.
Annet
Ingen relevante tiltak.