Vestfold Oljesenter AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vestfold Oljesenter AS er en selvstendig leverandør av parafin og fyringsolje, diesel, smøreolje, tanker og annet utstyr. Markedet er Vestfold og Grenlandsområdet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 23 nov., 2020
Utløper: 23 nov., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-16% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Solgt biodrivstoff av totalt omsatt drivstoff

-24% fra 2019

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

16% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

-12% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-12% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-10% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

-7% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

-3% fra 2019

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-42% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-10% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Fokus på leverandører med svanemerke og miljøsertifiseringer. Fortsetter å skrive ut på begge sider av ark, unngår unødvendige utskrifter.
Avfall og ombruk
Kildesortering.
Energi
Lave temperaturer på lager. Har overvåking av temperatur på sensorer via alarmen.
Transport
Fokus på tomgangskjøring. Fokus på god logistikk.
Utslipp til luft og vann
Unngå tomgangskjøring.
Annet
Ingen andre reverante saker.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) policy for Vestfold Oljesenter AS
Mål :
Vi vil forebygge ulykker, miljø- og helseskader for å skape trivsel på arbeidsplassen.
Driften skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljø.
Når det gjelder avfallssortering har vi satt et mål om å komme under 70% på restavfall i løpet av 2021.
Våre produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder.
Dette skal skje ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, service og økonomi.
Organisering :
Daglig leder har et overordnet ansvar for at de lover og forskrifter virksomheten er underlagt, følges opp.
Ansatte har et ansvar for å melde fra til daglig leder om saker ved-rørende helse, miljø og sikkerhet som ikke løses direkte.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
40 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi har fokus på leverandører med svanemerkede produkter og eller innehar andre miljøkvalifiseringer/sertifikat.
Vi reduserer papirbruk ved å skrive på begge sider av arket, og begrenser utskrifter generelt.
Energi: Tiltak
Vil fortsatt forsøke å påvirke huseier mht info om eventuelt energiattest for bygningen.
Vurderer å senke nattetemperaturen på kontoret.
Har fått sensor på lager via alarm for å følge med på temperaturen på lager.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
3,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ingen spesielle tiltak utover å fornye bilparken jevnlig - langsiktig mål.
Ellers som før med god planlegging av ruter og unngå unødvendig tomgangskjøring.
Avfall: Mål og restavfall
2000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
35 %
Avfall: Tiltak
Følge opp avfallssorteringen for å øke andel sortert.
Utslipp til luft og vann: Mål
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Følge opp god planlegging av ruter og unngå unødvendig tomgangskjøring.
Annet
Ingen relevante tiltak.