Sunnmøre Engros AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Sunnmøre Engros AS er 23 selvstendige, lokalt forankrede grossister i Servicegrossistene AS. Vi leverer et bredt utvalg av dagligvare til storhusholdning. Selskapet ligger sentralt beliggende i Borgundfjordveien 116 i Spjelkavik og ble etablert i 2003. Vi kan tilby følgende fra eget lager: - Frukt og grønt i bredt utvalg. - Fisk - kjøtt - kjølevarer - frysevarer - tørrvarer - nonfood. - Mineralvann - øl - vin - sprit. - Varesortiment tilpasset kunden. - Gode plankjøp og andre bestillingsmetoder. - Høy servicegrad og hurtig levering. - Nærhet til markedet som samarbeidspartner

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Handel, Leietaker, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 apr., 2021
Utløper: 15 apr., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

16% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

26% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-26% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Antallet sertifisert miljøledelsessystem har gått ned på grunn av reduksjon i antall leverandør totalt. Det jobbes sentralt hos Servicegrossistene med påvirke leverandører til miljøsertifisering. Ved tilgjengelighet og beviste kunder er ambisjonen å øke utvalg av miljømerkede produkter for videresalg.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

-50% fra 2019

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-50% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

47% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

-23% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

3% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi følger til engver tid kjedens instruks og utarbeidet innkjøpsveileder for innkjøp av varer og tjenester. Formålet er å redusere miljøbelastningen.
Avfall og ombruk
Fokus på minst mulig bruk av papir. Flere nye systemer som Eye-Share, AX og Smartscan, gjør ar vi skriver ut mindre på papir. Elektronisk dokumentflyt, vi fortsetter den gode jobben som her er tilrettelagt av SG kjeden. Elektronisk lagring av dokumenter er også et fokusområde. utgående faktura , bekreftelser, og purringer går elektronisk. Buk av EDI der det er mulig.
Energi
Har investert i energieffektivt anlegg for kjøl- og frys siste årene.
Transport
Kjører bare Euro 6 kjøretøy.
Stadig gjennomgang og optimalisering av kjøreoppsett.
Sjåførene bestreber en økonomisk kjøring hvor man blant annet unngår at kjøretøy går på tomgang.
Utslipp til luft og vann
Ingen utslipp til luft og vann utover kjøretøy.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår bedrift har som mål at våre ansatte skal trives godt på jobb, både sosialt og faglig, og føle på godt arbeidsmiljø. Medi3 (BHT) utarbeider sammen med oss en god samarbeidsplan som følges opp. Kjedens kvalitetssystem følges for å nå våre HMS mål.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Det jobbes sentralt hos Servicegrossistene med påvirke leverandører til miljøsertifisering. Ved tilgjengelighet og beviste kunder er ambisjonen å øke utvalg av miljømerkede produkter for videresalg.
Energi: Tiltak
Daglig fokus på energiforbruk.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
2,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Minimum Euro 6 på alle kjøretøy. optimalisering av kjøreruter.
Avfall: Mål og restavfall
3000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Optimalisere lagerbeholdning vil gi redusert svinn og mindre vraking pga dato.
System for sortering av avfall.
Utslipp til luft og vann: Mål
Unngå tomgangskjøring på kjøretøy.