ServiceNord Engros AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

ServiceNord Engros AS er en av 23 selvstendige, lokalt forankrede grossister i kjeden Servicegrossistene. ServiceNord Engros AS er en totalleverandør av tørr-, kjøle-, fryse og nonfood-produkter til service- og serveringsbedrifter , kantiner, fast food og offentlig sektor. Vi holder til i moderne lokaler på Stangnesbasen utenfor Harstad og leverer til hele Nord-Norge.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Handel, Leietaker, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 apr., 2022
Utløper: 30 apr., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-9% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-4% fra 2019

Kommentarer

Koronasituasjonen innebar permitteringer på opptil 24 ansatte i perioden april/mai/juni, men er ikke fratrukket i rapportert årsverktall.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

6% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-7% fra 2019

Kommentarer

Forrige års energiforbruk var på 1.259.850 kwh - mao. er energiforbruket i 2020 7,02 % lavere enn enn i 2019. Selv om nedgangen er lavere enn nedgangen i salg/omsetning (11 %), er det positivt at energiforbruket er såvidt betydelig redusert. Reduksjonen er større enn måltall for 2020.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Drivstofforbruket er redusert med 19.577 liter (5 %). Videre er gjennomsnittlig drivstofforbruk pr. mil redusert med 0,05 liter (1,4 %). Dette er positivt, og i tråd med målsetting om reduksjon. Antall flyreiser er begrenset - samlet 6 tjenestereiser t/r i 2020.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

-9% fra 2019

Kommentarer

Koronasituasjonen i 2020 gjorde at en større andel organisk avfall måtte forsendes for ettersortering/destruksjon grunnet kvalitstsforringelse/utgått dato. Dette medførte et høyere samlet avfallsvolum, og en lavere sorteringsgrad i 2020 enn normalt.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-4% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Koronapandemien fra mars måned 2020 med de restriksjoner og pålegg som har fulgt av denne, har hatt betydelig påvirkning på bedriftens virksomhet. Redusert salg/omsetning, redusert arbeidskapasitet pga. permitteringer og usikkerhet om videre utvikling, har gjort at investeringer m.m. er utsatt og undergitt nye vurderinger mht fremdrift og iverksetting.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Miljø er et premiss ved alle innkjøp til virksomheten. Investering i elektrisk bil for nærdistribusjon er utredet, og vil bli vurdert i 2021.
Avfall og ombruk
Kildesortering og anvendelse av gjenvinnbare materialer i virksomhetens produksjon er fokusområder som er fulgt opp også i 2020.
Energi
Det har vært en reduksjon i energiforburuk på 7 % i 2020, etter at vi i 2019 hadde en betydelig økning. Vi har lykkes med det fokus som er satt på dette, samt at installasjon av oppdatert kjøle/frysemaskineri har gitt bedre kapasitet på disse systemene, og dermed også noe lavere samlet energiforbruk.
Transport
med redusert salg/omsetning har samlet transportbehov for virksomheten blitt redusert. Dette er først og fremst på inngående transport av varer, som er en kjøpt tjeneste, men også i egen transport av varer hvor forbruk av drivstoff er redusert med 5 % i 2020. Fornyelsen av selskapets lastebiler følger et fastsatt program. Dette er noe endret ved at investering i nytt materiell er utsatt pga. usikkerheten mht. Koronapandemien, men det påvirker ikke miljøprestasjonene vesentlig da flåten av kjøretøy uansett har motorer m.m. med høy miljøstandard.
Utslipp til luft og vann
Reduserte utslipp som følge av redusert transport, men ellers ingen endringer i 2020.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Ingen arbeidsrelaterte ulykker.
Holde samlet sykefraværet under 4,5 % (tidligere mål 5 %).
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
55 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Følge opp miljø som premiss ved alle innkjøp og investeringer.
Energi: Tiltak
Tidligere måltall på energiforbruk var satt til 215 kwh pr. m2 for 2020. Dette ble oppnådd ved at faktisk forbruk var 212,9. Følgende tiltak er planlagt i 2021;
Det investeres i og installeres ei avlastningsfryse på 12 pallplasser. Det investeres i nytt portsystem for hovedfrys for bedre å unngå kuldeutslipp.
Det er innledet et prosjektsamarbeid med energileverandør, Harstad kommune og EU for styring av energiforbruk i bedriften. Bedriften er en av 4 pilotvirksomheter i Norge - øvrige deltakerland er Italia og Kroatia. Prosjektet utredes mht. tiltak første halvår 2021, med iverksetting i 2021/2022.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
395000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
3,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Effektivitet i logistikksystemer mht. transporter både inn til lager og ut til kunde er et prioritert fokusområde i bedriften - primært for lønnsomhet, men også med redusert miljøpåvirkning som mål og konsekvens. Konkret er ny transportør for inntransport til vurdering i 2021, og kundeoppfølging og kunderekruttering tar nå hensyn til logistikkstruktur både med ruteoppsett og antall leveringsdager som et styrende premiss i dialog og i pristilbud til kunde. Dette gir muligheter til systematisk oppfølging og endringer med sikte på optimalisering av bedriftens logistikkstruktur og dermed transportbehov.
Avfall: Mål og restavfall
5000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
97 %
Avfall: Tiltak
Fokus på kildesortering videreføres. Koronapandemien medførte større avfallsmengde av organisk avfall, ved at kvalitets-/datoproblematikk på varene medførte behov for å kaste/destruere varer i større omfang. Dette gjelder i noen grad, men likevel i betydelig mindre grad, også nå i starten av 2021. Det er et mål at mengde varer som kastes/går til destruksjon holdes så lavt som mulig, og tiltak med overvåkning og salgsoppfølging med rabattering av denne type varer med vil bli prioritert og fulgt opp.
Det vurderes å innhente tilbud for ny partner på avfallsoppfølging (renovasjonsselskap) i 2021/2022.
Utslipp til luft og vann: Mål
Se punkt transport vedr. utslipp til luft m.m.
Prøvetaking av av vann etter vask av vogntog m.m. i bedriftens vaskehall viser lavt, men likefullt noe oljeholdig innhold ved prøvetaking. Dette skal fortsatt holdes lavt, men det blir søkt om godkjenning av påslipp for oljeutskiller som er installert.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Se punkt transport vedr. tiltak.
Det sendes søknad om godkjenning av påslipp for oljeutskiller som er installert i bedriftens vaskehall