Safari Engros AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Safari Engros AS er en del av Servicegrossistene AS som består av 21 selvstendige grossister fra hele landet. Vi leverer varer til alle segmenter innen storhusholdningsmarkedet. Vårt brede sortiment inneholder alt fra frukt og grønnsaker, tørrvarer, kjølevarer, frysevarer, meieriprodukter, mineralvann, alkoholholdig drikke og non food. Nærhet til markedet, service og vårt brede sortiment gjør det mulig for deg som kunde å samle alle dine kjøp hos oss og forenkle dine innkjøp. Safari Engros AS ble etablert i 1986 i egne lokaler på oljebasen i Florø. Dette var en videreføring av Kåre Hollevik Ass. Landhandel fra 1954. Forretningside Fornøyde kunder er suksesskriterier nummer en for Safari Engros. Hele organisasjonen har fokus på å skape fornøyde kunder, og gjennom serviceorienterte og kunnskapsrike medarbeidere oppnår vi dette hver dag.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Handel, Leietaker, Veitransport

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Tall hentet fra resultatregnskap og produksjonsrapport

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Det jobbes sentralt hos Servicegrossistene med påvirke leverandører til miljøsertifisering. Ved tilgjengelighet og beviste kunder er ambisjonen å øke utvalg av miljømerkede produkter for videresalg.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Tall hentet fra strømleverandør. Forbruket inkluderer kjløl og frysecontainere til Offshore.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Førstegangssertifisering i løpet av desember 2021

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ingen tiltak gjennomført
Avfall og ombruk
Ingen tiltak gjennomført
Energi
Ingen tiltak gjennomført
Transport
Ingen tiltak gjennomført
Utslipp til luft og vann
Ingen tiltak gjennomført
Annet
Ingen tiltak gjennomført

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Servicegrossistene AS (SG) skal sikre minimal belastning på omgivelsene ved å løpende vurdere miljøaspektene ved sine aktiviteter, produkter og tjenester SG styrer. Samt påvirke SGs tilknyttede miljøaspekter sett i et livsløpsperspektiv. Dette inkluderer minimere forurensning, fremme en effektiv og bærekraftig bruk av ressurser, i​nkludert energi og vann, og minimere klimagassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet SGs medlemmer skal ikke utnyttes eller degraders.

Mål:
SG skal gjennom reduksjon og sortering av avfall få en sorteringsgrad på 85 % eller høyere.
SG medlemmer skal til enhver tid være Miljøfyrtårnsertifisert.
SG skal stille krav til alle sine avtaleleverandører at de jobber med hensiktsmessige miljøaspekter, og er sertifisert mot en kjent miljøstandard.
SG skal velge miljøsertifisert driftsmateriell og miljøsertifiserte produkter der det er hensiktsmessig.
Redusere antall flyreiser ved bruk av elektroniske mø​​ter via Skype eller telefon.
Innen 2025 kun ha klimanøytrale biler som går på 100 % fornybart drivstoff.
Innen 2030 redusert matsvinnet med 50% i egen bedrift.
Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
60 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Innkjøp skal gjennomføres iht innkjøps veileder.
Energi: Tiltak
Ved utvidelse av bygningsmasse vil energioptimalisering være i fokus.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
3,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Innkjøp av E6 biler og vurder muligheeten for elbil for lokal levering Florø
Avfall: Mål og restavfall
6000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Optimalisere kildesortering gjennomgang av rutiner og opplæring.
Utslipp til luft og vann: Mål
Målt tilknyttet transport og drivstofforbruk.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen planlagte
Annet
Miljøsertifisering Miljøfyrtårn og klima og miljøkartlegging.