Nær engros Trondheim as

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Storhusholdningsgrossist.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Handel, Leietaker, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 14 des., 2019
Utløper: 14 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-19% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-7% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-64% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

8% fra 2019

Kommentarer

Vi har også gjenvunnet varmeenergi på 101353 kWh som ikke er ført opp.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Har økning i antall kjørte km grunnet ny kjørerute hvor vi tidligere hadde innleid transport.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

-4% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

-5% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

7% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Innkjøp av ny lastebil januar 2020. Euroklasse 6 med Ad Bleau som erstattet lastebil Euroklasse 4.
Innkjøp av nye ledlys på toalett og i oppgang til 2 etasje.
Alle innkjøp til eget forbruk var stort sett svanemerket/miljømerkede produkter.
Avfall og ombruk
Gjennomført tiltak på kutt matsvinn. Ansatte tilbudt varer med kort holdbarhet og en del varer kjørt til matsentralen i Oslo i forbindelse med nedstengingen i mars. Har også levert en del varer med kort holdbarhet til matsentralen i Trondheim.
Gjenbruk av alle inngående pappesker som ikke er skadet.
Fokusert på interne rutiner for kildesortering og holdningsskapende arbeid hos ansatte.
Energi
Skiftet fra halogen til ledlys på toalett og gang til 2 etasje.
Gjennomført 1 miljømøte med bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid for ansatte.
Stort fokus på gode rutiner med lukking av porter o.l.
Transport
Byttet ut lastebil Euroklasse 4 til ny lastebil Euroklasse 6
Har hatt stort fokus på å redusere feilplukk og skadede varer for å redusere etterkjøring av varer.
Kontinuerlig arbeid med å effektivisere logistikken ved å øke utnyttelsesgraden av bilene og redusere antall kjørte km.
Oppfordret ansatte til å sykle eller gå til jobb.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Målsettingen med HMS arbeidet i NET er at alle aktiviteter som blir gjennomført skal være kjennetegnet med at sikkerhet alltid kommer i første rekke. NET skal i sitt daglige virke arbeide med å forebygge ulykker, helseskader og sykefravær hos de ansatte gjennom et systematisk HMS arbeide.
NET skal tilrettelegge for et sosialt og positivt arbeidsmiljø.
NET skal påvirke det ytre miljø gjennom lagring, transport og salg av varer. NET skal gjennom sin virksomhet i minst mulig grad påvirke miljøet negativt.

Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
15 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
52 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsette å handle miljømerkede produkter til eget forbruk.
Videreføre eksisterende gode rutiner.
Ingen nye investeringer i 2021 grunnet Covid-19
Energi: Tiltak
Fortsette holdningsskapende arbeid.
Videreføre eksisterende gode rutiner med lukking av porter o.l.
Ingen nye investeringer i 2021 grunnet Covid-19
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
41000 liter
Transport: Tiltak
Kontinuerlig arbeid med å redusere feilplukk og skadede varer for å redusere etterkjøring av varer.
Kontinuerlig arbeid med å effektivisere logistikken ved å øke utnyttelsesgraden av bilene og redusere antall kjørte km.
Oppfordre ansatte til å sykle eller gå til jobb.
Avfall: Mål og restavfall
2500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
94 %
Avfall: Tiltak
Fokus på interne rutiner for kildesortering.
Miljømøter
Gjenbruk av inngående pappesker.
Gjennomgang av plastforbruk på lager.
Holdningsskapende arbeid hos ansatte.