Nær Engros Levanger as

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Storhusholdningsgrossist. Energi og avfall som største miljøutfordring.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Handel, Leietaker, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 apr., 2021
Utløper: 15 apr., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-14% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

I perioden mars -juli måtte vi gjennomføre permitteringer grunnet covid-19 restriksjoner

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-44% fra 2019

Kommentarer

Redusert drift, grunnet covid-19, er årsaken til den store nedgangen i papirforbruket.

Energi

Energiforbruk

-6% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-6% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-100% fra 2019

Kommentarer

All møtevirksomhet som tidligere krevde flyreiser er blitt gjennomført som "nettmøter"

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

14% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

1% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-2% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Det gjøres en kontinuerlig revisjon av alle våre leverandører, gjøres sentralt. SG som Nær Engros Levanger er en del av etterstreber å benytte leverandører som etterlever etiske retningslinjer og som overvåker sine belastninger av ytre miljø. Alle leverandører må skrive under på en egenerklæring om at de etterlever FN's deklarasjon om menneskerettigheter og FN's ILO konvensjoner. I egenerklæringen etterspørres også forhold til ytre miljø.
Energi
Temperatur på tørrlager justert ned 1 grad.
Annet
Dette året, 2020, har vårt hovedmål vært å fokusere på smittevern pga covid-19. Det gjelder tiltak for lager, sjåfører og salg/ kontor. Alt annet har kommet i andre rekke.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Helse, miljø og sikkerhets politikk:
Nær Engros Levanger AS skal etterleve krav fra det offentlige samt krav fra sine kunder, og skal gjennom forebyggende
arbeid skape en sikker og attraktiv arbeidsplass. Nær Engros Levanger AS arbeider systematisk for å unngå skader og sykefravær på grunn av forhold i arbeidsmiljøet. Vårt mål er at totalt sykefravær (egen sykdom) skal være mindre enn 4% og at vi unngår skader.
Ytre miljø:
Nær Engros Levanger AS skal sikre at bedriften/ene ikke blir til belastning for sine omgivelser med hensyn til ytre
forurensing.
Nær Engros Levanger AS skal sikre at de produkter og tjenester som leveres fra bedriften ikke er skadelige for brukeren
eller brukerens miljø, ved å handle av faste godkjente leverandører.
Nær Engros Levanger AS skal gjennom reduksjon og sortering av avfall få en sorteringsgrad på 90 % eller høyere.
Nær Engros Levanger AS skal når det er hensiktsmessig, benytte miljøsertifiserte leverandører av driftsmateriell, og
velge miljøsertifiserte produkter.

Vår kvalitetspolitikk er fundamentert på følgende grunnprinsipp:
• En personalpolitikk som skal medvirke til at organisasjonen er en attraktiv arbeidsplass.
• Utførelse av aktiviteter slik at organisasjonens varer og tjenester alltid tilfredsstiller kundens spesifikasjoner, krav, og forventninger.
• Null feil holdning i organisasjonen (Rett første gang og hver gang).
• Organisasjonen skal gjennom kvalitetssystemet arbeide kontinuerlig for å forbedre styringssystemets nytteverdi. Styringssystemet skal også tilfredsstille krav til lovverket
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
45 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Det gjøres en kontinuerlig revisjon av alle våre leverandører, gjøres sentralt. SG som Nær Engros Levanger er en del av etterstreber å benytte leverandører som etterlever etiske retningslinjer og som overvåker sine belastninger av ytre miljø. Alle leverandører må skrive under på en egenerklæring om at de etterlever FN's deklarasjon om menneskerettigheter og FN's ILO konvensjoner. I egenerklæringen etterspørres også forhold til ytre miljø.
Energi: Tiltak
Gjennomføre energikartlegging - i samarbeid med vår strømleverandør.
Utrede muligheter for montering av solcellepanel - i samarbeid med vår strømleverandør
Justere temperaturen ned en grad tørrlager.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
2,95 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Konkurranse blant sjåførene. Den som bruker minst drivstoff pr mil blir månedens sjåfør med en premie.
Avfall: Mål og restavfall
2500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
94 %
Avfall: Tiltak
Fokus på sortering av glass og metall.