Nær Engros AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vi leverer varer til alle segmenter innen Storhusholdningsmarkedet. Vårt brede sortiment inneholder alt fra frukt og grønnsaker, tørrvarer, kjølevarer, frysevarer,meieriprodukter og non food. Nærhet til markedet, service og vårt brede sortiment gjør det mulig for deg som kunde å samle alle dine kjøp hos oss og forenkle dine innkjøp!

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Handel, Leietaker, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 nov., 2019
Utløper: 30 nov., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-9% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Nedgang i omsetning grunnet Covid-19

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-64% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Vi følger oppsettet til Servicegrossistene AS. Reduksjon i antall betyr ikke at vi har mindre andel sertifiserte leverandører, men at vi har redusert totalt antall leverandører.

Energi

Energiforbruk

-5% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-5% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

11% fra 2019

Kommentarer

Annet er metall

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-9% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Lite eller ingenting da det hovedsaklig har vært fokus på å komme gjennom et ekstremt krevende år. Innkjøp har derfor hovedsaklig handlet om å kjøpe inn riktig antall gitt den kompliserte omsetningssituasjonen man har hatt.
Avfall og ombruk
Større andel vogner som erstatter paller som må plastfilmes.
Energi
Ny vinduer på kontorer
Transport
Ny og størrre "liten bil" til kjøring i nærområde som kan ta flere ordrer pr tur.
Utslipp til luft og vann
Lite eller ingenting da det hovedsaklig har vært fokus på å komme gjennom et ekstremt krevende år

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Stort fokus på vernerunder og bedre oppfølging av avvik
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
52 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Følger Servicegrossistene AS sitt opplegg
Energi: Tiltak
Ny værtetting på lasteramper
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
4,1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Innkjøp ny lastebil med mer miljøvennlig motor
Avfall: Mål og restavfall
3500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
65 %
Avfall: Tiltak
Redusere forbruk av plastfilm ved å bruke vogner i stedet for paller
Fortsette å øke bruken av gjnebrukbare kasser til pakking av varer
Ingen fakturautsendelse på papir
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen konkrete
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen konkrete