EuroSupply Bergen AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Euro Supply Bergen AS har siden starten i november 2000, utviklet seg til å bli en ledende fullsortiment skipshandler i Norge. De ansatte utgjør en betydelig ressurs med lang erfaring og ekspertise innenfor komplette leveranser og tjenester til alle våre kunder innenfor den maritime industri og offshore næring. I august 2005 flyttet vi inn i eget nybygg på 4000 m2. Bygget er en topp moderne driftsbygning med alle nødvendige fasiliteter innenfor frys- / kjølevarer, tørrvarer og dekk / maskinrekvisita

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Handel, Leietaker, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 okt., 2019
Utløper: 31 okt., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Tall hentet fra resultatregnskap

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-65% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

-50% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

1% fra 2019

Kommentarer

4445 kg er matvarer til matsentralen.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

1% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
eigen kaffikopp til alle tilsette. refillprodukter på såpe o.l. Gjeve vaskbare munnbind til tilsette og kundar.
Avfall og ombruk
gjenbruk av emballasje (kartonger, kasser), avtale med matsentral.
Energi
bytta ut til led-lys på fleire stader. nye panelomnar på kontora
Transport
utstrakt bruk av digitale møter med kunder og leverandører
Utslipp til luft og vann
utstrakt bruk av digitale møter med kunder og leverandører

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Servicegrossistene AS (SG) skal sikre minimal belastning på omgivelsene ved å løpende vurdere miljøaspektene ved sine aktiviteter, produkter og tjenester SG styrer. Samt påvirke SGs tilknyttede miljøaspekter sett i et livsløpsperspektiv. Dette inkluderer minimere forurensning, fremme en effektiv og bærekraftig bruk av ressurser, i​nkludert energi og vann, og minimere klimagassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet SGs medlemmer skal ikke utnyttes eller degraders.

Mål:
SG skal gjennom reduksjon og sortering av avfall få en sorteringsgrad på 85 % eller høyere.
SG medlemmer skal til enhver tid være Miljøfyrtårnsertifisert.
SG skal stille krav til alle sine avtaleleverandører at de jobber med hensiktsmessige miljøaspekter, og er sertifisert mot en kjent miljøstandard.
SG skal velge miljøsertifisert driftsmateriell og miljøsertifiserte produkter der det er hensiktsmessig.
Redusere antall flyreiser ved bruk av elektroniske mø​​ter via Skype eller telefon.
Innen 2025 kun ha klimanøytrale biler som går på 100 % fornybart drivstoff.
Innen 2030 redusert matsvinnet med 50% i egen bedrift.
Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
50 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
benytte refillprodukter der mogleg. Prøve å selge inn produkter med pappemballasje i staden for plast til farty. På drikkevatn har dette eit kjempepotensiale, og Eurosupply går no aktivt ut og prøver å gjere ein skilnad.
Energi: Tiltak
månadleg gjennomgang av straumforbruk.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,4 liter pr.mil
Transport: Tiltak
tilrettelegging for bruk av heimekontor for dei som kan. innkjøp av meir miljøvennleg bilpark. kjøpe inn elvarebil når leasingen på eksisterande varebil går ut. bytte ut eldre lastebil euro5 til euro6. investering i nytt lager i Åsane som vil medføre mindre mellomlagring i Haugesund, og dermed redusere transport.
Avfall: Mål og restavfall
15000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
gjennomgang med ny leverandør på avfall i l a 2021. også rådgjeving for avfallreduksjon Påverke styresmaktene til å godkjenne donasjon av transittvarer til frivillige organisasjoner (pr i dag må dei destruerast). gjenbruk av permer, plastmapper, binders etc.
Utslipp til luft og vann: Mål
endå meir bruk av digitale møter.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
fortsette å redusere flyreiser, bruk av heimekontor når mogleg.