Encon AS

Innrapportering for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Handel, Leietaker, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 okt., 2021
Utløper: 13 okt., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-32% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-12% fra 2019

Kommentarer

Grunna Covid 19 er det kun fire tilsette som ikkje har vore råka av permittering i løpet av 2020.
Ved utgangen av året var framleis fem tilsette 100% permittert.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

10% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

-31% fra 2019

Kommentarer

Mindre aktivitet har ført til reduksjonen i papirforbruk

Energi

Energiforbruk

-30% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-55% fra 2019

Kommentarer

Mai i 2020 hadde me overlevering av tilbygget på Encon. Påbygget var ca 1300 kvadratmeter fordelt på lager og kontor.
Tala for 2020 vil difor ikkje være representativ.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

-5% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-25% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Aktiviteten i 2020 blei i stor grad prega av Covid-19.
Mindre aktivitet førte til mindre utslepp og avfall, men det førte også til utfordringer relatert til gjennomføring av tiltak og rasjonell drift.
Grunna store innsparinger og restriksjoner er ein del tiltak satt på vent.
Blant anna er det kutta ned på personalsamlinger, sosiale arrangement etc. Dette har direkte årsak med dei nasjonale retningslinjene som er pålagt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
-Påbygget har lagt til rette for rasjonell drift og me vil ved normal drift få fordeler tidsmessig og bruk av emballasje/materialer.
-Det er gjort avtale med Rødekors og Kirkens bymisjon på varer som ikkje er eigna for sal.
- I samband med påbygg er alt av kjøle- frysemaskineri på bygget skifta ut med eit moderne CO2-anlegg som stettar dei siste miljøkrav
Det er også installert SD-anlegg som optimaliserer energi-forbruket.
Avfall og ombruk
-Det er gjort avtale med Rødekors og Kirkens bymisjon på varer som ikkje er eigna for sal. Dette har redusert matavfall og restavfall.
Energi
I samband med påbygg er alt av kjøle- frysemaskineri på bygget skifta ut med eit moderne CO2-anlegg.
Anlegget skal være energi-effektivt og dei har antyda ein reduksjon i energi-forbruk på minst 20%
I og med anlegget er større vil ikkje dette slå ut direkte på forbruket, men sett i forhold til volum på kjøle- og fryserom.
Det er installert SD-anlegg som styrer både nytt og gamalt bygg. Me får då optimalisert energibruken på bygget.
Nye kontor og lager-del og sjølvsagt utstyrt med sensor på alle lys.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Encon jobber for eit bra og inkluderande arbeidsmiljø for sine tilsette. Me skal levere på mål og krav som blir lagt av det offentlege, kjede og Encon sjølv.
Me skal være innovativ og nyskapande og me er positiv til investeringar som kan flytta oss i positiv retning.

Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
9 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
11 leverandører
Energi: Tiltak
Optimalisere bruk og drift av nytt anlegg i 2020.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
110000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
2,9 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Optimalisere køyreruter.
Håper på auka omsetnad og aktivitet i 2021. Difor er måla litt høgare enn for 2020.
2020 vil i så måte ikkje være representativ for eit normalår.
Avfall: Mål og restavfall
3600 kg
Avfall: Mål og kildesortering
88 %
Utslipp til luft og vann: Mål
Me har i svært liten grad utslipp til luft og vann, forutenom bruk av køyretøy til distribusjon etc.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen flyreiser i 2021 og 2022