Servicegrossisten Øst AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Servicegrossisten Øst AS er en fullsortimentsgrossist til storhusholdningbransjen i Oslo, Viken og Innlandet. Vi leverer varer engros til alle typer storkjøkken i alle bransjer; Kantiner, catering, institusjoner, hotell, spesialutsalg, restauranter, cafeér, gatekjøkken, kiosker, sykehjem, barnehager/SFO, sykehjem o.s.v. Ingen kunder er for store og få er for små. Vi er en mer personlig grossist som strekker oss lenger for at du skal lykkes på ditt storkjøkken. Vi er medlem av den landsdekkende grossistkjeden Servicegrossistene AS Dette sikrer gode betingelser som igjen kommer våre kunder til gode.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Handel, Leietaker, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 jan., 2022
Utløper: 31 jan., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-14% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-10% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

-54% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

-4% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-4% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
felles innkjøp, effektivisering av innkjøpsrutiner.
Avfall og ombruk
kildesortering er viktig, vi kan alltid bli bedre på dette og redusere mengden restavfall
Energi
gjennvinningsanlegg
Transport
fornyer bilpark, kjører biodiesel og EL-lastebiler, og EL-biler og hybrider som firmabiler etterhvert som disse fornyes.
Utslipp til luft og vann
intet utslipp, fokus på fornybar energi på alle transportmidler i bedriften.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi jobber mot ennå laverer sykefravær
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
33000 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
ingen spesielle tiltak.
Transport: Tiltak
nye biler skal ha nullutslipp.
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
redusere restavfall.