Arne Sjule AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Arne Sjule AS leverer tørrvarer, kjølevarer, frysevarer og Non-Food til service- og serverings¬bedrifter i Nordland. Bedriften satser på å være en foretrukket totalleverandør på Helgeland og i Salten for storhusholdningene på grunn av pris, kvalitet, produktutvalg, leveringsdyktighet og kompetanse. I dag er vi å finne i Moloveien 8 i Mo i Rana, hvor vi disponerer 4000kvm. Vi har i takt med den økte omsetningen fått et bredere utvalg i alle varegrupper. I de siste årene hatt spesiell fokus på varegruppene kjøtt, frukt/grønt, alkoholholdige drikkevarer og tobakksvarer - dette i tråd med vår filosofi som er å skaffe det kunden etterspør – og å framstå som en totalleverandør. Arne Sjule er en del av Servicegrossistene AS som består av 24 selvstendige grossister fra hele landet. Servicegrossistene tilbyr et stort sortiment av alle typer varer til storhusholdning, servicemarkedet og maretim sektor over hele landet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Handel, Leietaker, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 02 des., 2019
Utløper: 02 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-11% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-8% fra 2019

Kommentarer

Nedgang i omsetning skyldes covid-19 pandemien.
Nedgang i Årsverk skyldes permitteringer i forbindelse med pandemien.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-56% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-20% fra 2019

Kommentarer

Papirforbruket er redusert, og det er naturlig med lavere omsetning.
Det positive er at brukt papir pr mill. i omsetning fortsetter å gå ned. i 2019 brukte vi 6,67kg pr mill i omsetning og i 2020 var det gått ned til 6 kg pr mill i omsetning.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-1% fra 2019

Kommentarer

Vi har gjenvinning av varme fra agregatene på Kjøl/Frys inn til tørrvarelager.
Mye av den elektriske kraften går til drift av kjøl og fryseanlegg som vi er avhengig av i daglig drift.
Fjernvarmen er det som brukes til oppvarming av bygg og her har vi nedgang fra 2019.
Totalt har vi hatt nedgang i kwh og vi nådde vår målsetning som var 210 kvh pr kvm.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Vi har i år hatt nedgang i antall flyreiser fra 2019.
Vi har fokusert på Teams møter og pandemien har jo her ført til at dette er blitt aktivt brukt. Ca 100 teams møter er gjennomført i 2020.
Vi ser at denne formen for møter fungerer bra og vi får være med på flere møter enn vi hadde gjort hvis vi måtte reise.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

-12% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

Kommentarer

Vi har lavere antall kg avfall i år enn i fjor, men det har hvert ett spesielt år med permitteringer og pandemi.
Restavfallet har minket, men vi greide ikke å nå vårt mål. I forhold til reduksjon i avfallsmengden er ikke restavfallet redusert så mye.
Vi oppnådde 92% kildesortering, så vi må bare jobbe videre.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-6% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har brukt innkjøpsveilederen vår på alle nye innvesteringer.
Vi har 4 miljøvennlige produkter i kantine og renhold.
Vi har ca 300 økologiske/miljøvennlige produkter tilgjengelig for videresalg.
Vi har pr dato 52 miljø sertifiserte leverandører som vi kan skaffe varer fra. Vi henter stadig inn sertifikater fra flere av våre leverandører.
Avfall og ombruk
Vi har hatt fokus på sortering av avfall, men dessverre nådde vi ikke vårt mål med restavfall på 2300kg, vi greide 2380 kg.
Vi greide heller ikke vårt mål på 92,5 % kildesortering, vi greide 92 %.
Vi er likevel fornøyd med bakgrunn i pandemien har vi foretatt ryddinger og hatt mer matavfall pga omsetningssvikt.
Energi
Vi har fokusert på energiforbruket, og ser det gir effekt.
Vi har nådd vårt mål antall kwh pr kvadratmeter. målet var 210 kwh pr kvm, vi greide 209.22 kwh pr kvm. Dette betyr også at vi har økt omsetningen i forhold til kwh.
Vi har hatt gjennomgang og funnet flere lyskilder som skal skiftes ut til nyere teknologi.


Transport
Vi har oppnådd vårt mål på redusert mengde drivstoff, målet var 122000 liter vi oppnådde 117162 liter. Dessverre nådde vi ikke målet med liter mer mil kjørt. Vi hadde mål på 3,2 liter på mila, vi oppnådde 3,35 liter pr mil. Det positive er at det er en nedgang fra 2019.
Vi har gjennomført minimalt med flyreiser i 2020. Vi har gjennomført ca 100 møter på teams i 2020, dette skyldes mye den spesielle pandemien vi har hvert inne i.
Vi ser veldig positivt på dette og vi har fått være med på møter som vi ikke ville reist på tidligere, denne trenden må videreføres.
Utslipp til luft og vann
Ingen
Annet
Vi ser jo at Covid- 19 pandemien har medført at ikke alle våre mål er oppnådd så godt som vi ønsket, men vi har greid oss bra.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Bedriften skal være miljøbevisst og opprettholde sin sertifisering som Miljøfyrtårn.
Bedriften skal fortsette helsekontroll med spørreundersøkelse for å avdekke arbeidsområder som påvirker ergonomi og helse generelt. Stamina Helse foretar dette.
Bedriften skal ha kvalitetssystem slik at vi kan imøtekomme myndigheter, kunder og avtalepartnere.
Bedriften skal oppfattes positivt. seriøst og troverdig av våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere og samfunn for øvrig.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
4 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
60 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal følge innkjøpsveilederen ved alle innkjøp.
Vi skal fortsette å oppfordre våre leverandører til å bli sertifiserte, og sørge for at de dokumenterer dette for oss.
Energi: Tiltak
Vi skal fokusere på energiforbruket og foreta avlesning hver mnd.
Vi skal øke omsetningen pr forbrukt kwh.
Vi skal skifte ut resterende lyskilder i kontorlokalene til nyere teknologi.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
115000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
3,2 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi skal redusere drivstoff forbruk i forhold til kjørte km.
Vi skal fokusere på miljøvennlig kjøring.
Vi skal optimalisere kjørerutene våre, slik at vi reduserer kjørte km.
Vi skal fortsette teams møter i stede for reising.
Avfall: Mål og restavfall
2300 kg
Avfall: Mål og kildesortering
92,5 %
Avfall: Tiltak
Vi skal fortsette med fokus på sortering av avfall.
Vi skal jobbe videre med å redusere mengden restavfall.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi har ingen utslipp
Annet
Covid-19 pandemien medfører fremdeles lavere omsetning og aktivitet. Håper likevel at vi kan greie å gjennomføre våre målsetninger.