Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Eltron AS avdeling Tynset

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Eltron AS er en ledende elektroentreprenør i Nord-Østerdalen og utfører arbeid innenfor alle fagområder av sterkstrøm, svakstrøm, automasjon og data. Eltron AS avd. Tynset er virksomhetens hovedkontor. Eltron er en del av Vintervollgruppen.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggeier, Elektrisk installasjonsarbeid, Felles kriterier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 27 apr., 2020
Utløper: 27 apr., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

7% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-5% fra 2019

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

-10% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-10% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

-2% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-1% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Antall kjørte kilometer

-4% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

2% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-49% fra 2019

Vannforbruk

Vannforbruk

17% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Våre innkjøpsprosedyrer er under revisjon med fokus på miljø.
Avfall
Målet for kildesortering i 2020 var 60%. Vi oppnådde en sorteringsgrad på 23%.
Energi
Aktiv bidragsyter til å ha fokus på energieffektivisering
Transport
Vi vurderer fortløpende vår bilpark med tanke på overgang til flere EL- og/eller hybridbil.
Kjørelengden for EL-bil vil variere noe utfra våre geografiske områder vi utfører oppdrag.
Ved kjøp av nye servicebiler vurderes det om det er el-varebiler på markedet som har tilstrekkelig kjørelengde som passer med vår aktivitet. Vi har en el-bil som benyttes av administrasjonen. Alle ansatte oppfordres til å gå, sykle eller ta kollektiv transport til og fra jobb.
Utslipp til luft og vann
I tråd med reduksjon av vårt CO2 utslipp og da spesielt fra biler jobbes dette med kontinuerlig.
Vask av biler utføres på vaskeplass/vaskeautomat.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vintervollgruppens visjon er være ledende elektroentreprenør i Midt-Norge med en ulykkes- og skadefri arbeidsplass. Vintervollgruppen forplikter seg til å oppnå kundetilfredshet gjennom de beste og triveligste medarbeidere for å møte kundens krav i samsvar med lover og regler, risikostyring og kontinuerlig forbedring.
I Vintervollgruppen skal vår forretningsdrift vektlegges likt med HMS og kvalitet for å ha en trygg og miljøvennlig arbeidsplass.
0 personskader
Redusere CO2 utslipp fra bilpark med 5 tonn
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
40 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Bedriften satser stort på å tilfredsstille alle krav for å kunne delta i prosjekt med høye miljømessige ambisjoner. Vi vil stadig bygge videre på våre erfaringer fra BREEM og andre prosjekter med høye miljøkrav. Det jobbes kontinuerlig i Elnettgruppen for å finne de beste og mest miljøvennlige produktene.
Samtidig legges det vekt på å få de beste produktene til best mulig pris og best mulig logistikk.
Energi: Mål
155 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Aktivt bidra med forslag til energieffektive løsninger for våre lokaler.
Transport: Tiltak
Vi vurderer fortløpende vår bilpark med tanke på overgang til flere EL- og/eller hybridbil.
Avfall: Mål, Kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Gjennomgå forbedringsløsninger med renovasjonsselskapet
Utslipp til luft og vann: Mål
I tråd med reduksjon av vårt CO2 utslipp og da spesielt fra biler jobbes dette med kontinuerlig.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Pandemien har naturligvis ført til færre flyreiser. Vi vil fortsette med å erstatte fysiske møter med digitale
møter i tråd med anbefalinger i fra helsemyndigheter og lokale myndigheter.
Annet
Kartlegge og utarbeide plan for innføring av to bærekraftsmål fra FN.