Visit Telemark

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Visit Telemark skal være den naturlige samarbeidspartneren for reiselivsaktørene og destinasjonene i Telemark og fronte Telemark til å bli det foretrukne reisemålet i Norge. Gjennom felles markedsførings- og salgstiltak i det norske og prioriterte utenlandske markeder skal Visit Telemark synliggjøre Telemarks reiselivsaktører og destinasjoner slik at Telemark blir oppfattet som et spennende og attraktivt feriested.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 12 nov., 2020
Utløper: 12 nov., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-3% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

25% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Visit Telemark setter klare krav om og prioritere leverandører som har en form for miljøsertifisering.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-58% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

3% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

-60% fra 2019

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

I Visit Telemark er det 3 personer som bruker elbil når vi er ute på oppdrag. Vi har ikke hatt noe flyreiser i 2020.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

40% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-29% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Bedriften viser en veldig god evne til og kildesortere avfall men vi har lyst til og bli enda bedre til og kildesortere derfor har vi et mål om kildesortere 95% av alt avfall.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Blitt mye flinkere til og ha ting digitalt og unngå å printe ut.
Avfall og ombruk
Alt av avfall blir målt opp og lagt inn i Excel skjema derfor har vi en meget presis måling. Alle ansatte bedriften vet at vi har et stort fokus på kildesortering.
Energi
Hatt fokus på og skru av lys i rom vi ikke er i.
Transport
2 ansatte har gått til innkjøp av elbil.
Utslipp til luft og vann
Gitt forbud mot innkjøp av vannballong og bruker heller vann fra spring.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Visit Telemark har høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Vår virksomhet skal utføres på en måte som verner om mennesker, miljø, samfunn og eiendeler. Et systematisk arbeid med HMS skal bidra til dette. Arbeidet består i å kartlegge og vurdere risiko, samt planlegge og iverksette tiltak. Samtidig skal arbeidet sikre at kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen overholdes.
HMS-håndboken er sentral i dette arbeidet. Den beskriver mål, ansvar og organisering, samt aktiviteter som skal gjennomføres for å bidra til kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet.
HMS-arbeidet er et lederansvar og alle ledere er pålagt ansvar og forpliktelser i denne sammenheng - ansvaret for HMS-arbeidet skal ikke delegeres. Samtidig er alle medarbeidere forpliktet til å medvirke til at HMS-aktiviteter blir gjennomført. Det foreligger et felles ansvar for at handlinger som utføres ikke medfører risiko for skade på den enkelte medarbeider, andre, eiendeler eller ytre miljø.
Visit Telemark har som mål å utøve en virksomhet med trygge forhold og hele virksomheten forutsettes å sammen arbeide for å oppnå de HMS-mål som settes.
Visit Telemark har som ett overordnet mål å være en miljøvennlig og bærekraftig bedrift som kan være et forbilde for andre reiselivsbedrifter i fylket.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ikke kjøpe mer enn nødvendig prøve og ha så mye som mulig digitalt og ikke printe ut unødvendig mye.
Energi: Tiltak
Skru av lys i rom vi ikke er i. Passe på at vinduer er lukket slik at man slepper og bruke enda mer strøm på oppvarming.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Være mer på at ansatte burde gå for innkjøp av elbil hvis de skal kjøpe en ny bil.
Avfall: Mål og restavfall
20 kg
Avfall: Mål og kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Ha større fokus på og få enda mindre restavfall - dette skal bli gjort ved og henge opp veiledere synlig ved avfallsfraksjonene.
Utslipp til luft og vann: Mål
Sørge for at det blir minst mulig utslipp. Se tiltak under
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Benytte tog hvis vi skal en lengre tur der tog er mulig. Samt benytte nettmøte der dette er mulig.