D. Danielsen AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Servicegrossistene eies av 23 selvstendige, lokalt forankrede grossister over hele landet. Alle leverer et bredt utvalg av dagligvare til storhusholdning.D. Danielsen er av disse. D. Danielsen AS ble startet i mars 1874 i Tananger. Det ble startet av Daniel Danielsen, derav navnet. Firmaet er et heleid familieselskap som startet under små kår, og var i realiteten en landhandel og skipshandel for datidens fiskere. Denne kombinasjonen av dagligvare og skipshandel, har fulgt firmaet gjennom alle disse årene.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Handel, Leietaker, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 20 des., 2021
Utløper: 20 des., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-10% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-2% fra 2019

Kommentarer

Vi fikk en betydelig reduksjon i omsetning fra mars måned og framover mot sommeren 2020, grunnet Covid 19 og D. Danielsen AS ble nødt til iverksette ulike tiltak for å senke kostnader som de fleste andre næringsdrivende i den spesielle situasjonen.
Vi hadde mange kolleger permittert i en periode men de fleste i produksjon var tilbake i jobb i begynnelsen av sommeren.
Utover sommeren og høsten holdt vi mange kontor kolleger på hjemmekontor. men valgte samtidig å sikre kompetansen oppbygd over tid; samt at vi satte i gang et prosjekt for økt kompetanse som bidrag til å sikre arbeidsplassene framover og være bedre rustet etter at samfunnet forhåpentligvis får kontrol på Covid situasjonen.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-64% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-7% fra 2019

Kommentarer

Gjennom kjede tilknytningen til SG har vi adgang til/tilgjengelig 52 leverandører som har en miljøsertifisering samt 3206 produkter som tilbys gjennom de samme leverandørene.
Hvilke produkter vi lagerfører i D. Danielsen (SG Stavanger) vil være et speilbilde av kundenes ønsker og behov til enhver tid.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

26% fra 2019

Kommentarer

D. Danielsen AS har en energikrevende drift hensyntatt store kjøl og fryselager samt en innendørs container hall hvor vi lagrer, tester, laster og losser offshore kjøl/frys containere som sendes til offshore kunder. ( Rederi, rigg og operatør selskaper)
containerne brukes for å sikre u-brudt kjøl og fryse kjede, i tråd med matvarelovgivningen. Kunde og myndighets krav gjør at maskineriet på containerne krever nøye drifts testing for å sikre at de fungerer etter hensikten noe som er energi krevende.
I 2020 hadde vi en reduksjon i aktivitet grunnet Covid situasjonen men reduksjonen påvirker i liten grad offshore aktiviteteten. Nedgang ligger primært på landmarkedet men med noe nedgang offshore.
Overskuddsvarmen kjøl og fryseanlegget genererer blir samtidig brukt til oppvarming av øvrige lokaler gjennom året. Vi bruker elektrisk kraft, samt egen spill varme men bruker og Lyse sin fjernvarme hvor vi er tilknyttet.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

-66% fra 2019

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-66% fra 2019

Kommentarer

D. Danielsen har få egne kjøretøy. Vi har 1 EL - varebil til små kjøring og til bruk for vaktordning; samt 1 stor lastebil med kjøl frys. Lastebilen blir byttet ut sommeren 2020 med en helt ny Mercedes actros Euro 6; som blir levert i juli måned.
Transportbehovet vårt er stort, og vi har avtale med ekstern transport leverandør som vi opplever som seriøs og pro aktiv i forhold til å bytte ut sine lastebiler, varebiler og semi trailere fortløpende slik at vi har en trygghet om at de bruker så miljøvennlige transport middel som det er praktisk/økonomisk mulig til enhver tid.
De har en rimelig ny bilpark og bytter fortløpende ut eldre kjøretøy.
Antall flyreiser er redusert ytterligere i 2020. Både lokalt og i SG sentralt som kjede har vi sterk økning i bruk av Teams og Skype i den hensikt å redusere utslipp, spare tid samt at vi får en stor kostnads besparelse.
Covid situasjonen har helt klart også påvirket reduksjonen i reiser for vår del.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

-38% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

9% fra 2019

Kommentarer

Sorterings graden har gått opp med 5,6 % i 2020 i forhold til 2019.
Dette er en positiv utvikling men vi er fortsatt et godt stykke fra målsetting.
Vi må fortsatt styrke bevisstgjøringen til både oss selv og øvrige brukere av bygget slik at vi kan heve sorterings graden ytterligere i retning målsettingen på 85%
Den totale mengden avfall inkluderer 4 andre selskap i samme bygningsmasse som bruker samme avfalls håndterings system/containere som oss.
Totalt avfalls volum er redusert fra 69050 kg i 2019 til 60090 kg i 2020. Endringen skyldes nok i all hovedsak en sviktende aktivitet i 2020 grunnet Covid 19.
Det er mulig vi får 1 - 2 nye fraksjoner i 2021.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

12% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
D. Danielsen AS sammen med Servicegrossistene jobber kontinuerlig med å øke andelen innkjøp av produkter som har et miljøaspekt med seg hvor det er tilgjengelig og eller hensiktsmessig/ønsket.
Vi har interne krav til og påvirke leverandører til å sertifisere seg. Vi bruker profilering i mail og annen korrespondanse hvor det er hensiktsmessig.
EL Bilen brukes til lokal transport, og ny Euro 6 lastebil blie levert i juli 2020.
Avfall og ombruk
Antall fraksjoner har økt i 2020 og sorterings graden har gått opp igjen men er fortsatt et stykke under internt krav i D. Danielsen. Dette er selvfølgelig en utvikling vi er tilfreds med men vi må fortsette å jobbe for å både holde graden høy samt bestrebe å øke den ytterligere..
Målsettingen på 85% er et stykke unna men vi kom noe nærmere i 2020 i forhold til en negativ trend i 2018 og 2019.
Energi
Egen gjenbruk av spill varme til oppvarming og drift av bygget, hjelper oss med å få en bra utnyttelse av tilgjengelig energi. Tilknyttingen til fjernvarme fra Lyse fungerer bra.
Vi bruker og overskuds energi til oppvarming av uteområder hvor vi laster og losser. Dette for å holde områdene frie for is og snø i vinterhalvåret.
Dette gir oss en god energi utnyttelse og god HMS for våre kolleger.
Moderne ventilasjonsanlegg i bygget fungerer etter hensikten og blir stadig vedlikeholdt av service avtale. Forbedringer på belysning hvor en går over til mer energi effektivt opplegg på kjøl/frys er fortsatt til vurdering. Mye har skjedd på den fronten siden bygget var nytt høsten 2014.
Bygget er i energiklasse B og har oppvarmings karakter lysegrønn. Eksterne selskap har service avtaler med oss for å sikre at bygget er i.h.t. internkontrollforskriften og at service intervaller ivaretas både på elektro, ventilasjon, frys/kjøl, brann og VVS.
Interne kontroller ivaretas og, for å sikre et kontinuerlig forbedring og vedlikeholds arbeid. Vi har i 2020 fortsatt en dialog rundt mulighetene for solcellepanel på taket. Dette er noe vi vil se nærmere på i tiden som kommer og få utredet; uten at en i dag kan si noe om det blir en realitet.
I 2021 vil vi se litt på hvilke støtteordninger som kan være mulig i denne sammenheng.
Transport
Vi har økt andelen innleid transport fra ekstern aktør som vi opplever som en god samarbeidspartner. Vi leier nå inn ca 90% av transportbehovet.
Vi ser en kostnadsbesparelse på dette valget, samt at vi har en samarbeidspartner som oppleves som seriøs og med en god soliditet og evne til å tilby oss en moderne bilpark; i tråd med kunde og miljøkrav.
Samarbeidende selskap på transport har vært lenge i bransjen og har gjennom lang tid vist at de er en transport aktør som er foretrukket av mange store og små seriøse selskap. De gir oss samtidig nødvendig fleksibilitet og sikrer at vi ikke trenger avrope mer transport timer en det vi reelt sett har behov for; et element som reduserer miljøavtrykket.
Utslipp til luft og vann
2020 har vært et år med stor omsetningssvikt grunnet Covid 19 noe som paradoksalt nok har det positive med seg at utslipp er redusert. Samtidig jobber vi hele tiden for å bruke mest mulig miljøvennlige alternativer i vår drift av selskapet.
Vi går inn i 2021 med en målsetting om å redusere utslipp til luft og vann ytterligere ved å utføre færrest mulig flyreiser samt bruke transport løsninger som gir et lavest mulig utslipp samt se på smartere måter i løse transport på. Kunde og myndighets endringer og krav motiverer i økende grad til å redusere utslipp ytterligere i framtiden.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Helse, miljø og sikkerhets politikk:
SG skal etterleve krav fra det offentlige samt krav fra sine kunder, og skal gjennom forebyggende
arbeid skape en sikker og attraktiv arbeidsplass.
SG skal etterleve krav fra kunder i forhold til sikring av forsendelser i henhold til OLF 091.
HMS
SG arbeider systematisk for å unngå skader og sykefravær på grunn av forhold i arbeidsmiljøet.
Antall skader og sykefravær ved den enkelte grossist skal rapporteres til hovedkontor. Skader på
personell er definert som skader som krever legebehandling og som rapporteres til arbeidstilsynet.
Fravær skal rapporteres som totalt sykefravær på grunn av egen sykdom og fravær på grunn av
skader i arbeidstida eller andre forhold i arbeidsmiljøet. Vårt mål er at totalt sykefravær (egen
sykdom) skal være mindre enn 3% og at vi unngår skader.
For å sikre at forbedrings potensiale blir avdekket og sikkerhet blir ivaretatt skal vernerunder og
intern HMS-revisjon gjennomføres etter fastsatt plan.
SG skal arbeide for å redusere skader på materiell
Skader på materiell er definert som skader som må utbedres av fagpersonell for å sikre forsvarlig
drift. Gjennom synliggjøring av kostnader forårsaket av avvik og skader, fokus på holdninger og
gjennomføring av korrigerende og forebyggende tiltak skal SG arbeide for å redusere utgifter til
reparasjon av materielle skader.
SG skal tilrettelegge for at ansatte skal kunne bruke og få anledning til å videreutvikle egne
kunnskaper relatert til virksomheten. Det er viktig for SG å ha fleksible ansatte, og dette sammen
med krav fra myndigheter og andre vil være grunnlaget for oppsett av opplæringsplaner.
Opplæringsplaner skal utarbeides årlig – og skal gjennomføres, såfremt dette er praktisk mulig.
SG skal tilrettelegge for et sosialt og positivt miljø for alle ansatte.
Turnover skal holdes under 5%.
Ytre miljø
SG skal sikre at bedriften/ene ikke blir til belastning for sine omgivelser med hensyn til ytre
forurensing.
SG skal sikre at de produkter og tjenester som leveres fra bedriften ikke er skadelige for brukeren
eller brukerens miljø, ved å handle av faste godkjente leverandører.
SG skal gjennom reduksjon og sortering av avfall få en sorteringsgrad på 70 % eller høyere. (SG D. Danielsen har et lokalt enda høyere krav 85%)
SG har som målsetting at alle SG medlemmer til enhver tid er miljøfyrtårnsertifisert.
SG skal når det er hensiktsmessig, benytte miljøsertifiserte leverandører av driftsmateriell, og
velge miljøsertifiserte produkter.
Sikkerhet ved forsendelser
SG skal arbeide systematisk for å hindre tyveri, skadeverk, sabotasje og tilføring av ulovlige
gjenstander ved forsendelser gjennom følgende aktiviteter/tiltak
 Kvalitetssikring av rekrutteringsprosessen
 Bevisstgjøring av ansatte
 Systematiske kontroll av iverksatte tiltak
 Øvelser i forhold til tenkte senarioer
Alle ansatte er ansvarlige for å ha kontinuerlig fokus på HMS-arbeidet - slik at vi sammen
kan nå disse målsettingene!
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
5 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
150 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Bygget vårt har energi karakter B og der er brukt materialer og utstyr/installasjoner som bidrar til en miljøvennlig drift. Vi jobber hele tiden for å utnytte tilgjengelige ressurser på en best mulig måte for bedrift og ytre miljø.
I denne forbindelse ser vi at det store antallet ladestasjoner vi har rundt bygget blir flittig brukt av ansatte og kunder..
To av kollegene våre på salg har også gått il anskaffelse av EL - bil som brukes ved kunde besøk og andre tjeneste reiser lokalt med bil. Bedriften skaffet seg og en EL varebil i 2019, samt at vi fikk levert en helt ny lastebil Euro 6 i juli 2020.
Vi bruker lokale leverandører hvor det er hensiktsmessig både innenfor transport og varekjøp.
Energi: Tiltak
Bruk av varmegjenvinning på ventilasjon samt at vi bruker spill varme fra kjøl og frysemotorer til generell oppvarming samt til oppvarming av laste og losse områder ute.
Alt lys i bygget er tids og bevegelses styrt slik at det slukkes automatisk etter en definert tid hvis det ikke registreres bevegelse i ulike sensorer.
Utskifting av lyskilder er utført flere steder for å ha mer kostnadseffektive lyskilder.
Nye utvidede ladestasjoner både hos D. Danielsen samt øvrige leietakere i bygningsmasse blir brukt i større og større grad . Det er startet en prosess med å innhente informasjon rundt solcelle panel for å se om dette kan være et tiltak for framtiden.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
10000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Eksternt lokalt selskap har over 90% av vår transport. De har sterkt fokus på å fornye utstyrsparken hele tiden.
Kravene i kjeden SG ligger fast ved at vi som medlemsbedrift skal bidra til å bruke mer og mer miljøvennlige alternativer til transport og det kravet videreføres til våre underleverandører.
Økt bruk av El-kjøretøy er en kontinuerlig agenda. Utrullingen av dette avhenger kun av om dette alternativet dekker våre transport behov på en rasjonell og effektiv måte; og vi ser at tilgjengeligheten på alternativer bare øker og øker i markedet. P.r starten av 2021 har vi 1 EL varebil samt at vi byttet ut egen lastebil i juli 2020; med en ny Euro 6 Mercedes Actros lastebil med nytt moderne kjøl og fryseanlegg. Når forholdene ligger tilrette for det vil en og vurdere ytterligere forbedringer i forhold til hybrid og eller EL lastebil.
Avfall: Mål og restavfall
6000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Vi må på ny forsøke og øke sorterings graden og er på rett vei i 2020. Vi må kjøre ny intern informasjonskampanje til brukerne av bygget for å se om det kan bidra til å øke bevisstgjøringen slik at vi kan fortsette den positive trenden og nærme oss målsettingen på 85% sortering.
Vi ligger fortsatt godt an i forhold til det generelle % kravet i SG men er ikke fornøyd før vi lokalt i DD når målet på 85%.
Utslipp til luft og vann: Mål
Situasjonen samfunnet har kommet opp i fra mars 2020 og fortsatt står i forhold til Covid situasjonen har vært utfordrende for de fleste; også for
D. Danielsen.
Vi opplever samtidig at situasjonen har gitt positive holdninger til endringer og en økende motivasjon fra alle ansatte og eiere til at vi må være enda mer åpne for å tenke nytt, sette reduksjon av forurensning i enda større fokus samt at vi ser økt motivasjon hos den enkelte til å bidra positivt til å redusere utslipp.
Vår primær målsetting er å jobbe med en kollektiv bevisstgjøring av hvordan kan jeg, du og alle andre utgjøre en liten forskjell og forbedring.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Vi har en liten bilpark.
Vi har kun 1stk EL bil varebil samt 1 stk stor lastebil med kjøl & fryseskap. Vi fikk levert en ny i juli 2020 som er Euro 6 og tilfredsstiller siste nye krav.
Antall flyreiser holdes på et minimum og vi har økt bruken av teams og skype møter i den hensikt å spare miljø, tid og penger.
Vi ser og at flere og flere av våre kolleger velger mer miljøvennlige løsninger når en skal komme seg fra og til. (anskaffer seg EL Sykkel; EL bil; tar bussen; sykler mv)
Som alle er vi sterkt påvirket av Covid situasjonen og regner med at det så kan ha banet vei for en ytterligere holdningendring i samfunnet som bidrar til å redusere utslipp til vann og luft basert på at vi er tvunget til å tenke nytt og alternativt i forhold til transport, forbruk, avfall, energi form samt forbruk.
I D. Danielsen har vi en målsetting om at summen av varige og økte endringer vil senke utslipp for vår del.