Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Stiftelsen Miljøfyrtårn - Oslo

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning som tilbyr sertifisering av en virksomhets miljøledelse. Sertifiseringsordningen er anerkjent av EU og dermed sidestilt med EMAS og ISO14001 i Europa. Våre kjerneaktiviteter er utvikling av sertifiseringskriterier for et bredt spekter av bransjer, digitale løsninger for å dokumentere krav og tiltak i henhold til gitte sertifiseringskriterier – inkludert klima- og miljørapportering, opplæring av konsulenter og sertifisører samt utvikling og gjennomføring av webinarer, kurs og konferanser.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 sep., 2019
Utløper: 13 sep., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

11% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

33% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

Omsetning er for hele Miljøfyrtårn (vi deler ikke opp i regnskapet). Vi har i løpet av året vokst med flere ansatte på Oslokontoret og ved utgangen av 2020 var vi 7 stykker. Det skaper utfordringer med plassen, men siden Covid-19 preget mye av året, bød det ikke på store problemer siden vi var nedstengt mesteparten av året. Vi flytter til nye lokaler i 2021

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

16% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-25% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra miljøsertifiserte leverandører

-15% fra 2019

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

-60% fra 2019

Klimaregnskap

CO2 totalt

-68% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

2020 var et spesielt år, og det er vanskelig å beregne avfallsmengen nøyaktig.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

-69% fra 2019

Antall kjørte kilometer

-92% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

-65% fra 2019

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

-18% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi følger vår innkjøpsrutine. De fleste innkjøp (f.eks IT- og mobil) gjøres fra Kristiansandkontoret. Høyt fokus på at alle innkjøp av produkter skal være miljømerket. Resirkulerer det som brukes av kaffekapsler.
Avfall
Bevisste på å ha så lite avfall som mulig. Sorterer i henhold til det som er mulig på huset.
Energi
Det er kaldt i lokalene. Vi må ha på egne varmovner i vinterhalvåret, men er bevisst på å slå de av når vi går for dagen (også pga brannfare)
Transport
Vi har vært mer bevisste på å ikke fly, og å kjøre så lite som mulig.
Vi har også vært bevisste på å invitere partnere digitalt (dette ble forsterket under Covid-19)

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Ref kvalitetssystem; "Fyret:
Miljøpolicy/ Overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet ved Stiftelsen Miljøfyrtårn Kristiansand/Oslo.

Overordnet for HMS:
Helse: Gode arbeidsforhold med tilpassede arbeidsstasjoner og godt arbeidsklima. Disse skal sikres gjennom årlige arbeidsmiljøundersøkelser og besøk av bedriftshelsetjenesten.

Miljø: Minimalt eksternt klimaavtrykk, mest mulig bruk av offentlig transport, og tilstrebe minst mulig avfall og høy sorteringsgrad av det avfallet som vi har. I tillegg skal vi gjøre gode analyser på hvor vi har størst miljøpåvirkning (inkludert indirekte). Målene bør være basert på kontinuerlig forbedring og vise progresjon innen hvert felt. De spesifikke målene skal stå i den årlige klima og miljørapporten (mål for kommende år). Den største påvirkningen Miljøfyrtårn har er vårt sertifiseringsverktøy. Vi jobber kontinuerlig for at vårt sertifiseringsverktøy bidrar til reell miljøeffekt.

Sikkerhet: Tilstrebe null skader og gode sikkerhetsrutiner (som brannøvelser).

Stiftelsen Miljøfyrtårn holder til i Oslo og i Kristiansand og er en viktig samarbeidspartner innen miljø og klima for næringslivet og ideelle organisasjoner. Vår miljøpolicy og overordnet målsetting for helse, miljø og sikkerhet påvirker derfor andre og med det følger også ansvaret for å informere og legge til rette for våre besøkende.  Vi oppfordrer til bruk av offentlig transport, vi har gode rutiner for avfallshåndtering og gode sikkerhetsrutiner.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
14 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi kjøper bevisst Svanemerkede eller tilsvarende produkter (f.eks vaskemidler). Vi oppsøker kafeer som enten er sertifiserte eller som driver økologisk/vegetar.
Initiere dele-løsninger med kollegaer (som å dele bøker, utstyr, osv)
Innsamlingsdugnad for elektronisk avfall
Velge egen innkjøps/bærekraftsansvarlig
Energi: Tiltak
Bevissthet og møte når vi har flyttet inn i nye lokaler for å diskutere hvordan vi kan redusere energi.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
5 liter
Transport: Tiltak
Fortsette fokus på om en reise er nødvendig eller om møte kan tas via Teams, og at vi i tilfellet bruker mest mulig tog, buss eller el-bil.- Innført retningslinjer for gode digitale møter
- vurdere å legge til egendefinert indikator for tjenestereiser; antall togreiser/buss, antall og %-vis del av totaltransport
- videreføre kompetanseheving for våre kunder, sertifisører og konsulenter ved digitale kurs/samlinger

Avfall: Mål, Restavfall
12 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
84 %
Avfall: Tiltak
- plogging som aktivitet og for å fjerne forsøpling
- få kontroll og gode rutiner på måling og oversikt over avfall i nye lokaler
Bruke minst mulig plastemballasje.
Annet