Stiftelsen Miljøfyrtårn - Oslo

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning som tilbyr sertifisering av en virksomhets miljøledelse. Sertifiseringsordningen er anerkjent av EU og dermed sidestilt med EMAS og ISO14001 i Europa. Våre kjerneaktiviteter er utvikling av sertifiseringskriterier for et bredt spekter av bransjer, digitale løsninger for å dokumentere krav og tiltak i henhold til gitte sertifiseringskriterier – inkludert innrapportering, opplæring av konsulenter samt utvikling og gjennomføring av webinarer, kurs og konferanser.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 sep., 2022
Utløper: 13 sep., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

11% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

33% fra 2019

Kommentarer

Omsetning er for hele Miljøfyrtårn (vi deler ikke opp i regnskapet). Vi har i løpet av året vokst med flere ansatte på Oslokontoret og ved utgangen av 2020 var vi 7 stykker. Det skaper utfordringer med plassen, men siden Covid-19 preget mye av året, bød det ikke på store problemer siden vi var nedstengt mesteparten av året. Vi flytter til nye lokaler i 2021

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

16% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-25% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

-60% fra 2019

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Forbruk betraktelig ned pga lite brukte kontor under Covid-19.
Antall miljømerkede produkter til eget bruk.
I vår oversikt over antall miljømerkede produkter til eget bruk fører vi opp antall produkter. Av dette sortimentet er det 12 stk som er miljømerket (2 produkter er gått fra miljømerket til «ikke miljømerket» fra 2019 til 2020). To (2) nye produkter er kommet til i 2020; munnbind og håndsprit i forbindelse med Covid-19 pandemien.

Leverandører: Vi fører oversikt over de 40 mest benyttede leverandører til Grønt senter og Stiftelsen Miljøfyrtårn. Dette dokumentet ble etablert i 2016 og er brukt som utgangspunkt for å følge opp og vurdere utviklingen av antall miljøsertifiserte leverandører i 2017, 2018, 2019 og 2020.

Utviklingen leverandører i 2020: Av topp 40 leverandører i 2020 er 18 stk Miljøfyrtårn, 2 i kategorien "annen miljøsertifisering" og 20 stk i kategorien "Ingen sertifisering". Flere av leverandørene med "Ingen sertifisering" er aktører innen samfunnsansvar i ulike prosjekter, eller de har definerte policyer innen samfunnsansvar, men ingen konkret oppgitte miljøsertifiseringer. Nytt i 2020 er at vi har tatt i bruk beregning av %-vis andel av innkjøpsvolum, målt i kroner, som er varer og tjenester fra leverandører med miljøsertifisering. Beregning viser at ca 76 % av alt kjøp av tjenester og produkter er gjort fra leverandører med en 3.part miljøsertifisering.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Vi betaler fast 630 kr i mnd for strøm (se husleiekontrakt). Vi har ingen mulighet til å få ut egne tall. Vi gjør det vi kan for å holde forbruk nede, men er nødt til å bruke varmovner på kontor da lokalene i utgangspunktet er for kalde, spesielt utenom sommeren.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

-92% fra 2019

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Tjenestereiser med taxi

Klimagassutslipp fra flyreiser

-69% fra 2019

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Daglig leder reiser mye frem og tilbake til Kristiansand. Prøver å ta tog mest mulig.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-18% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

-65% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Lite avfall og vanskelig å måle i år siden vi neste ikke har vært i lokalene

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-68% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

2020 var et spesielt år, og det er vanskelig å beregne avfallsmengen nøyaktig.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi følger vår innkjøpsrutine. De fleste innkjøp (f.eks IT- og mobil) gjøres fra Kristiansandkontoret. Høyt fokus på at alle innkjøp av produkter skal være miljømerket. Resirkulerer det som brukes av kaffekapsler.
Avfall og ombruk
Bevisste på å ha så lite avfall som mulig. Sorterer i henhold til det som er mulig på huset.
Energi
Det er kaldt i lokalene. Vi må ha på egne varmovner i vinterhalvåret, men er bevisst på å slå de av når vi går for dagen (også pga brannfare)
Transport
Vi har vært mer bevisste på å ikke fly, og å kjøre så lite som mulig.
Vi har også vært bevisste på å invitere partnere digitalt (dette ble forsterket under Covid-19)

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Ref kvalitetssystem; "Fyret:
Miljøpolicy/ Overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet ved Stiftelsen Miljøfyrtårn Kristiansand/Oslo.

Overordnet for HMS:
Helse: Gode arbeidsforhold med tilpassede arbeidsstasjoner og godt arbeidsklima. Disse skal sikres gjennom årlige arbeidsmiljøundersøkelser og besøk av bedriftshelsetjenesten.

Miljø: Minimalt eksternt klimaavtrykk, mest mulig bruk av offentlig transport, og tilstrebe minst mulig avfall og høy sorteringsgrad av det avfallet som vi har. I tillegg skal vi gjøre gode analyser på hvor vi har størst miljøpåvirkning (inkludert indirekte). Målene bør være basert på kontinuerlig forbedring og vise progresjon innen hvert felt. De spesifikke målene skal stå i den årlige klima og miljørapporten (mål for kommende år). Den største påvirkningen Miljøfyrtårn har er vårt sertifiseringsverktøy. Vi jobber kontinuerlig for at vårt sertifiseringsverktøy bidrar til reell miljøeffekt.

Sikkerhet: Tilstrebe null skader og gode sikkerhetsrutiner (som brannøvelser).

Stiftelsen Miljøfyrtårn holder til i Oslo og i Kristiansand og er en viktig samarbeidspartner innen miljø og klima for næringslivet og ideelle organisasjoner. Vår miljøpolicy og overordnet målsetting for helse, miljø og sikkerhet påvirker derfor andre og med det følger også ansvaret for å informere og legge til rette for våre besøkende.  Vi oppfordrer til bruk av offentlig transport, vi har gode rutiner for avfallshåndtering og gode sikkerhetsrutiner.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
14 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi kjøper bevisst Svanemerkede eller tilsvarende produkter (f.eks vaskemidler). Vi oppsøker kafeer som enten er sertifiserte eller som driver økologisk/vegetar.
Initiere dele-løsninger med kollegaer (som å dele bøker, utstyr, osv)
Innsamlingsdugnad for elektronisk avfall
Velge egen innkjøps/bærekraftsansvarlig
Energi: Tiltak
Bevissthet og møte når vi har flyttet inn i nye lokaler for å diskutere hvordan vi kan redusere energi.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
5 liter
Transport: Tiltak
Fortsette fokus på om en reise er nødvendig eller om møte kan tas via Teams, og at vi i tilfellet bruker mest mulig tog, buss eller el-bil.- Innført retningslinjer for gode digitale møter
- vurdere å legge til egendefinert indikator for tjenestereiser; antall togreiser/buss, antall og %-vis del av totaltransport
- videreføre kompetanseheving for våre kunder, sertifisører og konsulenter ved digitale kurs/samlinger

Avfall: Mål og restavfall
12 kg
Avfall: Mål og kildesortering
84 %
Avfall: Tiltak
- plogging som aktivitet og for å fjerne forsøpling
- få kontroll og gode rutiner på måling og oversikt over avfall i nye lokaler
Bruke minst mulig plastemballasje.
Annet