Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Tapet & MalerCompaniet AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Tapet & MalerCompaniet AS ble etablert i 2006 av ekteparet Bäckius. Virksomheten har i dag rundt 20 ansatte og leverer inn - og utvendig malerarbeid, tapetsering, sprøyting, sandsparkling, gulvlegging m.m. - både for nybygg og mindre renoveringer. Kontoradressen er Hågasletta 2, 3236 Sandefjord og det er virksomheten med utgangspunkt i denne adressen som skal Miljøfyrtårn sertifiseres.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Malermester

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 28 feb, 2019
Utløper: 28 feb, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

17% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

Bedriften har i 2020 flere antall ansatte i produksjon samt administrasjon grunnet økt ordremengde.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Andel (%) av innkjøpsvolum (målt i kroner) som er brukt på 3dje part miljømerkede/ miljøsertifiserte varer og tjenester

2015

97,00 %

2017

97,00 %

Kommentarer til Innkjøp

Huseier holder fortsatt med papir hvilket er svanemerket, dette inngår i husleien.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

2020 viser til et kaldt og langt vinterhalvår med skyhøye strømpriser grunnet lite nedbør hvilket resultert i tomme vannmagasiner.

Klimaregnskap

CO2 totalt

38% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Samlet CO2-utslipp i 2019 var 81 ton.
Transport og anleggsmaskiner utgjorde største delen av dette (94 %) resterende 6 % skyldes avfall og energi.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

42% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

36% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

46% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Av totalt 4.850kg restavfall som er tømt av Norsk Gjenvinning i 2020 er Tapet & MalerCompaniet AS ansvarlig for 3.350kg. Resterende 1.500kg kommer fra vaskebyrået VIP-senteret bruker seg av. Vaskebyrået har fått tillatelse å bruke bedriftens container mot en månedlig avgift. Estimert 25kg avfall månedlig.

Noe av økningen av restavfall beror på dette samt den økte ordremengden / omsetning.
Returordning til Tarkett (annet) fungerer bra - tot. resirkulert belegg 1.200kg.


Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
En av våre større kunde er JM Norge AS hvilke bygger Svanemerkede bygninger - JM Norge har høye krav om
bruk av Svanemerkede / Svanelistede produkter.
95 % av innkjøpene er i dag Svanemerkede.
Innkjøpsveileder er tilpasset / laget.
Instruks for printing / kopiering er utarbeidet.
Avfall
Plast og papp komprimeres i egne maskiner og returneres til resirkulering.
Mindre innkjøp av varer til eget lager holder mengden restavfall lavere enn de første årenes drift.
Container for restavfall holdes lukket hvilket forhindrer utenforstående brukere.
Restavfall av gulvbelegg sorteres i egen beholder og sendes leverandøren i retur for resirkulering.
Energi
Bygget varmes opp elektrisk.
Bygget hadde et gammelt varmeanlegg basert på fossilt brensel.
Ny varmvannstank ble installert i slutten av 2017.
Samtlige vinduer ble byttet ut medio 2017/2018.
Ny dør ble installert mellom kaldt lager og våre lokaler - varmesvinn ble tydelig minket.
Transport
Tiltak for mest mulig samkjøring utøves.
Bruk av tjenestebil privat er redusert fra 100 % til ca. 5 % grunnet ny policy / husavtale i bedriften.
I 2020 gikk bedriften til innkjøp av 3 stk el-biler.
Utslipp til luft og vann
Forvarmer på tjenestebil brukes.
Minimering av tomgangskjøring.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Som miljø- og HMS-ansvarlig har Susanne Bäckius øverste ansvar for HMS-arbeidet.
Mange ser på HMS-arbeidet som en lovpålagt øvelse mens vi ser at et godt HMS-arbeid har mange bedriftsøkonomiske fordeler.
Et godt HMS-arbeid vil nemlig bidra til å redusere sykefraværet, øke trivselen og produktiviteten til de ansatte.
Et godt HMS arbeid forutsetter at alle ledd i organisasjonen er involvert og bidrar etter beste evne. Det er viktig at både ledere, andre med personalansvar og alle øvrige ansatte er involvert i HMS-arbeidet, slik at vårt HMS-system utvikler seg sammen med bedriften.
Et godt HMS-arbeid har mange bedriftsøkonomiske fordeler, som redusering av sykefravær, økt trivsel samt produktivitet blant de ansatte.
God kommunikasjon med tillitsvalgt og ledelse er viktig for godt HMS-arbeid - dette fungerer i dag veldig bra.
Å holde systemet oppdatert er HMS-ansvarlig sitt ansvar, men jobben blir mye enklere dersom alle ansatte kommer med konstruktive tilbakemeldinger.
For å sikre at vi når våre målsettinger skal vi ha hyppig oppfølging med revisjoner, registreringer av avvik og hendelser samt medarbeidersamtaler.
Målsettingene oppdateres årlig.
Kvalitetsmål:
- Mennesker skal være trygge og trives på jobb.
- Vi skal ti en hver tid ha et oppdatert risikobilde for bedriften.
- Ingen ansatte skal tvile på sikkerheten rundt arbeidsoppgaver.
- Vi skal ikke ha skader / ulykker som kunne vært unngått.
- Vi skal ikke ha sykefravær relatert til arbeidet.
- Vi skal ikke ha materielle skader.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
8 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
6 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ingen pr. dags dato
Energi: Mål
100 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Ingen tiltak pr. dags dato da byggeier ikke responderer på leietakers (våre) ønsker
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Innkjøp av nye biler da disse er mer energibesparende
Innkjøp av el-biler så langt dette lar seg gjøres.
Mest mulig samkjøring.
Forvarmet bil ved kalde temperaturer.
Minimering av tomgangskjøring.
Avfall: Mål, Restavfall
3000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
Øke innsatsen for kildesortering.
Innkjøp av varer gjøres hos MAL Proff partner Bjørvik MALERSERVICE hvilken i sin tur resirkulerer
emballasje.
Belegg kildesorteres i større grad.
Se på mulighetene for å få plass tomt & tørt.
Utslipp til luft og vann: Mål
Forvarmer på bil skal brukes i kulde.
Minimering av tomgangskjøring.
Mest mulig samkjøring til og fra arbeidsplasser.
Annet
Vi har gjennomgått og vurdert idéer i idébanken, vi vurdere disse idéene videre.
Fagbrev
Arbeidsmiljøundersøkelser (Temperaturmåler)
Oppfølging av arbeidstakere
Arbeidskrav og egenkontroll
Rolleavklaringer
Gammelt elektronisk utstyr
Tonerkassetter