Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Erik Arnesen Bryn AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Erik Arnesen Bryn AS ble etablert i 1946 og er forhandler for Volkswagen personbil, Volkswagen Nyttekjøretøy og Audi.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Bilverksted, Bilforhandler, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 26 jan, 2019
Utløper: 26 jan, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

18% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

1% fra 2019

Kommentarer til Systemindikatorer

Erik Arnesen Bryn AS har generelt hatt et bra år. Vi har fått flere EL og ladbare hybrid biler i vårt sortiment. Volkswagen og Audi vil i tiden fremover lansere nye EL og ladbare hybrid modeller med stadig lenger rekkevidde for EL drift. Andel EL/ladbar hybrid utgjør nå 90% av vårt totalsalg. Alle biler med fossilt drivstoff både person og varebiler leveres nå med Euro 6 motor teknologi. D.v.s. at både CO2 og NOX verdier er ytterligere redusert. Tilgangen på våre verksteder har vært tilfredsstillende og antall reparerte kjøretøyer har øket. Vi får svært gode tilbakemeldinger på våre kundetilfredshets målinger, noe vi er veldig fornøyde med.
Vår visjon står sterkt: Sammen skaper vi unike opplevelser for kunden - siden 1946.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

60% fra 2019

Energi

Energiforbruk

11% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

11% fra 2019

Kommentarer til Energi

Vårt energiforbruk kWh/m2 er gått ned med 40% siden 2014. Vi har hatt god effekt av det installerte bergvarmeanlegget (brønnpark), som nå forsyner både NHV 1 og 3 med helt "grønn" energi. I forbindelse med ombyggingen av både Volkswagen og Audi anlegget har vi installert 3 lags isolerglass i alle vinduer og tilleggs isolert tak og vegger. Dette har redusert energikostnadene ytterligere. Tatt i betraktning at bedriften har brukt ca. 250.000 kWh til lading av EL biler er dette svært tilfredsstillende. Foreløpig mangler vi energirapport fra byggeier, men dette jobber vi med.

Klimaregnskap

CO2 totalt

5% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Vårt solide fokus på klima arbeidet gir stadig bedrede resultater, det er vi veldig godt fornøyde med. Kildesortering ligger stabilt på over 70%, samtidig har energi og drivstoff forbruket blitt redusert. Fortsatt er det potensialer og vi ser frem til å bli enda bedre.

Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk, totalt

-4% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-3% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Totalt drivstoff forbruk har gått ned med 25% fra 2016. Vår bilpark forbedres stadig i forhold til forbruk og utslipp. Vi vil i stadig større grad kunne anbefale våre kunder EL og ladbare hybrid biler. Vi vil også i økende grad anbefale bensin fremfor diesel spesielt på våre mindre biler. Våre demonstrasjonsbiler vil også innrettes i forhold til dette. Andelen EL og ladbare hybrider vil øke vesentlig i årene fremover. Vi har kalkulert vårt drivstoff forbruk knyttet til demonstrasjonsbiler med 30% bedrift og 70% privat. I regi av fabrikk/importør arrangeres det fortløpende kurs for våre medarbeidere for våre nye miljøvennlige biler. Viktigheten av miljøaspektet inkludert kjøreteknikk er en del av disse kursene.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

10% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Vårt samarbeide med Norsk Gjenvinning AS fungerer meget bra og alt rundt kildesortering er på plass. Sorteringsgraden er også økt fra 63% i 2014 til 78% i 2020. Vi har nå et tilfredsstillende nivå.
Under annet er ført inn antall liter spillolje hentet av Thorvaldsen Transport.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi arbeider bevisst for å redusere antall leverandører til færrest mulig i forhold til vårt løpende behov og gjeldene krav fra fabrikk/importør. Vi velger i størst mulig grad de produkter vår importør Harald A. Møller AS anbefaler da disse er valgt utifra et miljøvennlig aspekt.
Avfall
Vi etablerte en ny avtale med Norsk Gjenvinning AS i 2014. Alle detaljer rundt kildesortering er nå på plass og fungerer meget tilfredsstillende.
Energi
Ny energi effektiv "brønnpark" er nå i drift både for NHV 1 og 3. Beregnet energi sparings potensial er 700.000kWh pr. år. I forbindelse med ombyggingen av NHV 3 er det montert luftgardiner ved alle kjøreporter og kundeinnganger. Dette reduserer varmetap og bidrar til et enda bedre innemiljø.
Flere ladere for miljøvennlige EL-biler bidrar imidlertid til noe øket strøm forbruk.
Transport
Totalt forbruk av bensin/diesel er på vei ned. I tiden fremover vil det komme et økende antall EL og ladbare hybrid biler. Behovet for demonstrasjonsbiler med fossilt drivstoff vil nå reduseres. Våre fabrikker og importør tilrettelegger for mere web basert opplæring. Dette reduserer behovet for transport til og fra kurs o.l.
Utslipp til luft og vann
Vi har gjennom flere år systematisk skiftet ut vårt gamle vann og avløpsnett. Dette arbeidet er nå ferdigstilt. Alle våre verksted avløpsrenner og oljeutskillere blir jevnlig renset/tømt og kontrollert. Det er for 2020 ingen anmerkninger på lovpålagte analyserapporter.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Kvalitets- & miljøpolitikk
Vår visjon er:
«Sammen skaper vi unike opplevelser for våre kunder» - siden 1946
Det oppnår vi ved å etterleve våre verdier:
Kvalitetsbevisst
Lagspiller
Engasjert
Godt humør

Vi i Erik Arnesen arbeider for å skape en bærekraftig bedrift ved å satse på et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også beskytte bedriftens bygninger og materiell. Vi skal forhindre skader på ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne.
Vi arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å bedre arbeidsplassens driftssikkerhet og lønnsomhet. Bedriftens produkter og tjenester skal oppfylle kundenes og myndighetenes krav, slik de til enhver tid foreligger – både i dag og i fremtiden.
Vårt arbeidsgrunnlag bygger videre på de risikoer vi har kartlagt, kontinuerlig forbedring gjennom de muligheter som oppdages, samt våre etiske retningslinjer.
Vi har valgt å sertifisere oss innen både kvalitet og miljø. Det ligger i oss å arbeide systematisk for å ivareta kunder og miljø. For oss er det å ta ansvar i praksis!
Erik Arnesen har utfordret bilmarkedet siden 1946. Vår misjon er å levere unike kundeopplevelser, hver gang. Et godt kundeomdømme er vår grunnleggende idè.
Lars Erik Presterud
Konsernsjef Erik Arnesen

Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
10 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
20 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
I størst mulig grad bruke Møller sine godkjente leverandører. Redusere bruken av pappbeger gjennom at alle medarbeidere skal ha sine egne kopper. Bruke en hovedleverandør når det gjelder vask/klargjøring av brukte biler. Oppfordre til at det brukes så miljøvennlige produkter som mulig.
Energi: Mål
200 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Optimalisere energiprisessen gjennom bedret totalstyring med det nye SD anlegget.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
10000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Flere EL/ ladbare hybrider som demonstrasjonsbiler, samt redusere antallet med fossilt drivstoff. Våre nye biler med fossilt drivstoff vil også ha ytterligere reduksjon i forbruk og skadelig utslipp.
Minimalisere antall eksterne kursdøgn gjennom utstrakt bruk av Web basert opplæring.
Avfall: Mål, Restavfall
30000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Optimalisere og følge opp at kildesorteringen fungerer etter planen. Redusere papirprint mengden. Redusere antall pappbeger. Alle medarbeidere har fått plastkopper. Miljøeske for papir på alle kontorplasser.
Utslipp til luft og vann: Mål
Følge opp våre fastlagte rutiner på en forsvarlig og sikker måter.