Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

SET Elektro AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

SET Elektro AS ble etablert i 1994 og leverer tjenester innen alle elektrofag som elektrisk installasjonsarbeid, belysning for bygg, vei, samt drift/vedlikehold av el.systemer i offentlige bygg, tuneller, veitrafikklys m.m. I tillegg er vi totalleverandør av internkontrolltjenester. Vårt geografiske virkeområde er Østlandsområdet. Vi har i dag kontorer i Vestfold og Telemark og Viken. Alle tre kontorene (samlet ca. 95 årsverk) er Miljøfyrtårn sertifisert. Herværende sertifikat gjelder for hovedkontoret (HK) på Sem med sine ca 40 årsverk. Kontorene i Porsgrunn og Drammen ble sertifisert i 2018.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Elektrisk installasjonsarbeid, Hovedkontor-for konsern og kommuner

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 mar, 2021
Utløper: 30 mar, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-46% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

52% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

33% fra 2019

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

30% fra 2019

Energi

Energiforbruk

-6% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-6% fra 2019

Klimaregnskap

CO2 totalt

16% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

16% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

3% fra 2019

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-2% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Annet er lysstoffrør og lyskilder og kabler

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Det er blitt gjennomført samtaler og laget nye avtaler med alle de største leverandørene våre. Det er også laget en leverandøroversikt. Alle leverandørene har levert egenerklæring på at de ikke bruker miljøfarlige stoffer
Avfall
Vi skal i 2021 ha en gjennomgang av avfallsordningen. Avtalen skal forhandles på nytt.
Energi
Det er montert 2 nye varmepumper og fjernet flere varmeovner.
Transport
Vi bruker Autolease om drift av bilparken. Det er mer fokus på samkjøring der det er mulig. Har faste servicer på biler for at bilene skal ha god stand. Det er gjort vedtak i ledergruppen på at alle fremtidige bilkjøp skal fortrinnsvis være elbiler.
Utslipp til luft og vann
Fortsatt fokus på tomgangskjøring. Kjøper miljøprodukter av rengjøringsprodukter. Fokus på å bestille varer på nett for å minske kjøreturer til grossister. På sikt endre størsteparten av bilene fra fossilt drivstoff til elbiler.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter og tjenester skal ikke skade brukerne. Vi skal bestrebe oss på å redusere miljøbelastningene utover myndighetskravene. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
12 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
14 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Det skal gjennomføres minst 4 samtaler i året med våre største leverandører.
Fokus på innkjøp av miljøvennlige produkter.
Energi: Mål
325 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fortsatt ha fokus på enegieffektive tiltak ettersom det blir pusset opp.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
390000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,2 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Innkjøp av nye biler blir fortrinnsvis elbiler fremover.
Det vil bli montert elbilladere ved elle lokasjonene våre.
Vi vil foreta kurs i økokjøring i 2021 for ansatte.
Det er fokus på at varer bestilles elektronisk for å minske kjøreturer til grossister.
Avfall: Mål, Restavfall
12000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Det må fokuseres enda mer på kildesortering av avfall. Det skal forhandles frem en ny avtale med et avfallsfirma i løpet av 2021. Vi vil se på tiltak for bedre systemer da.
Utslipp til luft og vann: Mål
Innkjøp av elbiler.
Øke prosentandelen av innkjøp til nettbestillinger. Dette for å få ned kjøringen til grossister.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Innkjøp av elbiler.
Kurs i økokjøring.