Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Enwa Badeanlegg AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Enwa Badeanlegg AS - er totalleverandør til alle typer av offentlige bad, svømmebasseng og SPA-anlegg. Vi designer og bygger komplette svømmebasseng med utstyr for svømmehall, badeland og SPA-anlegg, til privat og offentlig bruk. Enwa Badeanlegg utfører alt fra prosjektering og montasje av komplette renseanlegg, garderobeløsninger og adgangssystemer til levering av kjemi, service og produkter. Enwa Badeanlegg AS har 30 års erfaring og kompetanse fra over 500 ferdigstilte prosjekter.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører), Engroshandel, Byggentreprenør

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 nov, 2020
Utløper: 04 nov, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

68% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

23% fra 2019

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Andel (%) av innkjøpsvolum (målt i kroner) som er brukt på 3dje part miljømerkede/ miljøsertifiserte varer og tjenester

2019

37,30 %

Kommentarer til Innkjøp

Gjelder kun kopipapir på kontor.

Energi

Energiforbruk

279% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

279% fra 2019

Kommentarer til Energi

Areal og energiforbruk gjelder samlet for både kontor- og lagerlokale. Strømforbruket er hentet fra gårdeier.

Klimaregnskap

CO2 totalt

8% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Betydelig reduksjon av avfall fra spiserom på grunn av økt bruk av hjemmekontor og permisjoner.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

8% fra 2019

Drivstofforbruk, totalt

-1% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-5% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Bilparken er økt, men kun med hybrid og/eller el-biler

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-8% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
Det virker som alle ansatte er motivert til å kildesortere. Medlemskap i Miljøfyrtårnet har motivert ansatte til å ta mer miljøbeviste valg.
Innkjøp og materialbruk
Det er utarbeidet nye instrukser for innkjøp til lager. Under leverandørevalueringer skal vi sørger for å stille miljøkrav og sette fokus på miljøvennlige produkter. Videre skal det gjøres returavtale for feilbestilte varer.
Avfall
Få ned papirmengden ved å bruke digitale løsninger for utfylling av kontrollister osv. Redusere mengden papirbasert markedsmateriell og motta produktkataloger og fagtidskrifter mest mulig elektronisk. Ved å øke bruken av prefabrikkerte løsninger vil vi kunne redusere kapp/transport tur/retur byggeplasser. Kildesorteringen i kantine er gjennomført og fungerer veldig bra. Pallene på verkstedet for glass- og metall, EE-avfall osv. fungerer også meget bra.
Energi
Usikkert hvor effektive de gamle elektriske varmeovnene fungerer. Ikke mulig med nattsenking og ellers vanskelig å fininnstille temperaturen. Positivt at gårdeier er villig til å bestille en energiattest.
Transport
Transporten for bygge- og særmøter på byggeplassene er drastisk redusert. Benytter i stor grad Zoom eller Teams møter. Kombinerer nødvendige befaringer med kundebesøk der det er mulig. Det legges til rette for samkjøring ved felles samlinger eksternt.
Utslipp til luft og vann
Annet
Fokuserer på å få med energigjenvinning i vannbehandlingsanleggene og vil gjerne prosjektere og installerer varmegjenvinner-systemer, samt vanngjenvinning.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
• Vi skal ikke ha noen arbeidsrelaterte fraværsskader i 2021
o Økt fokus på gjennomføring av SJA i forkant av spesielle arbeidsoperasjoner
o Gjennomføre HMS-kampanjer for montører med følgende temaer
 Arbeid i høyden
 Førstehjelp
o Ha fokus på HMS og miljø i oppstartsmøter i prosjektene
• Vi skal arbeide for å øke bevisstheten av miljø- og HMS-arbeid i hele organisasjonen
o HMS på dagsorden på alle leder- og avdelingsmøter
o Oppfølging av underleverandører
• Vi skal oppmuntre til økt rapportering av avvik og uønskede hendelser
o RUH-er tas opp på avdelingsmøter
• Vi skal redusere negativ påvirkning på miljøet gjennom miljøvennlige og energieffektive løsninger.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
4 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
3 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsette å legge press på våre leverandører i forhold til å ta et større miljøansvar.
Energi: Mål
80 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Forsøk med å senke temperatur i fellesarealer med en grad. Vurdere sol-skjerming og termostatregulering.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ved utskifting av firmabiler, blir det nå i stor grad overgang til hybrid og el-biler (gjelder ikke servicebiler). Kombinere befaringer med kundebesøk.
Avfall: Mål, Restavfall
240 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Ytterligere fokus på kildesortering også ute i prosjektene.
Utslipp til luft og vann: Mål
I de fleste prosjekter, leverer vi nå løsninger for å samle opp og gjenbruke/gjenvinne spylevann fra spyling av filteranlegget, slik at energi (varme) fra bassengvannet overføres til å forvarme råvann.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Annet
Fortsette fokus og satsing på å elektrifisere bilparken så langt det lar seg gjøre. Videre vil vi påvirke badeanlegg med sandfilteranlegg til å benytte et nytt filtermedie som krever 40% mindre spylevann, samt at dette filtermediet ikke har behov for kjemisk rens (reduserer kjemikaliebruken).