Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Retura Val-Hall AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

RETURA Val-Hall AS ble stiftet i 2004 med formålet å tilby miljøvennlige avfallsløsninger til næringslivet i alle kommunene i Valdres og Hallingdal, samt Krødsherad. Selskapet ble opprettet som et aksjeselskap under Valdres Kommunale Renovasjon IKS og Hallingdal Renovasjon IKS der disse to renovasjonsselskapene er likestilte eiere med 50 % eierskap hver. Vi har kontorer i Valdres Næringshage på Fagernes, samt på Torpomoen i Hallingdal. Per i dag har vi 7 ansatte fordelt på 6,2 årsverk. Vår jobb er å skaffe våre eiere avfall inn til anleggene. Vi kjøper derfor tjenester av VKR og Hallingdal Renovasjon, samt andre aktører. Dette vil si at vi eier ingen biler eller utstyr selv og er kun et administrasjonskontor for næringskunder. Vi tilbyr;  innsamling av alle typer avfall, samt sikker håndtering av papir som skal makuleres.  utleie av hjulbeholdere, containere, komprimatorer og emballasjepresser  transport  rådgivning, rapportering, statistikk, dokumentasjon, samt deklarering av farlig avfall  konsulentbistand og rådgivning for bedrifter som ønsker å bli godkjent miljøfyrtårnbedrift. Vi er en stolt miljøfyrtårnbedrift, som tar vårt miljøansvar gjennom klare mål og definerte aktiviteter. I tillegg er vi både ISO 14001 og 9001-sertifisert.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 19 jan, 2020
Utløper: 19 jan, 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

2% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

18% fra 2019

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

9 kg kontorpapir (3,5 kartonger a 2,5kg)
15 kg konvolutter (3000 stk a 5 gram)

Energi

Energiforbruk

-13% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-13% fra 2019

Kommentarer til Energi

Valdres Næringshage: 141.556 kWh i 2020 / 1634 m2 = 86,63 kWh pr m2. Våre kontorer er 75 m2. Strømforbruk = 6.497 kWh
Torpomoen: 443.953 kWh i 2019 / 2500 m2 = 177,58 kWh pr m2. Våre kontorer er 54 m2. Strømforbruk = 9.589 kWh

Klimaregnskap

CO2 totalt

-46% fra 2019

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-53% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-10% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Firmabil Hallingdal: 5517 km - 337 liter
Firmabil Valdres: 12857 km - 985 liter
Fri bil: 4000km, 0,8l pr mil= 320 liter

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Annet = papir + papir til makulering (1,5kg)
Papp og papir = papp

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ved innkjøp så vurderes alle leverandører ift pris og om de er miljøsertifisert. Vi prioriterer også å handle lokalt. Produktene vi handler inn vurderes ift miljømerking. På grunn av mye hjemmekontor, så har vi brukt mindre papir enn tidligere år. I februar så byttet vi ut gamle PC'er og oppgarderte programvarer, noe som var til stor hjelp da vi alle måtte holde oss hjemme. Ingen andre store innkjøp i 2020.
Avfall
I stille perioder så sjekker vi om det er kunder som kan gå over til EHF-faktura. Antallet er økende, noe som reduserer behovet for utskrifter. 2-sidige utskrifter + begrenser utskrifter til det mest nødvendige. Vi har mindre avfall i 2020 pga perioder med hjemmekontor.
Energi
Energiforbruket på kontorene er på et minimum, og rutiner med å slå av alt datautstyr ved dagens slutt videreføres.
Kort utlufting ved behov. Energiforbruket i 2020 var mindre pga hjemmekontor.
Transport
Firmabilene brukes ved kundebesøk og besøk mellom avdelingene + kjøring av smittefarlig avfall i Valdres og til Hallingdal. Det samkjøres og kjøres ikke utenom tjeneste. Daglig leder benytter sin private bil til kjøring i tjeneste og pendler til Hallingdal 1 dag pr uke. Kundekonsulent i Valdres er også over til Hallingdal ca 1 gang pr uke. Vi har kjørt mindre mellom avdelingene pga smittevernhensyn. Innhent av smittefarlig avfall har vært litt ekstra utenom vanlig månedlig rute. Det har også vært minimalt med sosiale tilstelninger og kundemøter.
Utslipp til luft og vann
Vi er en totalleverandør av miljøvennlige avfallsløsninger og utstyr som skal hindre at kunder begår miljøkriminalitet og at avfall kommer på avveie.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Kvalitets- og miljøpolitikk
- Inngående kjennskap til våre kunders virksomhet og behov.
- Være profesjonell og proaktiv aktør på informasjon, mottak, behandling, videreforsendelse og valgt sluttbehandling av alle typer avfall.
- Unik bransjekunnskap og spesialkompetanse.
- Kontinuerlig arbeide for målet om at vår virksomhet skal være skånsom mot miljøet, forebygge forurensing og finne de beste gjenvinningsalternativ. Profesjonelt samarbeid med næringslivet og andre for gjensidig utvikling og kontinuerlig forbedring.
- Forsikre oss om at våre samarbeidspartnere har nødvendig kompetanse for at hensynet til miljøet er en naturlig del av deres virksomhet.
- Dokumenterbare styringssystemer for kvalitet og miljø som tilfredsstiller både markedets og myndighetens krav.
- Troverdighet, pålitelighet og de beste avfallsløsningene.
- Hvert år utarbeides det delmål (både kortsiktig og langsiktig) for HMS, miljø og kvalitet.
Målene følges opp i forbedringsprogrammer.
-Vi skal etterleve gjeldende lover og forskrifter.
- Vi forplikter oss til kontinuerlige forbedringer i henhold til våre forbedringsprogrammer og til alltid å etterleve myndighetenes og egne gjeldende krav.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
13 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
8 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Vi foretrekker å handle lokalt og hos miljøsertifiserte bedrifter.
- Vår innkjøpsveileder skal følges og alle nyanskaffelser skal være behovsprøvd.
- Målsetting om å øke antall miljømerkede leverandører med 1 pr år.
Energi: Mål
130 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
- Fortsette med energisparende tiltak som å slå av PC'er ved arbeidsdagens slutt.
- Ved utskifting av datautstyr, så skal vi handle lokalt og energivennlige produkter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi skal følge vår egen reisepolicy.
- Prioritere samkjøring, samt flere ærend på samme tur
- Ta buss eller tog når det er mulig
- Påvirke eiere og samarbeidspartnere til å gå over til Euro 6 biler
- Målsetting om at antall kjørte kilometer i jobbsammenheng ikke skal overstige 40.000km pr år.
Avfall: Mål, Restavfall
20 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
- Kildesortering på begge avdelinger – føre statistikk over mengde
- Målsetting om en kildesorteringsprosent på over 85 % hvert år.
Utslipp til luft og vann: Mål
Totalleverandør av avfallsløsninger
- Tilby gode, lett tilgjengelige og miljøvennlige avfallsløsninger som hindrer at kunder begår miljøkriminalitet og avfall kommer på avveie.
Annet
Sørge for at våre målsettinger til enhver tid er forenlige med FN's bærekraftsmål.