SET Elektro - Telemark

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

SET Elektro AS ble etablert i 1994 og leverer tjenester innen alle elektrofag som elektrisk installasjonsarbeid, belysning for bygg, vei., samt drift/vedlikehold av el.systemer i offentlige bygg, tuneller, veitrafikklys m.m. I tillegg er vi totalleverandør av internkontrolltjenester. Vårt geografiske virkeområde er Østlandsområdet. Vi har kontorer i Vestfold, Buskerud og Telemark. Foreløpig er hovedkontoret SET Elektro AS på Sem Miljøfyrtårnsertifisert. Herværende sertifikat gjelder for kontoret i Telemark (Porsgrunn) med ca 28 årsverk.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 11 des., 2021
Utløper: 11 des., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-29% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-25% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

9% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

85% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

5% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

5% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Kommentarer

Dårlig isolert lokale, oppvarming via varmepumper og varmeovner. På sikt skal vi flytte inn i et annet lokale men dette er satt litt på vent nå.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Det er bestilt 1 elbil til avdelingen som blir levert nå på vårparten. Det er besluttet at nye biler som kjøpes inn i fremtiden skal fortrinnsvis være elbiler.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

8% fra 2019

Kommentarer

Annet er kabler og ledninger og lysrør og sparepærer. Vi leverer plast i store plastsekker. Dette finner vi ikke noe registrering på hos Ragn Cells.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

3% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Det er blitt gjennomført samtaler og laget nye avtaler med alle de største leverandørene våre. Det er også laget en leverandøroversikt. Alle leverandørene har levert egenerklæring på at de ikke bruker miljøfarlige stoffer
Avfall
Vi skal i 2021 ha en gjennomgang av avfallsordningen. Avtalen skal forhandles på nytt.
Energi
Vi har programmert inn nattsenking på de to varmepumpene vi har på kontoret. Det er dårlig isolert/ gammelt lokale. Det er satt på vent de flytteplanene vi har hatt.
Transport
Vi bruker Autolease om drift av bilparken. Det er mer fokus på samkjøring der det er mulig. Har faste servicer på biler for at bilene skal ha god stand. Det er gjort vedtak i ledergruppen på at alle fremtidige bilkjøp skal fortrinnsvis være elbiler.
Utslipp til luft og vann
Fortsatt fokus på tomgangskjøring. Kjøper miljøprodukter av rengjøringsprodukter. Fokus på å bestille varer på nett for å minske kjøreturer til grossister. På sikt endre størsteparten av bilene fra fossilt drivstoff til elbiler.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter og tjenester skal ikke skade brukerne. Vi skal bestrebe oss på å redusere miljøbelastningene utover myndighetskravene. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
12 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
14 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Det skal gjennomføres minst 4 samtaler i året med våre største leverandører.
Fokus på innkjøp av miljøvennlige produkter.
Energi: Mål
130 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Fokusere på enetrgieffektive løsninger ettersom det pusses opp
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
15000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Innkjøp av nye biler blir fortrinnsvis elbiler fremover.
Det vil bli montert elbilladere ved elle lokasjonene våre.
Vi vil foreta kurs i økokjøring i 2021 for ansatte.
Det er fokus på at varer bestilles elektronisk for å minske kjøreturer til grossister.
Avfall: Mål og restavfall
5000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Det må fokuseres enda mer på kildesortering av avfall. Det skal forhandles frem en ny avtale med et avfallsfirma i løpet av 2021. Vi vil se på tiltak for bedre systemer da.
Utslipp til luft og vann: Mål
Innkjøp av elbiler.
Øke prosentandelen av innkjøp til nettbestillinger. Dette for å få ned kjøringen til grossister.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Innkjøp av elbiler.
Kurs i økokjøring.