Vestre Aker skole

Innrapportering for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 08 nov., 2021
Utløper: 08 nov., 2024

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

2% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

Kommentarer

Spesialskole

Innkjøp

Prosentandel økologiske varer

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-3% fra 2019

Kommentarer

Biofyringsoljeforbruket var på 2500 liter, omregnet med en faktor på 7kWh pr liter, tilsvarende 17500 kWh.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

294% fra 2019

Kommentarer

Glass og metall 40 liter i 40 uker.
Papir og papp i 660 liters container i 40 uker.
Mykplast ca. 400 l i 40 uker.
Matavfall container a 80 l i uken i 40 uker.
Restavfall i 660 liters container i 40 uker.

Vannforbruk

Vannforbruk

-9% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

43% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Etatens samkjøpsavtale følges.
Avfall og ombruk
Plast-, metall-, risiko-, el-avfall, møbler og hageavfall kildesorteres og leveres nærmeste mottak.
Energi
Vi har redusert bruken av elektrisk tilleggsvarme.
Fokus på å slå av maskiner som ikke er i bruk.
Fokus på å slå av lys i rom som ikke er i bruk.
Montert varmepumpe i undervisningslokalet #41.
Transport
Ansatte har mulighet til å benytte skolens elsykkel, elbil eller sykler i ekstern møtevirksomhet.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
OVERORDNEDE MÅL
Arbeidsmiljø:
• arbeidstakerne skal ha et helsefremmende arbeids- og læringsmiljø
• arbeidstakerne skal være vernet mot psykiske og fysiske helseskader
• arbeidsgiverrepresentantene på alle administrative nivåer skal ha tilstrekkelig opplæring til å ivareta sitt HMS-ansvar
Brannsikkerhet:
• Liv, helse, miljø og materielle verdier skal være vernet mot brann og eksplosjon
EL-sikkerhet:
• Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være utført, driftet og vedlikeholdt slik at det ikke medfører fare og ulykker

LOKALE MÅL
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brannEl-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.


Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Benytter samkjøpsavtalen til Oslo kommune Utdanningsetaten.
Energi: Tiltak
Slå av lys og maskinpark etter bruk.
Senking av innetemperatur når skolen ikke er i bruk.
Se på om flere varmepumper kan monteres, feks. i vaskehallen og verkstedet i låven.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,75 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Se på mulighetene for å bytte deler av bilparken til nullutslippskjøretøy.
Avfall: Mål og restavfall
3500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Involvere elevrådet/elevene i større grad.
Utslipp til luft og vann: Mål
Minske utslippene, senke bruken av bilkjøring i skolens regi med fossilt drivstoff.